Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 21/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Rauma: Carrosseries de vÈhicules

2021/S 228-599569  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Finlande-Rauma: Carrosseries de vÈhicules 2021/S 228-599569 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rauman kaupunki NumÈro national d'identification: 0138780-9 Adresse postale: Kanalinranta 3 Ville: Rauma Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 26100 Pays: Finlande Courriel: hankintatoimi@rauma.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rauma.fi
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/rauma?id=369929&tpk=209f9143-cb2d-4cf0-82ff-839e9e1d5972 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://tarjouspalvelu.fi/rauma?id=369929&tpk=209f9143-cb2d-4cf0-82ff-839e9e1d5972
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kirjastoauton korin hankinta
II.1.2) Code CPV principal 34210000 Carrosseries de vÈhicules
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Rauma kaupunki pyyt tarjousta kirjastoauton korit^ist , laitteista ja varusteista t m n tarjouspyynn^n mukaisesti. Korin tulee olla Suomen kirjastoseuran kirjastoautoty^ryhm n laatiman "kirjastoautojen tekniset laatusuositukset- yleist suunnitteluperusteita kirjastoautoa hankkiville 2020" vaatimusten mukainen. Kority^ tilataan yhdelt toimittajalta ja osatarjouksia ei hyv ksyt . Kirjastoauto on alustaltaan linja-autoalustainen, jonka toimittaja on Scania Suomi Oy. Merkki: SCANIA K 360C B4x2NI Opticruise Autoa k ytet n ammattik yt^ss v hint n seitsem ntoista (17) vuotta, mik on otettava huomioon materiaalivalinnoissa ja varaosien saatavuudessa.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI196 Satakunta Lieu principal d'exÈcution:
Rauma
II.2.4) Description des prestations:
Kirjastoauto rekister^id n kuorma-autoksi ja korit^iden alustan pituus on kaksitoista (12) metri . Alusta toimitetaan vapaasti t ss kilpailutuksessa valitulle koritehtaalle alustan toimittajan kustannuksella erikseen sovittuna ajankohtana. Toimitusten yhteydess toimitetaan my^s tarvittavat asiapaperit. Tarjottavan kority^n on my^s oltava asetusten ja m r ysten mukaisia. Laitteiden ja varusteiden lopulliset sijoituspaikat suunnitellaan yhteisty^n tilaajan ja toimittajan yhteyshenkil^iden kesken. Kirjastoautojen henkil^kunnan turvallisuus ja ty^olosuhteet tulee huomioida erityisesti rakenteiden suunnittelussa. Tarjouspyynn^ss annettavien korit^iden suunnitelmat t smennet n tilaajan kanssa. Tilaaja pid tt itsell n oikeuden tehd kority^n, varusteisiin ja laitteisiin sek niiden sijoitteluun muutoksia valmistusprosessin aikana. Tilaaja varaa oikeuden muuttaa poikkeamalistaa, mik li hankintaan varatut m r rahat eiv t riit kaikkien poikkeamien hankintaan. Tilaaja suorittaa korin rakennusaikaisia tarkastuksia, rakennusvaiheen alussa, - keskivaiheessa ja -lopussa. Koritehdas vastaa n iden k yntien matka- ja mahdollisista majoituskustannuksista. Muut k ynnit tilaajan kustannuksella. Kaikkien k yntien ajankohdat sovitaan yhteisesti. Kaikilla tarkastusk ynneill tulee olla samat oikeudet, liikkumavapaus, tietojen ja selvitysten saanti kuin laatusuosituksessa mainitaan. Tarkastusk ynnit on suoritettava suomen kielell ja koritehdas hankkii tarvittaessa kustannuksellaan tulkin.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 8 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Tarjouspyynn^ss pyydet n hinnastoa mahdollisille lis varusteille, joita tilaaja ei erikseen ole t ss tarjouspyynn^ss maininnut. Tilaaja ei sitoudu n iden lis varusteiden hankintaan.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/12/2021 Heure locale: 12:30 Lieu:
Rauman kaupungintalo
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi TÈlÈphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Finlande-Rauma: Carrosseries de vÈhiculesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/12/2021 24/11/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
34210000 - Carrosseries de véhicules