Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Rovaniemi:Équipement divers

2022/S 226-649927  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Finlande-Rovaniemi: Équipement divers 2022/S 226-649927 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 0819616-7 Adresse postale: Ounasrinteentie 22 Ville: Rovaniemi Code NUTS: FI1D7 Lappi Code postal: 96400 Pays: Finlande Point(s) de contact: Joonas Rytkönen Courriel: joonas.rytkonen@lshp.fi Téléphone: +358 406656328 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lshp.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
KESKEYTYSILMOITUS: Lapin keskussairaalan suojavaatejakelujärjestelmä
II.1.2) Code CPV principal 39300000 Équipement divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on Lapin keskussairaalan suojavaatteiden jakelujärjestelmä sairaalan työntekijöiden käyttöön.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lappi Lieu principal d'exécution:
Rovaniemi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on Lapin keskussairaalan suojavaatteiden jakelujärjestelmä, jonka kautta työntekijät saavat puhtaat suojavaatteet ja voivat palauttaa likaiset. Järjestelmän tarkoituksena on vähentää tarvittavien suojavaatteiden määrää tehostamalla niiden kiertoa. Järjestelmän tulee mahdollistaa automaattinen suojavaatteiden käyttömäärien seuraaminen ja työntekijäkohtaisen vaatemäärän rajoittaminen vaatteissa olevien RFID-sirujen avulla. Jakelujärjestelmän hankinnalla tavoitellaan lisäksi tehostusta niin ajan kuin tilankin käyttöön. Suojavaatejakelujärjestelmä hankitaan kokonaisuutena, johon kuuluvat laitteistot ja ohjelmistot sekä niiden suunnittelu, toimittaminen ja asentaminen.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintayksiköllä on optiona mahdollisuus hankkia Lapin keskussairaalan B-lohkolle suojavaatejakelun kaapistoratkaisu, joka on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankinnan kohteen kuvauksessa. Hankintayksiköllä on optiona mahdollisuus tehdä valitun toimittajan kanssa erikseen toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus suojavaatejakelujärjestelmän huolto- ja korjauspalveluista.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 177-500169
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tarjousajan päättymisen jälkeen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä havaitsi, että tarjouspyyntö on ollut vertailuhinnan määrittämisen osalta puutteellinen. Ohjelmiston lisenssimaksu on huomioitu vertailuhinnassa ainoastaan yhdelle vuodelle, joten vertailuhinnan perusteella ei pystytä vertailemaan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta suojavaatejakelujärjestelmästä ja sen käytöstä useamman vuoden aikana aiheutuvia todellisia kustannuksia vastaavalla tavalla. Tarjousten jättämiselle asetettu määräaika on päättynyt, joten tarjouspyynnön puutteellisuutta ei ole mahdollista korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankintamenettely ja järjestämällä tarjouskilpailu uudelleen. Uusi tarjouskilpailu mahdollistaa vertailuhinnan määrittämisen siten, että tarjoukset tulevat vertailluiksi todellisia kustannuksia vastaavalla ja kaikkien tarjoajien kannalta tasapuolisella tavalla. Hankintapäätöstä hankinnasta ei ole vielä tehty, eivätkä saatujen tarjousten tarjoushinnat ole tulleet julkisiksi, joten hankintamenettelyn keskeyttäminen ei vaaranna tarjoajien asemaa uudelleen järjestettävässä tarjouskilpailussa.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 KESKEYTYSILMOITUS: Lapin keskussairaalan suojavaatejakelujärjestelmä 23/11/2022 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
39300000 - Équipement divers