Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Rovaniemi:Logiciels et systèmes d'information

2023/S 58-172348  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Finlande-Rovaniemi: Logiciels et systèmes d'information 2023/S 058-172348 Avis de préinformation
Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: LapIT Oy Numéro national d'identification: 1637268-5 Adresse postale: Rantavitikantie 33 Ville: Rovaniemi Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 96300 Pays: Finlande Courriel: kilpailutus@lapit.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lapit.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/lapit?id=450668&tpk=b9b04bec-703a-4581-913b-08f56af00e2f Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/lapit?id=450668&tpk=b9b04bec-703a-4581-913b-08f56af00e2f
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Julkisomisteinen osakeyhtiö, joka toimii hankintayksikkönä
I.5) Activité principale Autre activité: ICT
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oracle tietokanta- ja middleware-ympäristön, lisenssien ja laitteiden hankinta
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Tämä on ennakkoilmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, jonka kohteena ovat Oracle tietokanta- ja middleware-ympäristön, lisenssien ja laitteiden hankinta. Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on tarjousajan lyhentäminen. Hankinnan tavoitteena on saavuttaa kilpailukykyiset hinnat sekä mahdollistaa lisenssien ja laitteistojen hankinta yhdeltä luotettavalta sopimuskumppanilta. Hankinta tullaan kuvaamaan tarkemmin myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Tämä on ennakkoilmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, jonka kohteena ovat Oracle tietokanta- ja middleware-ympäristön, lisenssien ja laitteiden hankinta. Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on tarjousajan lyhentäminen. Hankinnan tavoitteena on saavuttaa kilpailukykyiset hinnat sekä mahdollistaa käyttöoikeuksien hankintayhdeltä luotettavalta sopimuskumppanilta. Hankinta tullaan kuvaamaan tarkemmin myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa. Hankintayksikkönä toimii LapIT Oy, joka on kuntien ja kuntayhtymien omistama ICT ja tiedonhallintapalveluita tuottava in-houseyhtiö. Omistaja-asiakkaisiin lukeutuu tällä hetkellä yhteensä 28 organisaatiota ja toiminta-alue kattaa Koillismaan ja Lapin maakunnan alueet. Palveluita tuotetaan läheisessä yhteistyössä lukuisten kumppaneiden kanssa. Vuoden 2020 liikevaihto oli noin 17 MEUR. Oracle tietokanta- ja middleware-ympäristön, lisenssien ja laitteiden hankinta sisältää alustavan arvion mukaan seuraavat kokonaisuudet: - Oracle-tietokanta- ja middleware-lisenssit sekä niiden ylläpito - Oracle-tietokanta- ja middleware-ympäristöön liittyvät laitteistot, kuten palvelimet ja niiden lisälaitteet, ja niihin liittyvä tuki - Hankittavan Oracle-tietokanta- ja middleware-ympäristön palvelimien asennus Hankinnassa huomioidaan mahdollisuuksien puitteissa myös tulevaisuudessa käyttöönotettavat uudet ominaisuudet ja niiden vaatimat käyttöoikeudet. Muut kuin hankinnan kohteessa kuvatut Oracle-tietokantaympäristöön liittyvät asiantuntijapalvelut eivät kuulu hankittavaan kokonaisuuteen. HANKINNAN ALUSTAVA AIKATAULU - Tarjouspyynnön julkaisu vko 17/2023 - Tarjousaika: Lisätietokysymykset ja vastaukset, tarjousten määräaika (yhteensä vähintään 15 vrk) - Hankintapäätös vko 21/2023 - Sopimuksen allekirjoitus kesäkuun 2023 alkupuolella LapIT varaa oikeuden muuttaa aikataulua tarvittaessa.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Alustavan määrittelyn mukaan sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
24/04/2023
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 Oracle tietokanta- ja middleware-ympäristön, lisenssien ja laitteiden hankinta 22/03/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information