01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/08/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Rovaniemi: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2018/S 157-360511 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/08/2018 S157  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Finlande-Rovaniemi: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2018/S 157-360511 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 0819616-7 Ounasrinteentie 22 Rovaniemi 96400 Finlande Point(s) de contact: Sanna-Kaisa Kaikkonen Téléphone: +358 408691894 Courriel: sanna-kaisa.kaikkonen@lshp.fi Fax: +358 1632825510 Code NUTS: FI1D7 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lshp.fi http://www.lshp.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kokonaissuunnittelu Numéro de référence: Hank 6/2018
II.1.2) Code CPV principal 71000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kokonaissuunnittelu sisältäen seuraavat suunnittelutehtävät:
   1.  Rakennesuunnittelu;
   2.  Geosuunnittelu;
   3.  Palotekninen suunnittelu;
   4.  LVIA- ja sprinklerisuunnittelu;
   5.  Sähkösuunnittelu;
   6.  AV-suunnittelu;
   7.  Kiinteät sairaalalaitteet -suunnittelu;
   8.  Turvajärjestelmäsuunnittelu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 500 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 71530000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lieu principal d'exécution:
Lapin keskussairaala, Rovaniemi
II.2.4) Description des prestations:
Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kokonaissuunnittelu sisältäen seuraavat suunnittelutehtävät:
   1.  Rakennesuunnittelu;
   2.  Geosuunnittelu;
   3.  Palotekninen suunnittelu;
   4.  LVIA- ja sprinklerisuunnittelu;
   5.  Sähkösuunnittelu;
   6.  AV-suunnittelu;
   7.  Kiinteät sairaalalaitteet -suunnittelu;
   8.  Turvajärjestelmäsuunnittelu.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Avainhenkilöiden kyvykkyys yhteistoimintaan ja johtamiseen / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Sairaalasuunnittelun osaaminen / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Kustannusten hallinta / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Tietomallintamisen osaaminen / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Oman työn suunnittelu / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 30 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation Procédure accélérée Justification:
Vuonna 2016 tehtiin valtakunnallinen linjaus, että vaativin erikoisalapäivystys kootaan 12 sairaalaan, joissa ylläpidetään ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä. Yksi laajan päivystyksen sairaaloista on Lapin keskussairaala (LKS). LKS:n laajennustarpeesta merkittävä osa koskee ns. kuuman sairaalan toimintoja, jotka ovat keskeisiä erikoissairaanhoidon päivystykselle. Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto käsittelee ja tekee hankkeen rakentamispäätöksen 28.- 29.11.2018. Päätöksen tekoa varten tarvitaan mm. hankkeen erikoissuunnitelmat, joten aikataulun pitämiseksi erikoissuunnittelijat tulee kiinnittää hankkeeseen viipymättä. Aikataulusta lipeäminen aiheuttaisi sote-säännösten voimaantulon takia noin 1½-2 vuoden viiveen rakennushankkeeseen, jolloin päivystysasetuksen vaatimusten täyttäminen vaikeutuisi huomattavasti. LKS:n lääkkeenvalmistustilat eivät nykyisellään täytä FIMEA:n vaatimuksia ja toimivat erityisluvalla. Rakennushanke sisältää myös uudet apteekin tilat.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 010-018368
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kokonaissuunnittelu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/05/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Granlund Oy, Espoon yksikkö 1704694-5 Malminkaari 21 Helsinki 00700 Finlande Code NUTS: FI1B1
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire WSP Finland Oy FI0875416-5 Heikkiläntie 7 Helsinki 00210 Finlande Code NUTS: FI1B1
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire L2 Paloturvallisuus Oy FI17942774 Runeberginkatu 5B Helsinki 00100 Finlande Code NUTS: FI1B1
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Granlund Tampere Oy 1108925-8 Järvensivuntie 1 Tampere 33100 Finlande Code NUTS: FI197
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Granlund Kuopio Oy FI08678027 Hyrräkatu 3 Kuopio 70500 Finlande Code NUTS: FI1D2
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 500 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Goesuunnittelu / Geobotnia Oy
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71300000 - Services d'ingénierie 
71530000 - Services de conseil en construction