Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 19/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Rovaniemi:Services d'imagerie médicale

2022/S 233-668640  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Finlande-Rovaniemi: Services d'imagerie médicale 2022/S 233-668640 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 0819616-7 Adresse postale: Ounasrinteentie 22 Ville: Rovaniemi Code NUTS: FI1D7 Lappi Code postal: 96400 Pays: Finlande Point(s) de contact: Jenni Virranmäki Courriel: jenni.virranmaki@lapha.fi Téléphone: +358 406683245 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lshp.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=422748&tpk=3e5e0ccc-c63c-4906-8256-7fd9a9493e1a Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=422748&tpk=3e5e0ccc-c63c-4906-8256-7fd9a9493e1a
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Radiologinen kuvantaminen - ultraäänitutkimuspalvelut lausuntoineen Numéro de référence: LSHP:4843/2022
II.1.2) Code CPV principal 85150000 Services d'imagerie médicale - EA26
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 20 § nojalla Lapinsairaanhoitopiirin kuntayhtymä siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen Lapin hyvinvointialueelle
   1. 1.2023. Palvelut siirtyvät Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Lapin hyvinvointialueelle
   1. 1.2023. Lapin hyvinvointialue vastaa Lapin julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä
   1. 1.2023 alkaen. Sairaanhoitopiiri kilpailuttaa tämän tutkimuspalvelun Lapin hyvinvointialueen tarpeisiin. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjouksia ultraäänitutkimuspalveluista lausuntoineen tuotettavaksi Lapin hyvinvointialueelle. Tarjoukset pyydetään nykyisen Lapin keskussairaalan tarpeisiin sekä alueen perusterveydenhuollon tarpeisiin Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Ranuan, Rovaniemen ja Utsjoen perusterveydenhuollon (jäljempänä myös tilaajat ja osapuolet) osalta. Tarjouspyyntö on jaettu osiin 1-5: Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä/Tunturi-Lapin alue, Ivalo sekä Kemijärvi. Tilaajan lääkäri osoittaa lähetteen lähtökohtaisesti potilasta lähimpänä olevalle tutkimuspaikkakunnalle. Tilaajan lääkärillä on mahdollisuus käyttää tutkimuspaikkakunnan valinnassa harkintaa kuultuaan potilasta. Hankinnasta solmittava palvelusopimus ei sido tilaajan lääkäriä valitsemaan tiettyä tutkimuspaikkakuntaa. Tarjoukset pyydetään ns. ylivuotopalveluna, joka ostetaan tilanteessa, jossa Lapin hyvinvointialueen lääkäriresurssit eivät riitä tuottamaan tutkimuspalveluita lausuntoineen. Kyseessä on puitejärjestely. Puitesopimukset tehdään kolmen tarjousvertailussa parhaiten menestyneen palveluntarjoajan kanssa. Puitejärjestely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Hankinnan sopimuskausi on 12 kuukautta ja siihen liittyy mahdollisuus kahteen 12 kuukauden optiosopimuskauteen joiden käyttöönotosta päättää tilaaja. Sopimuksen palvelutuotannon suunniteltu aloitusaika on
   1. 1.2023. Sodankylän kunta liittyy sopimukseen mahdollisella optiokaudella 2024. Kemijärven kaupunki liittyy sopimukseen mahdollisella optiokaudella 2025. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vastaa hankintayksikkönä hankinnan kilpailuttamisesta ja hankintaprosessista kokonaisuudessaan, tekee mukana olevien osapuolten puolesta hankintaa koskevan päätöksen, huolehtii päätöksen ilmoitusvelvollisuuden sekä laatii ja allekirjoittaa hankintasopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan hankintasopimuksia. Osapuolet vastaavat kukin erikseen tutkimusten tilaamisesta, ajanvarauksesta sekä potilasasiakirjojen rekisterinpitäjyyteen liittyvistä velvoitteista. Kustannuksista vastaa Lapin hyvinvointialue.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
 
1.ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET lausuntoineen Rovaniemi
Lot nº:
   1. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85150000 Services d'imagerie médicale - EA26
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lappi Lieu principal d'exécution:
Rovaniemi
II.2.4) Description des prestations:
Lapin sairaanhoitopiiri pyytää tarjouksia ultraäänitutkimuspalveluista lausuntoineen. Tutkimuspalvelua ostetaan tilanteessa, jossa tilaajan omat lääkäriresurssit eivät riitä tutkimuksen tekemiseen.
   1.  ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Rovaniemi Tutkimukset suoritetaan Rovaniemellä palveluntarjoajan laitteilla palveluntarjoajan tiloissa. *sisältäen tarvittaessa pinnallisten muutosten ohut- ja karkeaneulanäytteiden otot. Solu- ja kudosnäytteet tutkitaan tilaajan patologian yksikössä tilaajan kustannuksin. Arvio, joka ei muodosta tilaajille määräostovelvoitetta, on vuoden aikana tehtävistä tutkimuksista seuraava: - ultraäänitutkimukset 600 kpl - solunäytteet 50 kpl - kudosnäytteet 50 kpl Kyseessä on puitejärjestely. Puitesopimukset tehdään kolmen tarjousvertailussa parhaiten menestyneimmän palveluntarjoajan kanssa. Puitejärjestely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen kahdentoista (12) kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa. Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiosta ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ehtoja.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
 
2.ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET lausuntoineen Sodankylä mahdollinen optiosopimuskausi 2024
Lot nº:
   2. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85150000 Services d'imagerie médicale - EA26
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lappi Lieu principal d'exécution:
Sodankylä
II.2.4) Description des prestations:
Lapin sairaanhoitopiiri pyytää tarjouksia ultraäänitutkimuspalveluista lausuntoineen mahdolliselle ensimmäiselle optiosopimuskaudelle. Tutkimuspalvelua ostetaan tilanteessa, jossa tilaajan omat lääkäriresurssit eivät riitä tutkimuksen tekemiseen.
   2.  ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Sodankylä Tutkimukset suoritetaan Sodankylässä tilaajan laitteilla tilaajan tiloissa. *sisältäen tarvittaessa pinnallisten muutosten ohut- ja karkeaneulanäytteiden otot. Solu- ja kudosnäytteet tutkitaan tilaajan patologian yksikössä tilaajan kustannuksin. Arvio, joka ei muodosta tilaajille määräostovelvoitetta, on vuoden aikana tehtävistä tutkimuksista seuraava: - ultraäänitutkimukset 600 kpl - solunäytteet 50 kpl - kudosnäytteet 50 kpl Kyseessä on puitejärjestely. Puitesopimukset tehdään kolmen tarjousvertailussa parhaiten menestyneimmän palveluntarjoajan kanssa. Puitejärjestely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen kahdentoista (12) kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa. Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiosta ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ehtoja.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
 
3.ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET lausuntoineen Kittilä / Tunturi-Lapin alue
Lot nº:
   3. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85150000 Services d'imagerie médicale - EA26
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lappi Lieu principal d'exécution:
Kittilä / Tunturi-Lapin alue
II.2.4) Description des prestations:
Lapin sairaanhoitopiiri pyytää tarjouksia ultraäänitutkimuspalveluista lausuntoineen. Tutkimuspalvelua ostetaan tilanteessa, jossa tilaajan omat lääkäriresurssit eivät riitä tutkimuksen tekemiseen.
   3.  ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kittilä / Tunturi-Lapin alue Tutkimukset suoritetaan Kittilässä / Tunturi-Lapin alueella tilaajan laitteilla tilaajan tiloissa. *sisältäen tarvittaessa pinnallisten muutosten ohut- ja karkeaneulanäytteiden otot. Solu- ja kudosnäytteet tutkitaan tilaajan patologian yksikössä tilaajan kustannuksin. Arvio, joka ei muodosta tilaajille määräostovelvoitetta, on vuoden aikana tehtävistä tutkimuksista seuraava: - ultraäänitutkimukset 25 kpl - solunäytteet 5 kpl - kudosnäytteet 5 kpl Kyseessä on puitejärjestely. Puitesopimukset tehdään kolmen tarjousvertailussa parhaiten menestyneimmän palveluntarjoajan kanssa. Puitejärjestely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen kahdentoista (12) kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa. Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiosta ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ehtoja.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
 
4.ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET lausuntoineen Ivalo
Lot nº:
   4. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85150000 Services d'imagerie médicale - EA26
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lappi Lieu principal d'exécution:
Ivalo
II.2.4) Description des prestations:
Lapin sairaanhoitopiiri pyytää tarjouksia ultraäänitutkimuspalveluista lausuntoineen. Tutkimuspalvelua ostetaan tilanteessa, jossa tilaajan omat lääkäriresurssit eivät riitä tutkimuksen tekemiseen.
   4.  ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Ivalo Tutkimukset suoritetaan Ivalossa tilaajan laitteilla tilaajan tiloissa. *sisältäen tarvittaessa pinnallisten muutosten ohut- ja karkeaneulanäytteiden otot. Solu- ja kudosnäytteet tutkitaan tilaajan patologian yksikössä tilaajan kustannuksin. Arvio, joka ei muodosta tilaajille määräostovelvoitetta, on vuoden aikana tehtävistä tutkimuksista seuraava: - ultraäänitutkimukset 500 kpl - solunäytteet 50 kpl - kudosnäytteet 50 kpl Tutkimuspalvelu (500 kpl) tehdään Ivalossa pääsääntöisesti Lapin hyvinvointialueen virkalääkärin toimesta. Tarve tutkimuspalvelun ostolle on erittäin vähäistä ja ostetaan vain siinä tapauksessa, jos Lapin hyvinvointialueen virkalääkäri Ivalossa ei kykene palveluita tuottamaan. Kyseessä on puitejärjestely. Puitesopimukset tehdään kolmen tarjousvertailussa parhaiten menestyneimmän palveluntarjoajan kanssa. Puitejärjestely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen kahdentoista (12) kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa. Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiosta ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ehtoja.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
 
5.ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET lausuntoineen Kemijärvi mahdollinen optiosopimuskausi 2025
Lot nº:
   5. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85150000 Services d'imagerie médicale - EA26
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lappi Lieu principal d'exécution:
Kemijärvi
II.2.4) Description des prestations:
Lapin sairaanhoitopiiri pyytää tarjouksia ultraäänitutkimuspalveluista lausuntoineen mahdolliselle toiselle optiosopimuskaudelle. Tutkimuspalvelua ostetaan tilanteessa, jossa tilaajan omat lääkäriresurssit eivät riitä tutkimuksen tekemiseen.
   5.  ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kemijärvi Tutkimukset suoritetaan Kemijärvellä tilaajan laitteilla, tilaajan tiloissa. *sisältäen tarvittaessa pinnallisten muutosten ohut- ja karkeaneulanäytteiden otot. Solu- ja kudosnäytteet tutkitaan tilaajan patologian yksikössä tilaajan kustannuksin. Arvio, joka ei muodosta tilaajille määräostovelvoitetta, on vuoden aikana tehtävistä tutkimuksista seuraava: - ultraäänitutkimukset 600 kpl - solunäytteet 50 kpl - kudosnäytteet 50 kpl Kyseessä on puitejärjestely. Puitesopimukset tehdään kolmen tarjousvertailussa parhaiten menestyneimmän palveluntarjoajan kanssa. Puitejärjestely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen kahdentoista (12) kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa. Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiosta ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ehtoja.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely jokaiselle osa-alueelle erikseen. Sopimukset tehdään kolmen tarjousvertailussa parhaiten menestyneen tarjoajan kanssa. Palveluntuottajien valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja valitaan etusijajärjestyksessä ensimmäiseksi palveluntuottajaksi. Toiseksi parhaimmat pisteet saanut tarjoaja valitaan järjestyksessä toiseksi palveluntuottajaksi ja niin edelleen alenevassa järjestyksessä.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 19/12/2022 Heure locale: 16:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 Radiologinen kuvantaminen - ultraäänitutkimuspalvelut lausuntoineen 19/12/2022 02/12/2022 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
85150000 - Services d'imagerie médicale