Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 05/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Rovaniemi: Services de transport des ordures ménagères

2020/S 69-164241  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Rovaniemi: Services de transport des ordures ménagères 2020/S 069-164241 Avis de marché Services Kuntien omistama jätehuollon palveluyhtiö
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Napapiirin Residuum Oy Numéro national d'identification: 1744004-5 Adresse postale: Betonitie 3 Ville: Rovaniemi Code NUTS: FI1D7 Code postal: FI-96320 Pays: Finlande Point(s) de contact: Napapiirin Residuum Oy Courriel: asiakaspalvelu@residuum.fi Téléphone: +358 207120230 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.residuum.fi http://www.residuum.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=1062 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=1062
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: kuntien omistama jätehuollon palveluyhtiö
I.5) Activité principale Autre activité: jätehuolto
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Jätteen kuormaus- ja siirtokuljetuspalvelu Numéro de référence: Nro:tta
II.1.2) Code CPV principal 90512000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan tavoitteena on toimittaa tilaajan jätteitä käsittelyyn. Polttokelpoinen jäte ja biojäte ovat jätehuoltomääräysten mukaan syntypaikkalajiteltuja. Rasvanerotuskaivojäte on pääosin peräisin ruoanvalmistuskeittiöistä. Lajittelematon jäte, joka sisältää esimerkiksi huonekaluja, rakennus- ja purkujätettä yms., on pieneltä osin syntypaikkalajiteltua, suurin osa tilaajan toimesta lajiteltua. Jätteet noudetaan liitteen 1a, Tiedot jätteistä, mukaisesti seuraavista tilaajan toimipisteistä: - Kierrätyspuisto Residuum, Betonitie 1, FI-96320 Rovaniemi - Kierrätysasema Ranua, Kaatopaikantie 3, FI-97700 Ranua - Kierrätysasema Pello, Kolarintie 55, FI-95700 Pello. Tilaajaa sitomattomat arviot jätteen määrästä on ilmoitettu liitteessä 1a. Kuljetusmäärät voivat kuitenkin olla edellä ilmoitettua suuremmat tai pienemmät, riippuen tilaajan vastaanottamasta jätemäärästä ja kyvystä vastaanottaa jätettä.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kierrätyspuisto Residuum
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lieu principal d'exécution:
Jätteet noudetaan liitteen 1a, Tiedot jätteistä, mukaisesti seuraavasta tilaajan toimipisteestä: Kierrätyspuisto Residuum, Betonitie 1, FI-96320 Rovaniemi Jätteet toimitetaan käsittelyyn em. noutopaikasta jäte-erittäin Ouluun, eri vastaanottopaikkoihin. Jäte-erien purkupaikat on ilmoitettu liitteessä 1a. Samassa kuljetuksessa voi olla eri jäte-eriä.
II.2.4) Description des prestations:
Osa 1 koskee kierrätyspuisto Residuumin jätteiden jätekuormausta ja siirtokuljetuspalvelua.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimuskausi on määräaikainen kaksi (2) vuotta, ja tilaajalla on lisähankintamahdollisuutena kolmen (3) vuoden optio. Optio voidaan ottaa käyttöön, kun tilaaja ilmoittaa kirjallisesti asiasta, viimeistään kun hankintasopimusta on jäljellä seitsemän (7) kuukautta.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kilpailutusasiakirjat ovat saatavilla Buildercomin BEM-järjestelmästä, jonka kautta on toimitettava myös tarjous liitteineen. Ohjeet Buildercomin BEM-järjestelmän käyttöön ovat tämän hankintailmoituksen liitteenä. Lisätietoja tarjouspyynnöstä voi pyytää sähköpostiosoitteesta asiakaspalvelu@residuum.fi Kysymykset pyydetään esittämään viimeistään 17.4.2020 klo 10.00 mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Jätteen siirtokuljetuksen kysymykset". Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Buildercomin kautta. Tilaajan tavoitteena on vastata kysymyksiin viimeistään 22.4.2020. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. asiakaspalvelu@residuum.fi
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kierrätysasema Pello
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lieu principal d'exécution:
Jätteet noudetaan liitteen 1a, Tiedot jätteistä, mukaisesti seuraavasta tilaajan toimipisteestä: Kierrätysasema Pello, Kolarintie 55, FI-95700 Pello Jätteet toimitetaan käsittelyyn em. noutopaikasta jäte-erittäin Ouluun, eri vastaanottopaikkoihin. Jäte-erien purkupaikat on ilmoitettu liitteessä 1a. Samassa kuljetuksessa voi olla eri jäte-eriä.
II.2.4) Description des prestations:
Osa 2 koskee kierrätysasema Pellon jätteiden jätekuormausta ja siirtokuljetuspalvelua.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimuskausi on määräaikainen kaksi (2) vuotta, ja tilaajalla on lisähankintamahdollisuutena kolmen (3) vuoden optio. Optio voidaan ottaa käyttöön, kun tilaaja ilmoittaa kirjallisesti asiasta, viimeistään kun hankintasopimusta on jäljellä seitsemän (7) kuukautta.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kilpailutusasiakirjat ovat saatavilla Buildercomin BEM-järjestelmästä, jonka kautta on toimitettava myös tarjous liitteineen. Ohjeet Buildercomin BEM-järjestelmän käyttöön ovat tämän hankintailmoituksen liitteenä. Lisätietoja tarjouspyynnöstä voi pyytää sähköpostiosoitteesta asiakaspalvelu@residuum.fi Kysymykset pyydetään esittämään viimeistään 17.4.2020 klo 10.00 mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Jätteen siirtokuljetuksen kysymykset". Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Buildercomin kautta. Tilaajan tavoitteena on vastata kysymyksiin viimeistään 22.4.2020. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. asiakaspalvelu@residuum.fi
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kierrätysasema Ranua
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lieu principal d'exécution:
Jätteet noudetaan liitteen 1a, Tiedot jätteistä, mukaisesti seuraavasta tilaajan toimipisteestä: Kierrätysasema Ranua, Kaatopaikantie 3, FI-97700 Ranua Jätteet toimitetaan käsittelyyn em. noutopaikasta jäte-erittäin Ouluun, eri vastaanottopaikkoihin. Jäte-erien purkupaikat on ilmoitettu liitteessä 1a. Samassa kuljetuksessa voi olla eri jäte-eriä.
II.2.4) Description des prestations:
Osa 3 koskee kierrätysasema Ranuan jätteiden jätekuormausta ja siirtokuljetuspalvelua.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimuskausi on määräaikainen kaksi (2) vuotta, ja tilaajalla on lisähankintamahdollisuutena kolmen (3) vuoden optio. Optio voidaan ottaa käyttöön, kun tilaaja ilmoittaa kirjallisesti asiasta, viimeistään kun hankintasopimusta on jäljellä seitsemän (7) kuukautta.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kilpailutusasiakirjat ovat saatavilla Buildercomin BEM-järjestelmästä, jonka kautta on toimitettava myös tarjous liitteineen. Ohjeet Buildercomin BEM-järjestelmän käyttöön ovat tämän hankintailmoituksen liitteenä. Lisätietoja tarjouspyynnöstä voi pyytää sähköpostiosoitteesta asiakaspalvelu@residuum.fi Kysymykset pyydetään esittämään viimeistään 17.4.2020 klo 10.00 mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Jätteen siirtokuljetuksen kysymykset". Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Buildercomin kautta. Tilaajan tavoitteena on vastata kysymyksiin viimeistään 22.4.2020. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. asiakaspalvelu@residuum.fi
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynntöasiakirjoissa. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle vakuudeksi yksikköhintaluettelon mukaisesta vertailuhinnasta 10 % suuruisen pankki- tai muun tilaajan hyväksymän vakuuden. Vakuus on annettava viimeistään sopimuksen allekirjoitustilanteessa. Vakuuden on oltava voimassa kaksi (2) kuukautta yli sopimuskauden, ja se palautetaan tai lakkautetaan välittömästi, kun on yhteisesti todettu, että urakoitsija on täyttänyt kaikki sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 30/06/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 05/05/2020 Heure locale: 12:15 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Mikäli optiota ei oteta käyttöön, tämän hankinnan tuloksena syntyvä sopimus päättyy ilman irtisanomista 31.10.2022, klo 24.00 ja uusi hankinta aloitetaan arviolta maaliskuussa 2022.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Tarjoajan tulee ennen tarjouksen jättämistä tutustua siihen tilaajan toimipisteeseen, johon tarjous kohdistuu. Toimipisteeseen tutustumista varten tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä suunnittelupäällikkö Satu Porttiin (satu.portti@residuum.fi, p. +´358 407461698) tai asiakaspalveluun asiakaspalvelu@residuum.fi Edellä mainituilta tahoilta saa myös lisätietoja jätteen käsittelylaitoksiin ja purkupaikkoihin tutustumista varten. Lisätietoja tarjouspyynnöstä voi pyytää sähköpostiosoitteesta asiakaspalvelu@residuum.fI Kysymykset pyydetään esittämään viimeistään 17.4.2020 klo 10.00 mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Jätteen siirtokuljetuksen kysymykset". Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Buildercomin kautta. Tilaajan tavoitteena on vastata kysymyksiin viimeistään 22.4.2020. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/33711/notice/42924 satu.portti@residuum.fi asiakaspalvelu@residuum.fi asiakaspalvelu@residuum.fI https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/33711/notice/42924
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90512000 - Services de transport des ordures ménagères