Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Salla: Services de transport routier public

2020/S 69-164231  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Salla: Services de transport routier public 2020/S 069-164231 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sallan kunta Numéro national d'identification: 0192936-4 Adresse postale: Postipolku 3 Ville: Salla Code NUTS: FI Code postal: FI-98900 Pays: Finlande Point(s) de contact: Marja Myllykangas / Pekka Huhtala Courriel: etunimi.sukunimi@salla.fi Téléphone: +358 408488519 / +358 408489915 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/126428253.aspx https://permalink.mercell.com/126428253.aspx
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/126428253.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/126428253.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sallan kunnan koulukuljetukset sekä asiointiliikenne 2020-2023
II.1.2) Code CPV principal 60112000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tarjouspyyntö koskee Sallan kunnan koulukuljetusten sekä asiointiliikenteen hoitamista henkilöliikenneluvan nojalla sopimuskaudella
   1. 8.2020-31.7.2023 Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahdella (2) optiovuodella. Poikkeuksena kohde 9, jonka sopimuskausi on
   1. 8.2020-31.7.2021. Hankinta on jaettu osiin kohteittain: - kohteet 1-9 koulukuljetusreitit, - kohde 10 asiointiliikenne, Kilpailutuksen perusteella jokaiseen kohteeseen valitaan se tarjous, joka on ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisin hinnan ja tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyn laadun perusteella.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lapajärvi-Kursu-Salla
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee otsikossa mainitun reitin mukaisia koulukuljetuksia Sallan koulukeskukseen koulutyöpäivinä. Kuljetettavia oppilaita reitillä on enimmillään 50. Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Kuljetukset aamulla klo
   8. 25 koululle ja iltapäivisin 12.35 (ma-pe) ja 14.35 (ma-ti ja to-pe) sekä 15.25 (ke) koululta. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat elokuussa. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aholanvaaran ja Onkamon suunnan koulukuljetukset
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee otsikossa mainitun reitin mukaisia koulukuljetuksia Sallan koulukeskukseen koulutyöpäivinä. Kuljetettavia oppilaita reitillä on noin seitsemän (7). Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Kuljetukset aamulla klo
   8. 25 koululle ja iltapäivisin 12.35 (ma-pe) ja 14.35 (ma-ti ja to-pe) sekä 15.25 (ke) koululta. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat elokuussa. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hautajärven suunnan koulukuljetukset
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee otsikossa mainitun reitin mukaisia koulukuljetuksia Sallan koulukeskukseen koulutyöpäivinä. Kuljetettavia oppilaita reitillä on noin 11. Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Kuljetukset aamulla klo
   8. 25 koululle ja iltapäivisin 12.35 (ma-pe) ja 14.35 (ma-ti ja to-pe) sekä 15.25 (ke) koululta. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat elokuussa. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Paloper'-Salla
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee otsikossa mainitun reitin mukaisia koulukuljetuksia Sallan koulukeskukseen koulutyöpäivinä. Kuljetettavia oppilaita reitillä on noin kaksi (2). Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Kuljetukset aamulla klo
   8. 25 koululle ja iltapäivisin 12.35 (ma-pe) ja 14.35 (ma-ti ja to-pe) sekä 15.25 (ke) koululta. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat elokuussa. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Saija-Salla
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee otsikossa mainitun reitin mukaisia koulukuljetuksia Sallan koulukeskukseen koulutyöpäivinä. Kuljetettavia oppilaita reitillä on enimmillään 50. Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Kuljetukset aamulla klo
   8. 25 koululle ja iltapäivisin 12.35 (ma-pe) ja 14.35 (ma-ti ja to-pe) sekä 15.25 (ke) koululta. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat elokuussa. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Syöttökuljetus Naruskalta
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee reitin (Naruska - Naruskan tienhaara) mukaisia koulukuljetuksia koulutyöpäivinä. Kuljetettavia oppilaita reitillä on noin seitsemän (7). Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Kuljetukset aamulla klo
   8. 25 koululle ja iltapäivisin 12.35 (ma-pe) ja 14.35 (ma-ti ja to-pe) sekä 15.25 (ke) koululta. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat elokuussa. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ahvenselän suunnan kuljetukset
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee otsikossa mainitun reitin mukaisia koulukuljetuksia Sallan koulukeskukseen koulutyöpäivinä. Kuljetettavia oppilaita reitillä on noin 21. Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Kuljetukset aamulla klo
   8. 25 koululle ja iltapäivisin 12.35 (ma-pe) ja 14.35 (ma-ti ja to-pe) sekä 15.25 (ke) koululta. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat elokuussa. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lenkkitien suunnan kuljetukset
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee otsikossa mainitun reitin mukaisia koulukuljetuksia Sallan koulukeskukseen koulutyöpäivinä. Kuljetettavia oppilaita reitillä on noin 11. Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Kuljetukset aamulla klo
   8. 25 koululle ja iltapäivisin 12.35 (ma-pe) ja 14.35 (ma-ti ja to-pe) sekä 15.25 (ke) koululta. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat elokuussa. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Salla-Oulu-Salla
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Kokonaisuus koskee otsikossa mainitun reitin mukaista koulukuljetusta Sallasta Ouluun maanantaisin ja Oulusta Sallaan perjantaisin noin kolme (3) kertaa kuukaudessa. Kuljetettavia oppilaita reitillä on noin yksi (1). Kohteesta annetut tiedot perustuvat nykyiseen tai tiedossa olevaan syksyn 2020 tilanteeseen. Tämän kohteen sopimus on voimassa vain 12 kk. Lukuvuosikohtaiset reitit suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, kun tiedot koulujen työjärjestyksistä ja kouluun tulevista oppilaista on tiedossa. Reitit ajetaan kokonaisuudessaan tai osittain riippuen oppilaiden lukujärjestyksistä. Lukuvuoden aikana lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. Tilaaja ei voi sitoutua tarjouspyynnössä arvioituihin kilometrimääriin, reitteihin ja matkustajamääriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä tarpeellisia muutoksia kuljetusaikoihin ja reitteihin sekä yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään ennen sopimuskauden alkua ja sen aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Asiointiliikenne
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7
II.2.4) Description des prestations:
Sallan kunta järjestää asiointiliikennettä liitteessä olevan aikataulun mukaisesti. Kaikille avoin asiointiliikenne ajetaan kutsuohjattuna. Kutsujen vastaanotto tapahtuu liikennöitsijän matkapuhelimeen. Tilaukset on tehtävä edellisenä iltana klo 18.00 mennessä. Taksa on linja-autotaksan mukainen, VPL-asiakkaille ilmainen. Palveluauto hakee tarvittaessa kotiovelta. Asiointiliikenteessä on keskimäärin neljä (4) asiakasta/linja. Linjoilla voidaan kuljettaa myös oppilaita, mikäli autossa on tilaa, mutta siitä sovitaan sivistystoimen kanssa erikseen. Asiointiliikenteen tarkka aikataulu on esitetty tarjouspyynnön liitteessä
   3. 
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Liikennöitsijällä tulee olla ennen sopimuksen tekoa ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava voimassa oleva laki liikenteen palveluista 320/2017 mukainen henkilöliikennelupa. Tarjouksen yhteyteen tulee liittää kopio voimassaolevasta luvasta. Tarjouksen voi tehdä myös tarjousyhteenliittymä, jolloin kaikilla siihen osallisilla tulee olla voimassa oleva liikennelupa. Luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Tarjoajan on kuitenkin sitouduttava tekemään uusi hakemus niin hyvissä ajoin, että liikennelupa voi jatkua keskeytyksettä koko sopimuskauden. Liikennöitsijä vastaa vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu liikennöintiluvan lakkaamisesta kesken sopimuskauden.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilaaja soveltaa hankinnassa tilaajavastuulakia (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006). Palveluntuottajan on täytettävä lain mukaiset velvoitteet ja toimitettava hankintayksikölle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, joita ovat: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/ 1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot, - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Edellä mainitut tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. Jos tarjoaja on kuitenkin rekisteröitynyt asianmukaisesti Tilaajavastuu.fi -palveluun, tämä riittää annetuksi selvitykseksi, eikä muuta selvitystä tarvitse antaa. Mikäli toimintansa aloittavalla tarjoajalla ei vielä ole kaikkia edellä lueteltuja todistuksia saatavissa, tulee ne toimittaa viimeistään ennen mahdollisen sopimuksen allekirjoittamista.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tarjouksessa tulee sen liitteenä olevaa kalustoluetteloa käyttäen esittää tiedot käytettävistä autoista ja varakalustosta sekä varakaluston käyttöön saamisen vaatimasta enimmäisajasta. Liikenteessä käytettävän kaluston tulee täyttää Suomen laissa, asetuksissa ja viranomaisten määräyksissä asetetut vaatimukset mm. rakenteen ja varusteiden osalta. Auton katsastus tulee olla voimassa. Tilaaja soveltaa hankinnassa lakia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011). Kaluston on täytettävä päästöluokan osalta vähintään EURO 5 - luokan normit. Palveluntuottaja vastaa siitä, että liikenteessä käytettävien ajoneuvojen ympäristöominaisuudet täyttävät asetetut vaatimukset. Ajoneuvoissa on oltava ajantasaisen lainsäädännön mukaiset turvavyöt jokaisella istumapaikalla. Sopimusautojen tulee olla alkolukolla varustettuja (alkolukkolaki 730/2016). Tilaaja hylkää tarjoukset, joiden kalustossa ei ole alkolukkoa. Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Autojen renkaiden on oltava hyvässä kunnossa. Autojen on oltava siistejä ja puhtaita. Autot on siivottava kerran vuorokaudessa. Kuljettajan on otettava talteen löytötavarat ja samalla huolehdittava auton siisteydestä. Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. Autossa on oltava puhelin. Palvelun tuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset vakuutukset. Näistä on pyydettäessä annettava selvitys. Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana olevalla koulukyytikilvellä. Kilven saa korvata takseissa valaistulla koulukuljetusta ilmaisevalla kuvulla, joka on vähintään taksivalaisimen kokoinen. Linja-autoissa tulee olla vähintään linjan reittiä osoittavat etulinjakilvet. Auton tavaratilaan tulee sopia oppilaiden mukanaan kuljettamat urheiluvälineet ja muut matkatavarat. Asiointiliikenteessä käytettävien ajoneuvojen on täytettävä seuraavat vaatimukset: - Auton rekisteröity paikkamäärä on oltava vähintään 1+8, - Auto, johon pääsee vaikeuksitta pyörätuolilla: pyörätuolinostin, luiska tai ramppi, - Pyörätuolipaikkoja asianmukaisine kiinnityspisteineen vähintään yksi (1). Vyö asiakkaan kiinnittämiseksi pyörätuoliin, - Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus, - Tukitangot ja kahvat sijoitettuna niin, että asiakas saa autoon noustessaan ja siitä poistuessaan niistä tuen, - Asiointiliikennekyltti. Liikennöitsijän on noudatettava aikatauluja täsmällisesti. Liikennöitsijä on velvollinen häiriötilanteessa (esim. rikkoutunut auto tai sairastuminen jne.) järjestämään tarjoamansa kohteen kuljetukset. Tarjouksen yhteydessä on annettava selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta. Liikennöitsijän on ilmoitettava koulukuljetuksen häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta sivistystoimistoon tai koulunjohtajalle. Ostoliikenteeseen tarkoitettu kalusto on oltava valmiina valitulla palvelun tuottajalla heinäkuun 2020 loppuun mennessä. Erityisestä, perustellusta syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa autokalustoa. Koulukuljetusten tarjoajan tulee noudattaa liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päiväkotikuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (asetus nro 553/2006). Palvelun laatu: tilaaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. Liikennöitsijä vastaa siitä, että: - kuljetuksissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, sen perusteella annettuja määräyksiä sekä ostajan toimivaltansa rajoissa antamia ohjeita, - liikennöitsijä ja kuljettajat noudattavat salassapitovelvollisuutta, - koulukuljetuksissa noudatetaan Sallan kunnan koulukuljetusopasta, - liikennöinnissä käytettävä ajoneuvokalusto on Suomen tieliikenteeseen hyväksyttyä ja katsastus on voimassa, - kaluston tulee olla sellaista, että kuljetukset voidaan häiriöttä hoitaa aikataulun mukaisesti. Kuljetuskapasiteetiltaan kaluston tulee olla tarjottavan palvelun asettamat vaatimukset täyttävää, - Koulukuljettajan on oltava soveltuva hoitamaan lasten ja nuorten kuljetuksia. Liikennöitsijän on huolehdittava kuljettajansa ja mahdollisten alihankkijoiden rikostaustan selvittämisestä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) edellyttämällä tavalla. Kuljettajan asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä, asiallista ja koulukuljetuksissa tarvittaessa oppilaiden käyttäytymiseen puuttuvaa. Asiointiliikenteessä kuljettajan on tarvittaessa autettava asiakas autoon ja autosta. Tupakointi ja päihteiden käyttö on kokonaan kielletty. Liikennöitsijältä ja hänen alaisiltaan kuljettajilta edellytetään moitteetonta suomen kielen taitoa. Kuljettajan tulee olla ammattitaitoinen, ja hänellä tulee olla kuljettamansa ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus. Kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset. Kuljettajan on huolehdittava, että asiakkaat käyttävät turvavyötä. Asiakkaiden erityistarpeet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Koulukuljetuksen aikana (oppilaiden ollessa kyydissä) tulee käyttää koulukyytikilpeä tai koulukyytikupua. Koulukuljettajan edellytetään osallistuvan tilaajan koulukuljettajille järjestämiin info- ja koulutustilaisuuksiin. Kuljettajan tulee tietää, mistä matkustaja voi saada lisätietoja matkustamiseen liittyvistä asioista. Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka välittää sen ostajalle.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/08/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/05/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Sallan kunnanvirasto
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public