Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 17/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Salo: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2020/S 68-162305  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Finlande-Salo: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2020/S 068-162305

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 055-130575)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Salon kaupunki
Numéro national d'identification: 0139533-1
Adresse postale: PL 77
Ville: Salo
Code NUTS: FI1C1
Code postal: FI-24101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Liikennepalvelut
Courriel: kirjaamo@salo.fi
Téléphone: +358 27781 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.salo.fi

http://www.salo.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Salon kaupunki
Numéro national d'identification: 0139533-1
Adresse postale: PL 77
Ville: Salo
Code NUTS: FI1C1
Code postal: FI-24101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Liikennepalvelut
Courriel: kirjaamo@salo.fi
Téléphone: +358 27781 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.salo.fi

http://www.salo.fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Ateriakuljetusten hankinta

II.1.2)
Code CPV principal
60000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö pyytää tarjouksia kaupungin ateriakuljetusten hoitamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti ajalle
   1. 8.2020-31.7.2023. Hankinta sisältää option ajalle
   1. 8.2023-31.7.2025. Tilaaja päättää optioiden käytöstä ja kestosta erikseen. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden tehdä sopimuskauden aikana lisähankintoja tämän hankinnan puitteissa ilman erillistä tarjouspyyntöä. Kuljetustehtävät ovat aterioiden kuljetuksia valmistuskeittiöiltä kaupungin eri toimipisteisiin sekä yksittäisaterioiden kuljetuksia vanhuspalvelun kotihoidon asiakkaille. Tarkemmat reitit ja hankinnan vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Tämän tarjouspyynnön mukaisissa tarjouskohteissa käytettävälle kalustolle voidaan sopimuskauden aikana osoittaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla myös muita kuljetustehtäviä.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 055-130575

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka

Au lieu de:

Date: 31/07/2020

Lire:

Date: 30/09/2020

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyynnön Hankinnan kohteen kriteerit -osiossa kohteisiin 2-4 on korjattu oikeat ajoneuvomäärät väliotsikon Kaluston vaatimukset ja tiedot alle. Kohteessa 4 lisätty sanat "ja mahdollisina arkipyhinä" kohdan "Tarjoaja syöttää ylläolevaan kohtaan tarjottavan ajokilometrin hinnan (alv 0 %) viikonloppuisin" perään. Tarjouspyyntöä on täsmennetty käsitteiden osalta siten, että sana liikenteenharjoittaja on korvattu sanalla palveluntuottaja, sana liikennöinti tai liikenne on korvattu sanalla kuljetus tai kuljetuspalvelu. Kohdan Muut asiat, Sopimusmenettely sopimuksen purkuperusteet alakohtaa 5 on myös täsmennetty. Kohtaa Muut asiat, Tarjousasiakirjojen julkisuus on täsmennetty. Lisäksi tarjousten voimassaoloaikaa on pidennetty.

 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)