Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 18/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Savonlinna: Services de déneigement

2021/S 86-223341  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Finlande-Savonlinna: Services de déneigement

2021/S 086-223341

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 076-194489)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Savonlinnan kaupunki
Numéro national d'identification: 0166906-4
Adresse postale: Olavinkatu 27
Ville: Savonlinna
Code NUTS: FI1D1 Etelä-Savo
Code postal: FI-57130
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Pirjo Rossilahti
Courriel: pirjo.rossilahti@savonlinna.fi
Téléphone: +358 444174982
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.savonlinna.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Talvikunnossapitopalvelut kaudelle
   1. 10.2021-30.4.2023, optiot kaksi (2) + kaksi (2) vuotta

II.1.2)
Code CPV principal
90620000 Services de déneigement

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat Savonlinnan kaupungin taajama-alueiden (ml. Punkaharjun, Tuunaansaaren, Kulennoisten, Salkoniemen, Enanniemen, Putikon, Kerimäen, Louhen ja Savonrannan alueet) katujen, kevyen liikenteen väylien ja joidenkin P-alueiden ja linja-autoaseman talvihoitopalvelut (mm. auraus, linkous, hiekoitus ja tasaus) kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina tämän tarjouspyynnön mukaisesti, sopimuskaudelle
   1. 10.2021-30.4.2023, optiot kaksi (2) + kaksi (2) vuotta sekä lumenkaatopaikkojen auraus, penkkojen hoito ja päivystyspalvelut sopimuskaudelle
   1. 11.2021-31.3.3023, optiot kaksi (2) + kaksi (2) vuotta. Hankinta jakaantuu viiteentoista (15) osa-alueeseen. Hankinnassa hyväksytään osatarjoukset alueittain. Tarjoaja voi tarjota yhtä (1) tai useampaa osa-aluetta. Osa-alueen sisällä osatarjouksia ei hyväksytä. Jokaiseen osa-alueeseen tullaan valitsemaan yksi (1) palveluntuottaja. Hankinnan tarkempi kuvaus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 076-194489

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyyntöä on täsmennetty seuraavasti: - Alihankinnan käyttö ei ole pakollista. Tarjouspyyntöön on tehty tekninen korjaus tältä osin. - Liitteeseen 27 (Sopimusluonnos Lumien kaatopaikkojen auraus, penkanhoito ja päivystyspalvelut) on tehty täsmennys kohtaan
   5.  Yleiset vaatimukset. Täsmennetty teksti on merkitty liitteelle sanalla KORJAUSILMOITUS. - Tarjouspyynnön kohta Hankinnan kohteen kriteerit, osa-alue 15: Lumien kaatopaikkojen auraus, penkanhoito ja päivystyspalvelut: Päivämäärä on täsmennetty.
Finlande-Savonlinna: Services de déneigementType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices
18/05/2021
04/05/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement