Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Seinäjoki: Services de sécurité sociale obligatoire

2021/S 110-289118  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Finlande-Seinäjoki: Services de sécurité sociale obligatoire 2021/S 110-289118 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Seinäjoen kaupunki Numéro national d'identification: 1928736-3 Adresse postale: PL 215 Ville: Seinäjoki Code NUTS: FI194 Etelä-Pohjanmaa Code postal: FI-60101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Seinäjoen kaupunki Courriel: hankinta@seinajoki.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://seinajoki.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tietopyyntö/markkinakartoitus: Kotihoitopalvelut Numéro de référence: 21089P
II.1.2) Code CPV principal 75300000 Services de sécurité sociale obligatoire
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kyseessä on tietopyyntö/markkinavuoropuhelukutsu koskien Seinäjoen kaupungin tulevaa ympärivuorokautisten kotihoitopalvelujen kilpailutusta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI19 Länsi-Suomi Code NUTS: FI194 Etelä-Pohjanmaa
II.2.4) Description des prestations:
Seinäjoen kaupunki valmistelee kilpailutusta, jolla hankitaan palvelutuottaja(t) vastaamaan kaupungin kotihoidon asiakkaiden palveluista niiltä osin, jota kaupunki ei pysty hoitamaan omana työnä. Kokonaisostojen tuntimäärä on tällä hetkellä n. 3 500 tuntia / kk, mikä ei kuitenkaan ole tae tulevasta. Tämä ilmoitus on markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö, tämä ei siis ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus. Ilmoittautumiset markkinavuoropuheluihin tulee lähettää osoitteella hankinta@seinajoki.fi 10.6.2021 mennessä, jonka jälkeen, 11.6.2021, ilmoittautuneille lähetetään ennakkokysymykset sekä sovitaan viikolle 24 Teamsin välityksellä tapahtuvan vuoropuhelun päivä (16.-17.6 sekä 21.6.2021) sekä kellonaika. Vuoropuhelun kesto per palveluntuottaja on n. yksi (1) tunti. Myöhemmässä vaiheessa markkinavuoropuheluihin osallistuneilla palveluntuottajilla on mahdollisuus saada varsinainen tarjouspyyntöluonnos kommentoitavakseen. Markkinavuoropuheluiden tarkoituksena on selvittää palveluntuottajien näkemyksiä palvelun tuottamiseen liittyen. Markkinakartoitukseen ja -vuoropuheluihin osallistuvilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään työstä. Markkinakartoituksessa ja kahdenvälisissä vuoropuheluissa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. hankinta@seinajoki.fi
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
23/08/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021 Finlande-Seinäjoki: Services de sécurité sociale obligatoireType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Servicesservices 09/06/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
75300000 - Services de sécurité sociale obligatoire 
85320000 - Services sociaux