Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 03/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
FINLANDE
appel-offre

Finlande : Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection : Vt 12 parantaminen välillä Alasjärvi : Huutijärvi; Kangasala ja Tampere. Tiesuunnitelman pohjatutkimukset

2024/S 2024-122420  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122420-2024 - Mise en concurrence
Finlande – Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection – Vt 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi; Kangasala ja Tampere. Tiesuunnitelman pohjatutkimukset
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Vt 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi; Kangasala ja Tampere. Tiesuunnitelman pohjatutkimukset
Description: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankkii pohjatutkimuskonsultin hankkeelle "Vt 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi; Kangasala ja Tampere. Tiesuunnitelma" Tehtävä sisältää pohjatutkimusten suorittamisen, analysoinnin ja laboratoriotyöt. Tehtävä ei sisällä pohjatutkimusohjelmien laatimista. Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Identifiant de la procédure: 0a4de29c-6458-4fed-bdb8-89e04b53d04b
Identifiant interne: PIRELY/5793/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111250 Travaux d'étude géotechnique, 71351500 Services d'étude du sol
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pirkanmaa (FI197)
Informations complémentaires: Vt 12 välillä Alasjärvi - Huutijärvi (Tampere ja Kangasala).
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Tämä hankintailmoitus on ilmoitus Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi; Kangasala ja Tampere, tiesuunnitelman pohjatutkimusten tarjouskilpailun käynnistämisestä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankinta toteutetaan käyttämällä hankintalain mukaista avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa kilpailutetaan yksi konsulttisopimus. Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous liitteineen on jätettävä suomeksi.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleTarjoaja on kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuen yllämainittuja tilanteita vastaavassa samankaltaisessa menettelyssä.
FailliteTarjoaja on konkurssissa.
CorruptionTarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
ConcordatTarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa.
Participation à une organisation criminelleTarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceTarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalTarjoaja on rikkonut ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
FraudeTarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
InsolvabilitéTarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailTarjoaja on rikkonut työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Biens administrés par un liquidateurTarjoajan varat ovat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureTarjoajaa koskee jokin seuraavista tilanteista. a) on syyllistynyt väärän tiedon antamiseen poissulkemis- tai valintaperusteiden osalta, b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja, c) on toimittanut viiveellä tai ei lainkaan ostajan vaatimia tietoja, tai d) on yrittänyt vaikuttaa ostajan päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, tarjoajan valintaa tai hankintaa koskeviin päätöksiin.
Motifs d’exclusion purement nationauxTarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéTarjoajan osallistumisesta hankintamenettelyyn aiheutuu eturistiriitoja.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéTarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut ostajalle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun.
Coupable d’une faute professionnelle graveTarjoaja on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesTarjoajan aikaisempia hankintasopimuksia tai käyttöoikeussopimuksia on irtisanottu ennenaikaisesti tai kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialTarjoaja on rikkonut sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Paiement des cotisations de sécurité socialeTarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.
État de cessation d’activitésTarjoajan liiketoiminta on keskeytetty.
Paiement d’impôts et taxesTarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Vt 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi; Kangasala ja Tampere. Tiesuunnitelman pohjatutkimukset
Description: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankkii pohjatutkimuskonsultin hankkeelle "Vt 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi; Kangasala ja Tampere. Tiesuunnitelma" Tehtävä sisältää pohjatutkimusten suorittamisen, analysoinnin ja laboratoriotyöt. Tehtävä ei sisällä pohjatutkimusohjelmien laatimista. Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Identifiant interne: 706683
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111250 Travaux d'étude géotechnique, 71351500 Services d'étude du sol
Options:
Description des options: Palvelu sisältää myös tilaajan vaatimat lisä- ja muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta palvelusuoritusta toisen luonteiseksi.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pirkanmaa (FI197)
Informations complémentaires: Vt 12 välillä Alasjärvi - Huutijärvi (Tampere ja Kangasala).
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 15 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Tämä hankintailmoitus on ilmoitus Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi; Kangasala ja Tampere, tiesuunnitelman pohjatutkimusten tarjouskilpailun käynnistämisestä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankinta toteutetaan käyttämällä hankintalain mukaista avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa kilpailutetaan yksi konsulttisopimus. Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous liitteineen on jätettävä suomeksi.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Kuvattu tarjouspyynnössä.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Kuvattu tarjouspyynnössä.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Kuvattu tarjouspyynnössä.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles:
Date limite de demande d’informations complémentaires: 20/03/2024 12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: finnois
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 03/04/2024 13:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 3 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 13:01:00 (UTC+3)
Conditions du marché:
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Organisation qui traite les offres: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Numéro d’enregistrement: 2296962-1
Département: Pirkanmaan ELY-keskus
Adresse postale: Yliopistonkatu 38  
Ville: Tampere
Code postal: 33100
Subdivision pays (NUTS): Pirkanmaa (FI197)
Pays: Finlande
Point de contact: Jarkko Peurala
Adresse électronique: jarkko.peurala@ely-keskus.fi
Téléphone: +358 295036280
Adresse internet: http://www.ely-keskus.fi
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 643b69f6-06ba-482e-b541-ce858b5939b7 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 12:43:24 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 12:46:30 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122420-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection