Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 10/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
FINLANDE
appel-offre

Finlande : Services internet : Kaapeli-TV ja laajakaistaliittymät

2024/S 2024-122849  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122849-2024 - Mise en concurrence
Finlande – Services internet – Kaapeli-TV ja laajakaistaliittymät
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Kaapeli-TV ja laajakaistaliittymät
Description: Hankintayksikkö pyytää tarjousta seuraavasta kokonaisuudesta (A+B) toteutettuna kaikkiin kohteisiin: A. Kiinteistöjen laajakaistaiset internet-liittymät asukkaiden, yhteistilojen ja rakennusautomaation käyttöön. B. Kiinteistöjen kaapeli-TV -liittymät ja -palvelut asukkaiden ja yhteistilojen käyttöön. Toimittajan tulee tarjota kokonaisuutta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. Kyseessä olevan kokonaisuuden tarkemmat tiedot ja tarjousvaatimukset löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 1, jossa on ilmoitettu tarjottavien palveluiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Konsulttina hankinnassa toimii Learnpoint Oy.
Identifiant de la procédure: f47ed8a3-9e8e-4e2d-9e2b-1f0d0d8bd18f
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72400000 Services internet
Nomenclature supplémentaire (cpv): 92232000 Services de télévision par câble, 92200000 Services de radio et de télévision
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleTarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
CorruptionTarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa
FraudeTarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa
Paiement d’impôts et taxesTarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.
Paiement des cotisations de sécurité socialeTarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.
Motifs d’exclusion purement nationauxTarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalTarjoaja on rikkonut ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialTarjoaja on rikkonut sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailTarjoaja on rikkonut työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéTarjoajan osallistumisesta hankintamenettelyyn aiheutuu eturistiriitoja.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéTarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut ostajalle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesTarjoajan aikaisempia hankintasopimuksia tai käyttöoikeussopimuksia on irtisanottu ennenaikaisesti tai kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureTarjoajaa koskee jokin seuraavista tilanteista. a) on syyllistynyt väärän tiedon antamiseen poissulkemis- tai valintaperusteiden osalta, b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja, c) on toimittanut viiveellä tai ei lainkaan ostajan vaatimia tietoja, tai d) on yrittänyt vaikuttaa ostajan päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, tarjoajan valintaa tai hankintaa koskeviin päätöksiin.
FailliteTarjoaja on konkurssissa.
InsolvabilitéTarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely.
ConcordatTarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa.
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleTarjoaja on kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuen yllämainittuja tilanteita vastaavassa samankaltaisessa menettelyssä.
Biens administrés par un liquidateurTarjoajan varat ovat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa.
État de cessation d’activitésTarjoajan liiketoiminta on keskeytetty.
Coupable d’une faute professionnelle graveTarjoaja on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceTarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Kaapeli-TV ja laajakaistaliittymät
Description: Hankintayksikkö pyytää tarjousta seuraavasta kokonaisuudesta (A+B) toteutettuna kaikkiin kohteisiin: A. Kiinteistöjen laajakaistaiset internet-liittymät asukkaiden, yhteistilojen ja rakennusautomaation käyttöön. B. Kiinteistöjen kaapeli-TV -liittymät ja -palvelut asukkaiden ja yhteistilojen käyttöön. Toimittajan tulee tarjota kokonaisuutta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. Kyseessä olevan kokonaisuuden tarkemmat tiedot ja tarjousvaatimukset löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 1, jossa on ilmoitettu tarjottavien palveluiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Konsulttina hankinnassa toimii Learnpoint Oy.
Identifiant interne: 2024-006117-LOT-0001
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72400000 Services internet
Nomenclature supplémentaire (cpv): 92232000 Services de télévision par câble, 92200000 Services de radio et de télévision
Options:
Description des options: Osa palveluista pyydetään tarjoamaan optiona ja Tilaaja päättää niiden hankkimisesta erikseen.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Finlande
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2025
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Määräaikaisen kauden jälkeen sopimuksen tulee jatkua toistaiseksi voimassa olevana.
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Hankintayksikkö valitsee toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi katsomansa ratkaisun, tarjousten vertailuperusteet ja niiden painotukset on ilmoitettu pisteytystaulukossa (liite 3).
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Tarjoajan soveltuuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty ESPD:llä.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Tarjoajan soveltuuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty ESPD:llä.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kokonaistaloudellisuusvertailussa kustannukset huomioidaan tarjoajan hintalomakkeella (liite 2) ilmoittamilla hinnoilla painotettuna, kuten on ilmoitettu liitteessä
   3. 
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Qualité
Description: Laatupisteet määräytyvät vaatimukset täyttävien tarjoajien keskinäisistä laatueroista. Laadullisesti pisteytettävät kohdat on merkitty liitteessä 1 maksimipistemäärän kera.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: finnois
Date limite de demande d’informations complémentaires: 20/03/2024 15:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: finnois
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 10/04/2024 12:00:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 10/04/2024 12:15:00 (UTC+3)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab
Organisation qui traite les offres: Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab
Numéro d’enregistrement: 0421696-8
Adresse postale: Koulukatu 19  
Ville: Vaasa
Code postal: 65100
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
Adresse électronique: tarjoukset@learnpoint.fi
Téléphone: +35842414241
Adresse internet: https://www.pikipruukki.com
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1 A  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: +358 295563630
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ee891ff5-6f4b-4044-a900-bff2231eb079 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 15:14:49 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122849-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72400000 - Services internet