Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 29/03/2024
Type de procédure : Résultat de concours
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
FINLANDE
appel-offre

Finlande : Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui : Services for Metaverse and web3 -development and XR-products

2024/S 2024-121059  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121059-2024 - Mise en concurrence
Finlande – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Services for Metaverse and web3 -development and XR-products
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Järvenpään kaupunki
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Services for Metaverse and web3 -development and XR-products
Description: Hankinnan kohteena ovat ylikunnallisen XR-museohankkeen XR-, metaversumi- ja web3-osatoteutukset. Hankinta toteutetaan dynaamisesti, ja yksittäiset osatoteutukset kilpailutetaan tässä hankinnassa valittujen toimittajien kesken myöhemmin. XR-museo on Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museoiden yhteishanke, jossa rakennetaan täysin virtuaalinen museokeskus. Kunnallisten museoiden lisäksi mukana ovat yksityiset museot Ainola ja Lottamuseo. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Next Generation EU -rakennetuesta. Hanke käynnistyi keväällä 2023, ja uusi museo avataan keväällä 2025. Hanketta johtaa ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien museoiden ja kuntien edustajista. Hanketta toteuttaa erillinen hanketiimi. XR-museo koostuu erilaisista XR-, metaversumi- ja web3-toteutuksista. Pääosa näistä on selainpohjaisia, mutta teemme myös esimerkiksi VR-tuotantoja. Tavoitteena on luoda elämyksellisiä ja vuorovaikutteisia tapoja kokea alueen taidetta ja kulttuuria. Kaikki hankkeessa tuotettavat sovellukset suunnitellaan ja testataan yhdessä yleisöjen ja sidosryhmien kanssa, ja osallisuusprosessit sisällytetään kaikkiin osatoteutuksiin. Tähän mennessä hankkeessa on toteutettu 360-valokuvista rakennettuja etävierailuja sekä mallinnettu taiteilijakoti Villa Kokkonen. Työn alla on metaversumiympäristön rakentaminen sekä tapahtumatilan luominen museolle. Jatkossa tuotetaan muun muassa lisää mallinnuksia ja näitä hyödyntäviä selain- ja VR-elämyksiä. The procurement concerns the XR, metaverse and web3 sub-implementations of the supra-municipal XR Museum project. The procurement will be carried out dynamically and the individual sub-projects will be tendered at a later stage among the suppliers selected in this procurement. The XR Museum is a joint project between the museums of Järvenpää, Kerava and Tuusula to build a fully virtual museum center. In addition to the municipal museums, the private museums Ainola and Lottamuseo are also involved. The project has received funding from the European Union's Next Generation EU structural funding. The project started in spring 2023 and the new museum will open in spring 2025. The project is led by a steering group of representatives from the participating museums and municipalities. The project will be implemented by a separate project team. The XR Museum consists of different XR, metaverse and web3 implementations. Most of these are browser-based, but we also work on VR productions, for example. The aim is to create experiential and interactive ways to experience the art and culture of the region. All applications produced by the project will be designed and tested in collaboration with audiences and stakeholders, and participatory processes will be integrated into all sub-projects. So far, the project has produced 360-photo constructed remote tours and a model of the artist's home Villa Kokkonen. Work is underway to build a metaverse environment and create an event space for the museum. Future work will include the production of more modelling and browser and VR experiences using these.
Identifiant de la procédure: 094c5ba6-c8fb-46a4-a7b8-8eb7ff0558e9
Identifiant interne: JARDno-2023-330
Type de procédure: Restreinte
Principales caractéristiques de la procédure: Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan tarjouspalvelu.fi sivustolla. Tilaaja hyväksyy dynaamiseen hankintajärjestelmään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät hakijoille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvailtu ESPD -lomakkeessa sekä osallistumispyynnön osiossa "Muut ehdot". Varsinaiset hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisäisin kilpailutuksin, jossa hankintayksikkö täsmentää ja kuvaa yksityiskohtaisen hankintatarpeensa. Applications for participation can be submitted to the dynamic procurement system for its entire duration on the tarjouspalvelu.fi website. The subscriber accepts all applicants who have submitted a participation application to the dynamic procurement system and who meet the suitability requirements set for applicants. The suitability requirements are described in the ESPD form and in the “Muut tiedot” section of the participation request. Actual procurements are made based on separate requests for proposals within the DPS, where the procurement unit specifies and describes its detailed procurement needs.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Järvenpään kaupunki
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 450 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleTarjoaja on kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuen yllämainittuja tilanteita vastaavassa samankaltaisessa menettelyssä.
FailliteTarjoaja on konkurssissa.
CorruptionTarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
ConcordatTarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa.
Participation à une organisation criminelleTarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceTarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalTarjoaja on rikkonut ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
FraudeTarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
InsolvabilitéTarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailTarjoaja on rikkonut työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Biens administrés par un liquidateurTarjoajan varat ovat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureTarjoajaa koskee jokin seuraavista tilanteista. a) on syyllistynyt väärän tiedon antamiseen poissulkemis- tai valintaperusteiden osalta, b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja, c) on toimittanut viiveellä tai ei lainkaan ostajan vaatimia tietoja, tai d) on yrittänyt vaikuttaa ostajan päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, tarjoajan valintaa tai hankintaa koskeviin päätöksiin.
Motifs d’exclusion purement nationauxTarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéTarjoajan osallistumisesta hankintamenettelyyn aiheutuu eturistiriitoja.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéTarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut ostajalle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun.
Coupable d’une faute professionnelle graveTarjoaja on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesTarjoajan aikaisempia hankintasopimuksia tai käyttöoikeussopimuksia on irtisanottu ennenaikaisesti tai kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialTarjoaja on rikkonut sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Paiement des cotisations de sécurité socialeTarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.
État de cessation d’activitésTarjoajan liiketoiminta on keskeytetty.
Paiement d’impôts et taxesTarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Services for Metaverse and web3 -development and XR-products
Description: Hankinnan kohteena ovat ylikunnallisen XR-museohankkeen XR-, metaversumi- ja web3-osatoteutukset. Hankinta toteutetaan dynaamisesti, ja yksittäiset osatoteutukset kilpailutetaan tässä hankinnassa valittujen toimittajien kesken myöhemmin. XR-museo on Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museoiden yhteishanke, jossa rakennetaan täysin virtuaalinen museokeskus. Kunnallisten museoiden lisäksi mukana ovat yksityiset museot Ainola ja Lottamuseo. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Next Generation EU -rakennetuesta. Hanke käynnistyi keväällä 2023, ja uusi museo avataan keväällä 2025. Hanketta johtaa ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien museoiden ja kuntien edustajista. Hanketta toteuttaa erillinen hanketiimi. XR-museo koostuu erilaisista XR-, metaversumi- ja web3-toteutuksista. Pääosa näistä on selainpohjaisia, mutta teemme myös esimerkiksi VR-tuotantoja. Tavoitteena on luoda elämyksellisiä ja vuorovaikutteisia tapoja kokea alueen taidetta ja kulttuuria. Kaikki hankkeessa tuotettavat sovellukset suunnitellaan ja testataan yhdessä yleisöjen ja sidosryhmien kanssa, ja osallisuusprosessit sisällytetään kaikkiin osatoteutuksiin. Tähän mennessä hankkeessa on toteutettu 360-valokuvista rakennettuja etävierailuja sekä mallinnettu taiteilijakoti Villa Kokkonen. Työn alla on metaversumiympäristön rakentaminen sekä tapahtumatilan luominen museolle. Jatkossa tuotetaan muun muassa lisää mallinnuksia ja näitä hyödyntäviä selain- ja VR-elämyksiä. The procurement concerns the XR, metaverse and web3 sub-implementations of the supra-municipal XR Museum project. The procurement will be carried out dynamically and the individual sub-projects will be tendered at a later stage among the suppliers selected in this procurement. The XR Museum is a joint project between the museums of Järvenpää, Kerava and Tuusula to build a fully virtual museum center. In addition to the municipal museums, the private museums Ainola and Lottamuseo are also involved. The project has received funding from the European Union's Next Generation EU structural funding. The project started in spring 2023 and the new museum will open in spring 2025. The project is led by a steering group of representatives from the participating museums and municipalities. The project will be implemented by a separate project team. The XR Museum consists of different XR, metaverse and web3 implementations. Most of these are browser-based, but we also work on VR productions, for example. The aim is to create experiential and interactive ways to experience the art and culture of the region. All applications produced by the project will be designed and tested in collaboration with audiences and stakeholders, and participatory processes will be integrated into all sub-projects. So far, the project has produced 360-photo constructed remote tours and a model of the artist's home Villa Kokkonen. Work is underway to build a metaverse environment and create an event space for the museum. Future work will include the production of more modelling and browser and VR experiences using these.
Identifiant interne: 693430
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Järvenpään kaupunki
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 450 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à d’autres travaux, fournitures ou services déjà présents sur le marché.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Tarjoajalla on käytettävissään seuraavat (erityisesti laadunvalvonnasta vastaavat) tekniset asiantuntijat tai tekniset laitokset:
Description: Laadunvalvonta ja käyttötuki Yrityksillä tulee olla vankat ja vakiintuneet laadunvarmistus- ja testausprosessien prosessit. Yrityksellä tulee olla testausmenetelmät, jotka varmistavat lopputuloksen olevan riittävässä määrin vailla bugeja ja vikoja, sekä sitoutunut korjaamaan puutteet kohtuullisessa ajassa. Tarjoajalla tulee olla dokumentoitu laadunvalvonnan järjestelmä. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa voidaan vaatia myös toimittamaan käyttötukea hankittuihin palveluihin, mikäli se on palvelun kannalta oleellista.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Kaupparekisteriin merkitseminen
Description: Kaupparekisteriin merkitseminen Tarjoaja on merkitty asiaankuuluviin sijoittautumisjäsenvaltionsa pitämiin kaupparekistereihin: Se on merkitty sijoittautumisjäsenvaltion pitämään, direktiivin 2014/24/EU liitteessä XI kuvattuun ammattirekisteriin; tietyistä jäsenvaltioista tulevien tarjoajien täytyy mahdollisesti täyttää muita samassa liitteessä säädettyjä vaatimuksia. Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti? Jos kyllä: (internetosoite, asiakirjat antanut viranomainen tai elin, tarkat asiakirjaviitteet):
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Näyttöä XR-alan toteutuksista (referenssit)
Description: Tarjoajalla tulee esittää kolme (3) referenssiprojektia, joissa on tuotettu allakuvattuja palveluita tai muita XR-alan palveluita. Rerefenssiprojektien toteutuksen on tullut tapahtua vuosina 2021-2024. Referenssiprojektien arvo tulee olla vähintään 5000 euroa per projekti. Referenssiprojekteista kysytään: Kuvaus Asiakas Luovutuspäivämäärä Arvo
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Tarjoaja on suorittanut viitejakson aikana seuraavan tyyppiset pääasialliset palvelut:
Description: Kokemus ja ajantasainen osaaminen XR-alan tuotannoissa esimerkiksi seuraavissa osa-alueissa: 3D-ympäristöjen suunnittelu ja toteutus: 3D-mallinnus (käsin?), 3D-animointi, hahmo- ja avatarsuunnittelu Olemassaolevien ympäristöjen ja objektien 3D-visualisointi (ja skannaus?): fotogrammetria, Gaussian Splatting ja/tai NeRF, muut mahdolliset AR-toteutukset mobiililaitteille Metaversumipalveluiden toteutus ja metaversumialustojen kehitystyö 3D vista Fortnite Pelimoottoritoteutukset multiplayer game development, Unity, Unreal Engine, others. Unreal Engine Unity Tekoälytoteutukset ja kehitystyö yhdistettynä 3D-ympäristö- ja virtuaalihahmosuunnitteluun (muuhun, mihin?) 360-valokuvaus, 360-videokuvaus, XR / 3D spatial video
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 15/03/2024 16:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: finnois
Catalogue électronique: Requise
Date limite de réception des demandes de participation: 29/03/2024 12:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Système d’acquisition dynamique, utilisable uniquement par les acheteurs figurant dans l’avis en question
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Järvenpään kaupunki
Numéro d’enregistrement: 0126541-4
Ville: Järvenpää
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: Hankintapalvelut
Adresse électronique: hankintapalvelut@jarvenpaa.fi
Téléphone: +358 403153575
Adresse internet: http://www.jarvenpaa.fi
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 22e454dc-d640-4d9a-8164-62c66475c018 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 13:12:46 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 13:18:26 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121059-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui