Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
FINLANDE
appel-offre

Finlande : Services traiteur : Sipoon palvelutalosäätiö sr:n ateriapalvelujen tarjouspyyntö

2024/S 2024-087977  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87977-2024 - Résultats
Finlande – Services traiteur – Sipoon palvelutalosäätiö sr:n ateriapalvelujen tarjouspyyntö
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Sipoon palvelutalosäätiö sr
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Sipoon palvelutalosäätiö sr:n ateriapalvelujen tarjouspyyntö
Description: Sipoon palvelutalosäätiö sr (jatkossa Tilaaja) pyytää tarjoustanne hoivakiinteistöjensä ateriapalveluista tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Ateriapalveluiden käytännön toimintaa kuvataan tarjouspyynnön liitteessä yksi (liite 1). Tarjous jätetään suomen tai ruotsin kielellä. Tilaaja pitää tarjoukset salassa vuoden tarjousten jättöpäivästä laskien. Palveluntuottaja allekirjoittaa salassapitosopimuksen ja sitoutuu noudattamaan tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusta toiminnassaan Tietosuojalain määräämällä tavalla. Sipoon palvelutalosäätiön sr:n Konserniin kuuluvat Söderkullassa (Amiraalintie 6) Palvelutalo Linda I ja Palvelutalo Linda II, Nikkilässä Palvelutalo Elsie (Jussaksentie 18 K) ja Senioritalo Sofie (Jussaksentie 12). Senioritalo Sofien asukkaiden ateriapalvelut eivät suoranaisesti kuulu hankinnan piiriin. Tilaaja antaa Palvelutalo Lindan valmistuskeittiön Palveluntuottajan käyttöön kiinteää kuukausivuokraa vastaan. Tilaaja edellyttää, että ruoka valmistetaan pääosin paikan päällä. Palveluntuottajan edellytetään tarjoavan ja markkinoivan aktiivisesti lounas- ja kahvilapalveluita joka päivä (maanantaista sunnuntaihin) kello 8–14 Palvelutalo Linda I:n ruokasalissa. Palveluntuottaja voi tuottaa tiloissa tilaustarjoilupalveluita sekä Tilaajan asukkaille että ulkopuolisille asiakkaille. Juhla- ja ruokasalitilojen käytöstä Tilaaja perii käyttökorvauksen suoraan asiakkaalta. Yhteyshenkilö hankintaa koskevissa asioissa on toimitusjohtaja Veronica Fellman. Puhelin +358 414695180. Sähköpostiosoite veronica.fellman@palvelutalolinda.fi.Yrityksen kotisivut löytyvät osoitteesta: https://www.sipoonpalvelutalosaatio.fi/
Identifiant de la procédure: 67106f1d-9535-488c-b079-4ca55f1642ac
Identifiant interne: 55520000-1/2023
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: Sipoon palvelutalosäätiön hankintamenettely: Ateriapalvelujen hankintamenettely on julkinen, koska hankinta ylittää kynnysarvot. CPV-koodi on liite E:n mukaan Ateriapalvelut 55520000-1, TED eF20. Kaikki 27.11.2023 kello 12 mennessä tulleet kokonaistarjoukset hyväksytään. Eli osatarjouksia, vaihtoehtoisia tarjouksia tai rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. Sipoon palvelutalosäätiö on julkinen hankintayksikkö, koska täyttää laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain kohdan
   1.  luku 5 §
   5.  momentti. Tilaaja valitsee tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Valinta näiden perusteiden käytön välillä on hankintayksikön harkinnassa. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka peruste on:Paras hinta-laatusuhde, jossa hinnan paino on 50 prosenttia ja laadun 50 prosenttia. Palveluntuottaja määrittelee seuraavia laatukriteerejä, laatu määritellään seuraavasti: -terveysviranomaisista saatu pisteytys ilmoitetaan-palvelun ystävällisyys-kustannustehokkuus (aterian monipuolisuus ja hinta)-ruokahävikin suunnittelu (Palveluntuottaja esittää suunnitelman)-Palveluntuottaja saa esittää myös muita laadullisia näkökulmia.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 55520000 Services traiteur
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 915 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Sipoon palvelutalosäätiö sr:n ateriapalvelujen tarjouspyyntö
Description: Sipoon palvelutalosäätiö sr (jatkossa Tilaaja) pyytää tarjoustanne hoivakiinteistöjensä ateriapalveluista tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Ateriapalveluiden käytännön toimintaa kuvataan tarjouspyynnön liitteessä yksi (liite 1). Tarjous jätetään suomen tai ruotsin kielellä. Tilaaja pitää tarjoukset salassa vuoden tarjousten jättöpäivästä laskien. Palveluntuottaja allekirjoittaa salassapitosopimuksen ja sitoutuu noudattamaan tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusta toiminnassaan Tietosuojalain määräämällä tavalla. Sipoon palvelutalosäätiön sr:n Konserniin kuuluvat Söderkullassa (Amiraalintie 6) Palvelutalo Linda I ja Palvelutalo Linda II, Nikkilässä Palvelutalo Elsie (Jussaksentie 18 K) ja Senioritalo Sofie (Jussaksentie 12). Senioritalo Sofien asukkaiden ateriapalvelut eivät suoranaisesti kuulu hankinnan piiriin. Tilaaja antaa Palvelutalo Lindan valmistuskeittiön Palveluntuottajan käyttöön kiinteää kuukausivuokraa vastaan. Tilaaja edellyttää, että ruoka valmistetaan pääosin paikan päällä. Palveluntuottajan edellytetään tarjoavan ja markkinoivan aktiivisesti lounas- ja kahvilapalveluita joka päivä (maanantaista sunnuntaihin) kello 8–14 Palvelutalo Linda I:n ruokasalissa. Palveluntuottaja voi tuottaa tiloissa tilaustarjoilupalveluita sekä Tilaajan asukkaille että ulkopuolisille asiakkaille. Juhla- ja ruokasalitilojen käytöstä Tilaaja perii käyttökorvauksen suoraan asiakkaalta. Yhteyshenkilö hankintaa koskevissa asioissa on toimitusjohtaja Veronica Fellman. Puhelin +358 414695180. Sähköpostiosoite veronica.fellman@palvelutalolinda.fi.Yrityksen kotisivut löytyvät osoitteesta: https://www.sipoonpalvelutalosaatio.fi/
Identifiant interne: 2023-001436-LOT-0001
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 55520000 Services traiteur
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Amiraalintie 6  
Ville: Söderkulla Sipoo
Code postal: 01150
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Informations complémentaires: Sipoon palvelutalosäätiö sr omistaa Palvelutalo Linda I:n (valmistunut 1994) ja Linda II:n (valmistunut 1999) Söderkullassa ja 87,5 prosenttia Kiinteistöosakeyhtiö Elsiestä (valmistunut 2011), jossa on Palvelutalo Elsie Nikkilässä sekä 32,3 prosenttia Senioritalo Sofiestä (valmistunut 2014) Nikkilässä. Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa taloissaan kolme erilaista asumismuotoa: 78 palveluasuntoa, joissa on itsenäisesti asuvia henkilöitä. Palveluasunnoissa asuu noin 100 henkilöä, 4 tuettua yhteisöllistä palveluasuntoa, joiden asukkailla on Sipoon kunnan kanssa sopimus kotihoidon avusta ja tuesta, 46 tehostetun palvelun palveluasuntoa, joiden 46 asukasta tarvitsee hoitoa ympäri vuorokauden. Taloissa on yhteensä noin 150 asukasta. Sipoon palvelutalosäätiö tavoitteena on toteuttaa laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012): asukkaiden psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämisen yhdenvertaisesti tilanteesta ja toimintakyvystä huolimatta. Ateriapalvelun piirissä on 46–47 tehostetun palveluasumisen asiakasta tarjouspyynnön esittämishetkellä. Tuetun palveluasumisen asukkaat, palveluasuntojen asukkaat sekä henkilökunta ovat potentiaalisia asiakkaita. Tilaaja ostaa ateriapalveluna ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaille täysipainoiset ateriat, jotka muodostavat kuluvan päivän ateriapäivän. Ateriapäivä muodostuu aamupalasta, lounaasta, välipalasta (sisältää kahvin/teen), päivällisestä ja iltapalasta. Palveluntuottaja toimittaa osan aterian osista osastoille ja yksiköihin sellaisenaan vähittäiskaupan pakkauksissa. Näistä elintarvikkeista käytetään termiä ”ateriapäivään kuuluvat välitystuotteet” ja ne kuuluvat ateriapäivän hintaan. Erityisruokavalioruoan valmistelu kuuluu sopimuspakettihintaan, eli erityisruokavalioruoan palveluista ei veloiteta erikseen. Koska kyseessä on ikääntymisten ympärivuorokautisesta asumispalvelun ateriapalvelujen tuottamisesta, toimintavarmuudesta on huolehdittava joka sopimuspäivä vuoden jokaisena päivänä. Sipoon palvelutalosäätiön Palvelutalo Lindan asukkaista noin 60 prosenttia on ruotsinkielisiä ja noin 40 prosenttia suomenkielisiä. Palvelutalo Elsien asukkaista noin 70 prosenttia on suomenkielisiä ja noin 30 prosenttia on ruotsinkielisiä.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 16/03/2024
Date de fin de durée: 15/03/2027
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 36
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Sopimuskausi on kolme vuotta aikavälillä 16.3.2024 – 15.3.2027. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella vuoden pituisella optiolla, joiden käyttämisestä sovitaan yhteisesti vuosi kerrallaan viimeistään kuusi kuukautta ennen optiovuoden alkamista. Valtiovarainministeriön julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE-ehdot huhtikuusta 2022 sovelletaan.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan tulee antaa tarjous kokonaisuudesta ja sitova hinta 15.3.2025 saakka tarjouksenantolomakkeella tarjouspyynnön liitteellä kolme (liite 3). Tilaaja pidättää oikeuden ottaa yhteyttä vain joihinkin tarjoajiin. Mahdolliset alihankkijat pitää esittää tarjouksessa ja jatkossa hyväksyttää Tilaajan yhteyshenkilöllä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La transition vers une économie circulaire
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Objectif social promu: Devoir de diligence en matière de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement mondiales
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à d’autres travaux, fournitures ou services déjà présents sur le marché.
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Nom: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous
Description: Tilaaja valitsee tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Valinta näiden perusteiden käytön välillä on hankintayksikön harkinnassa. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka peruste on: Paras hinta-laatusuhde, jossa hinnan paino on 50 prosenttia ja laadun 50 prosenttia. Palveluntuottaja määrittelee seuraavia laatukriteerejä, laatu määritellään seuraavasti: terveysviranomaisista saatu pisteytys ilmoitetaan, palvelun ystävällisyys, kustannustehokkuus (aterian monipuolisuus ja hinta), ruokahävikin suunnittelu (Palveluntuottaja esittää suunnitelman), Palveluntuottaja saa esittää myös muita laadullisia näkökulmia.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Muutoksenhaku ennen
   1. 3.2024.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
L’utilisation du système d’acquisition dynamique est abandonnée
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Sipoon palvelutalosäätiö sr

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 542 295,00 EUR
Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure: 1 542 295,00 EUR
Valeur approximative des accords-cadres: 1 542 295,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1 542 295,00 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 1 542 295,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Henriksson Services Oy
Offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 925 377,00 EUR
L’offre a été classée
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-003449 (CON-0001)
Titre: Ateriapalveluiden sopimus
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 25/01/2024
Date de conclusion du marché: 05/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coût anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Sipoon palvelutalosäätiö sr
Numéro d’enregistrement: 0973204-8
Adresse postale: Amiraalintie 6  
Ville: Söderkulla Sipoo
Code postal: 01150
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: veronica.fellman@palvelutalolinda.fi
Téléphone: +358414695180
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1 A  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: +358 295563630
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Henriksson Services Oy
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 3114478-7
Département: 3114478-7
Adresse postale: Hannuntie 18  
Ville: Askola
Code postal: 07230
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: Palvelutalo Linda
Adresse électronique: myynti@cateringshenriksson.fi
Téléphone: +358405477776
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6f646948-7430-4bfb-b3a0-c3280822babe - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 08:43:05 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87977-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
55520000 - Services traiteur