Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 31/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
FINLANDE
appel-offre

Finlande : Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) : HANK Yhteiskäyttöautojen hankinta käytettävyyspalveluna

2024/S 2024-123549  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123549-2024 - Mise en concurrence
Finlande – Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) – HANK Yhteiskäyttöautojen hankinta käytettävyyspalveluna
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Jyväskylän kaupunki
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: HANK Yhteiskäyttöautojen hankinta käytettävyyspalveluna
Description: Yhteiskäyttöautojen hankinta käytettävyyspalveluna. Kysymys on puitejärjestelystä, jossa mm. yhteiskäyttöautojen määrää voidaan lisätä tai vähentää sopimuskauden aikana. Hankintaan kuuluu alustavasti neljä sähköllä (täyssähkö) toimivaa henkilöautoa, sekä käyttökuntoisuuteen (huollot ja siisteys) ja varaamiseen liittyvät palvelut. Yhteiskäyttöautot ovat virka-aikana Jyväskylän kaupungin työntekijöiden käytössä ja virka-ajan ulkopuolella kenen tahansa varattavissa. Varauspalvelut tulee järjestää digitaalisena palveluna. Yhteiskäyttöautojen ja hankittavan palvelun tarkempi kuvaus löytyy tarjouspyynnön liitteessä
   1.  (sopimusluonnos).
Identifiant de la procédure: d68f0cda-f659-4a7c-81a3-8eb1a1904660
Identifiant interne: D/262/02.08.00.00/2024
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: HANKINTALAIN MUKAISEN RIKOSREKISTERIOTTEEN ESITTÄMISVELVOLLISUUS Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön tulee sulkea tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoaja taikka sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu 80 §:ssä mainitusta rikoksesta rangaistukseen. Hankintayksiköllä on velvollisuus tarkastaa pakolliset poissulkemisperusteet tarjouskilpailun voittaneiden tarjoajien osalta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen voittaneilla tarjoajilla on velvollisuus toimittaa hankintayksikölle: A) Oikeusrekisterikeskuksen ote rikosrekisteristä taikka B) tarjoajan tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön alkuperämaan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama ote rikosrekisteristä. Rikosrekisteriotteet tulee toimittaa: 1) hankintalain 80 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä. Käytännössä näitä henkilöitä ovat yrityksen pää- tai toimitusjohtaja, yrityksen varatoimitusjohtaja ja nimenkirjoittajat, prokuralain (130/1979) tarkoittamat prokuristit, yhdistyksen puheenjohtaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Asiassa voidaan huomioida myös muut yhtiön tai muun oikeushenkilön, kuten säätiön edustajat ja 2) yrityksestä itsestä (yhteisösakko-ote). Rikostaustan selvittämiseksi esitetty rikosrekisteriote ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Tarjoajan on syytä varmistaa jo etukäteen, keiden kaikkien osalta sen tulee toimittaa otteet ja hankkia mahdolliset valtakirjat otteiden pyytämistä varten (ks. Oikeusrekisterikeskuksen sivut) sekä varautua Oikeusrekisterikeskuksen viiveeseen otteiden toimittamisessa. Arvioitu käsittelyaika on seitsemän (7) päivää (+ postitusaika). Rikosrekisteriotteen tiedot ovat aina salassapidettäviä. Rikosrekisteriotteita ei voi toistaiseksi käsitellä sähköisesti eikä otetta voi näin ollen tietoturvariskin vuoksi toimittaa hankintayksikölle sähköpostitse. Hankintayksikkö palauttaa tai tuhoaa rikosrekisteriotteet tarkastuksen jälkeen. Otteiden toimittamistavasta ja ajankohdasta tulee kirjallisesti sopia hankintayksikön kanssa välittömästi hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen. Otteet tulee toimittaa viivytyksettä eivätkä otteiden toimittamisen viivästykset saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hankintayksikölle tai sopimuskauden alkamiselle, mikäli toimittaminen viivästyy tarjoajan vuoksi. Lisätietoa hankintalain mukaisesta rikosrekisteriotteesta ja sen pyytämisestä löytyy osoitteesta www.oikeusrekisterikeskus.fi. HANKINTAMENETTELYSTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET Ehdokkaalla/Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumishakemuksen/tarjouksen tekemisestä tai muista hankintamenettelyyn osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Finlande
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Jyväskylä
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 250 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleTarjoaja on kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuen yllämainittuja tilanteita vastaavassa samankaltaisessa menettelyssä.
FailliteTarjoaja on konkurssissa.
CorruptionTarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
ConcordatTarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa.
Participation à une organisation criminelleTarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceTarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalTarjoaja on rikkonut ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
FraudeTarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.
InsolvabilitéTarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailTarjoaja on rikkonut työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Biens administrés par un liquidateurTarjoajan varat ovat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureTarjoajaa koskee jokin seuraavista tilanteista. a) on syyllistynyt väärän tiedon antamiseen poissulkemis- tai valintaperusteiden osalta, b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja, c) on toimittanut viiveellä tai ei lainkaan ostajan vaatimia tietoja, tai d) on yrittänyt vaikuttaa ostajan päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, tarjoajan valintaa tai hankintaa koskeviin päätöksiin.
Motifs d’exclusion purement nationauxTarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéTarjoajan osallistumisesta hankintamenettelyyn aiheutuu eturistiriitoja.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéTarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut ostajalle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun.
Coupable d’une faute professionnelle graveTarjoaja on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesTarjoajan aikaisempia hankintasopimuksia tai käyttöoikeussopimuksia on irtisanottu ennenaikaisesti tai kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialTarjoaja on rikkonut sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Paiement des cotisations de sécurité socialeTarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.
État de cessation d’activitésTarjoajan liiketoiminta on keskeytetty.
Paiement d’impôts et taxesTarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesTarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: HANK Yhteiskäyttöautojen hankinta käytettävyyspalveluna
Description: Yhteiskäyttöautojen hankinta käytettävyyspalveluna. Kysymys on puitejärjestelystä, jossa mm. yhteiskäyttöautojen määrää voidaan lisätä tai vähentää sopimuskauden aikana. Hankintaan kuuluu alustavasti neljä sähköllä (täyssähkö) toimivaa henkilöautoa, sekä käyttökuntoisuuteen (huollot ja siisteys) ja varaamiseen liittyvät palvelut. Yhteiskäyttöautot ovat virka-aikana Jyväskylän kaupungin työntekijöiden käytössä ja virka-ajan ulkopuolella kenen tahansa varattavissa. Varauspalvelut tulee järjestää digitaalisena palveluna. Yhteiskäyttöautojen ja hankittavan palvelun tarkempi kuvaus löytyy tarjouspyynnön liitteessä
   1.  (sopimusluonnos).
Identifiant interne: 697612
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Finlande
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Jyväskylä
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/07/2024
Date de fin de durée: 30/06/2028
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 250 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Hinta
Valeur fixe (par unité): 100
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 15/03/2024 14:30:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: finnois
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 31/03/2024 14:30:00 (UTC+3)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 01/04/2024 14:30:00 (UTC+3)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Jyväskylän kaupunki
Numéro d’enregistrement: 0174666-4
Adresse postale: Vapaudenkatu 32 / PL 193  
Ville: Jyväskylä
Code postal: 40101
Subdivision pays (NUTS): Keski-Suomi (FI193)
Pays: Finlande
Point de contact: Juuso Jääskeläinen
Adresse électronique: juuso.jaaskelainen@jyvaskyla.fi
Téléphone: +358 401876002
Adresse internet: https://www.jyvaskyla.fi
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 68f53ce9-4561-44cb-ba1b-8d439b36f5f4 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 13:24:40 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 13:24:56 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123549-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)