Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 21/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Sodankylä: Mobilier pour jardin d'enfants

2021/S 228-599454  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Finlande-Sodankylä: Mobilier pour jardin d'enfants 2021/S 228-599454 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sodankylän kunta Numéro national d'identification: 0193169-1 Adresse postale: Jäämerentie 1 PL60 Ville: Sodankylä Code NUTS: FI1D7 Lappi Code postal: 99601 Pays: Finlande Point(s) de contact: Jukka Luukinen Courriel: jukka.luukinen@ains.fi Téléphone: +358 40618870 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sodankyla.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=374638&tpk=894347ad-c56a-42fb-a5d6-7a36f14f2509 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=374638&tpk=894347ad-c56a-42fb-a5d6-7a36f14f2509
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sodankylän monitoimikeskus - Irtokalusteet Varhaiskasvatus
II.1.2) Code CPV principal 39161000 Mobilier pour jardin d'enfants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat uuteen Sodankylän monitoimikeskuksen tiloihin sijoitettavat Varhaiskasvatuksen irtokalusteet.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lappi Lieu principal d'exécution:
Sodankylän monitoimikeskus Unarintie 33 96600 Sodankylä
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena ovat uuteen Sodankylän monitoimikeskuksen tiloihin sijoitettavat Varhaiskasvatuksen irtokalusteet. Hankinta toteutetaan kokonaishankintana, jossa osatarjouksia ei hyväksytä. Hankinnan kohteena olevat kalusteet vaatimuksineen on esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnön mukaiset kalusteet toimitettuna, vastaanotettuna, asennettuna ja käyttökuntoon saatettuna seuraavin tarkennuksin ja lisäyksin: - toimittaja vastaa pakkausmateriaalin poistamisesta ja poiskuljettamisesta - toimittajan on toimittava omatoimisessa ja hyvässä yhteistyössä hankkeen päätoteuttajan kanssa, kalusteasennus tapahtuu lohkoittain - toimitukseen sisältyy suomenkieliset käyttöohjeet ja ne tulee toimittaa myös sähköisenä versiona - tuotteiden on oltava koulukäyttöön soveltuvia ja helppokäyttöisiä HANKINNASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT: Hankinnassa noudatettavat asiakirjat sitovuusjärjestyksessä:
   1.  Hankintasopimus
   2.  Tämä tarjouspyyntö
   3.  Tarjouspyynnön liitteet
   4.  Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE2014 Tavarat
   5.  Toimittajan tarjous TARJOAJAA KOSKEVAT MINIMIVAATIMUKSET: Tarjoajan keskimääräinen vahvistettu vuotuinen liikevaihto viimeiseltä kolmelta tilikaudelta on ollut vähintään 1 000 000 euroa. REFERENSSIVAATIMUKSET: Tarjoajalla on oltava vähintään 2 vastaavaa tai suurempaa kalustetoimitusta vastaaviin kohteisiin viimeisen 5 vuoden ajalta tarjouspyynnön julkaisupäivämäärästä. TOIMITUSAIKA: Toimituksen alustava aloitusajankohta on vk 22/2022, asennusten tulee olla täysin valmiit viimeistään vk 25/2022 loppuun mennessä. Tarkka asennuksen aloitusajankohta sovitaan tilaajan kanssa. Tilaajan toiminta uudessa monitoimikeskuksessa käynnistyy täysipainoisesti 15.8.2022. KÄYTÖNOPASTUS: Rakennuttaja järjestää rakennuksen vastaanottotarkastuksen jälkeen käytönopastustilaisuudet, joihin kootaan laitetta käyttämään tuleva tilaajan henkilökunta. Käytönopastuspäiviä on kaksi ja ne pidetään elokuussa 2022. Kalustetoimittajan on oltava paikanpäällä tilaisuuksissa. TAKUUAIKA: Takuuaika on kaksi (2) vuotta. VAKUUTUKSET: Toimittaja vastaa kuljetusvakuutuksesta ja toimittajan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla ja toimittajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. TYÖTURVALLISUUS: Valitun toimittajan on huolehdittava siitä, että kaikki tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Kohteen turvallisuusasiakirja on laadittu tilaajan toimesta ja toimitetaan valitulle toimittajalle tilauksenyhteydessä, tarpeen vaatiessa tarjousvaiheessa toimittajan pyynnöstä. SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT: Tilauskirje, tarjouspyyntö liitteineen ja tarjous liitteineen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 24/01/2022 Fin: 31/07/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/12/2021 Heure locale: 12:05 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Avaustilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Finlande-Sodankylä: Mobilier pour jardin d'enfantsType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/12/2021 24/11/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
39161000 - Mobilier pour jardin d'enfants