Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 16/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Tampere: Chaussures de sport

2020/S 200-484367  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Finlande-Tampere: Chaussures de sport 2020/S 200-484367 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Puolustusvoimien logistiikkalaitos Numéro national d'identification: 0952029-9 Adresse postale: Hatanpään valtatie 30 Ville: Tampere Code NUTS: FI197 Pirkanmaa Code postal: FI-33541 Pays: Finlande Courriel: purchase2.fdflogcom@mil.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.puolustusvoimat.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=308055&tpk=9e013364-4fa6-487f-9d97-206fc2ece090 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=308055&tpk=9e013364-4fa6-487f-9d97-206fc2ece090
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Urheilukengät Numéro de référence: 2971/2020
II.1.2) Code CPV principal 18820000 Chaussures de sport
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Urheilukengät on tarkoitettu varusmiesten, kadettien, opistoupseerioppilaiden ja reserviläisten liikuntakoulutukseen. Urheilukenkiä käytetään ympärivuoden ulko- ja sisäliikunnassa. Urheilukenkien tulee soveltua erityisesti ulkoliikuntaan. Ulkoliikuntamuotoja ovat mm. juoksu, sauvakävely, jalkapallo ym. pallopelit, suunnistus eri maastoissa, esterataharjoittelu, voimistelu ja kuntopiiriharjoitukset. Kenkien tulee soveltua myös sisäliikuntaan. Sisäliikuntamuotoja ovat mm. koripallo, lentopallo, sähly, voimistelu, kuntopiiriharjoitukset, voimailu ja juoksu eri päällysteillä. Hankinta koskee urheilukenkien puitejärjestelyä vuosille 2020-2023. (Hankittavat koot 40-45 kattavat vähintään 85 % kokotilauksesta.) Arvioitu hankintamäärä puitejärjestelyn aikana on seuraava: Vuonna 2020 10447588, Kengät, urheilu -, 10.000 pr. Alustava ensimmäisen ostotilauksen kokolajitelma: - Kengät, urheilu 35 10447589 10 pr - Kengät, urheilu 36 10447590 40 pr - Kengät, urheilu 37 10447592 150 pr - Kengät, urheilu 38 10447593 100 pr - Kengät, urheilu 39 10447594 200 pr - Kengät, urheilu 40 10447595 400 pr - Kengät, urheilu 41 10447596 800 pr - Kengät, urheilu 42 10447597 2200 pr - Kengät, urheilu 43 10447598 2200 pr - Kengät, urheilu 44 10447599 2000 pr - Kengät, urheilu 45 10447600 1200 pr - Kengät, urheilu 46 10447601 700 pr. Vuosittainen määrä voi ylittyä tai alittua, kuitenkin siten, että koko neljän (4) vuoden sopimuksen aikana hankintamäärä on enintään 40 000 pr urheilukenkiä (kaikki koot yhteensä). Mikäli sopimuskauden 2020-2023 jälkeen kokonaishankintamäärä ei ole ylittynyt, vuoden 2023 hinnat ovat voimassa vielä kuusi (6) kuukautta sopimuksen voimassaolokauden päätyttyä. Tarjous muodostuu Hanki-palveluun jätetystä tarjouksesta ja tarjousnäytteistä. Tarjouksen mukana toimitetut muut dokumentit ja pyydetyt liitteet voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä. Tuotannossa ja valmistuksessa käytettävien materiaalien sekä materiaalin valmistajien tulee olla tarjouksen mukaiset. Hankintayksikkö varaa oikeuden koe-erän tilaamiseen ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli tarjousnäytteet tai koe-erä eivät vastaa tuotteelle asetettuja vaatimuksia, tarjous hylätään. Valittu toimittaja vastaa alihankkijoidensa osuudesta kuten omastaan. Valittu toimittaja varaa hankintayksikön edustajalle tilaisuuden tutustua omaan ja mahdollisten alihankkijoiden tuotantolaitoksiin ennen sopimuksen allekirjoittamista. Hankintayksiköllä on sopimusaikana oikeus vapaasti tutustua ja tarkastaa valitun toimittajan ja alihankkijan tuotteen tuottamiseen liittyvät toiminnot, tuotantotilat ja dokumentaatiot.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 500 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme
II.2.4) Description des prestations:
10447588 Kengät, urheilu- EUR-koot, vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen eritelmän 304-a/26.2.2020 mukaisesti. Toimittaja hankkii ja kustantaa kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarjoajan tulee antaa hankinnan kohteen kriteereissä vaaditut vaatimusten täyttymistä osoittavat tiedot materiaaleista ja tarvikkeista. Tiedot on annettava vastaavan vaatimuksen kanssa samassa muodossa, käyttäen vaatimuksen kanssa yhtenevää mittayksikköä. Tarjousnäytteiden on vastattava edellä mainittuja vaatimuksia, ja niiden on oltava tarjouksessa tarjottujen teknisten tietojen mukaisia. Mikäli tarjousnäyte poikkeaa vaaditusta, tulee poikkeamista liittää näytteen mukaan kirjallinen selvitys. Poikkeamat eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, että vaatimusten mukaisuuden todentaminen estyy. Tarjous muodostuu Hanki-palveluun jätetystä tarjouksesta ja tarjousnäytteistä. Näytteet ovat osa tarjousta, ja ne on toimitettava Järjestelmäkeskukselle tarjouksen jättöaikaan mennessä. Näytteet ovat merkittävä selkeästi ja viittaus näytteen numeroon on merkittävä hankinnan kohteen kriteereihin. Tarjousnäytteet ovat osa tarjousta, ja ne on toimitettava Järjestelmäkeskukselle tarjouksen jättöaikaan mennessä. Tarjousnäytteiden toimittamisesta Järjestelmäkeskukselle tarkemmat tiedot ovat kohdassa Muut tiedot. Tarjousnäytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaallisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Mikäli tarjoaja tarjoaa yhdellä (1) tarjouksella useampia näytteitä / käyttökohta, tarjottuja näytteitä käsitellään siten, että kaikkia tultaisiin käyttämään tuotannossa. Näin ollen kaikkien näytteiden tulee olla vaatimusten mukaisia. Tarjousnäytteitä ei palauteta. Tarjouspyynnön vastainen tarjous hylätään.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Käyttöominaisuustesti / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 500 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Katso hankinta-asiakirjat.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2020 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 16/03/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/11/2020 Heure locale: 14:05
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
18820000 - Chaussures de sport