Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 10/11/2020
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2020/S 200-484292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Finlande-Turku: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 2020/S 200-484292 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Turun yliopisto Numéro national d'identification: 0245896-3 Adresse postale: Yliopistonmäki, Turun yliopisto Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: FI-20014 Pays: Finlande Point(s) de contact: Jaakko Uotila Courriel: kilpailutus@utu.fi Téléphone: +358 503839896 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.utu.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=315914&tpk=c8fe307f-f672-4154-89e5-cf2d55d2c92a Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=315914&tpk=c8fe307f-f672-4154-89e5-cf2d55d2c92a
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Osallistumishakemus: Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan lämmöntuotto lämpöyrittäjyys perusteella hakelämmityksenä Numéro de référence: 20/02.05.02/2020
II.1.2) Code CPV principal 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Turun yliopisto hakee ehdokkaita neuvottelumenettelyyn tarkoituksin saada valituksi lopulta yksi (1) toimittaja toteuttamaan palveluna hanke, jolla uudistetaan Turun yliopiston hallinnoiman Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan lämpönergiatuotanto lämpöyrittäjyyteen perustuen. Valittu tarjoaja tuottaa erikseen sovittavan sopimuskauden ajan lämmöntuotannon puutarhan rakennusten tarpeisiin.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65400000 Autres sources d'approvisionnement en énergie et leur distribution 45223000 Travaux de construction d'ouvrages 45251000 Travaux de construction de centrales électriques et de centrales thermiques 09100000 Combustibles 09323000 Chauffage urbain 39715000 Chauffe-eau et chauffage de bâtiment; équipement de plomberie 42512300 Unités de climatisation 44600000 Citernes, réservoirs, conteneurs; radiateurs et chaudières de chauffage central 45232000 Ouvrages annexes de pipelines et de câbles 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 71311000 Services de conseil en génie civil 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage 71314000 Énergie et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Lieu principal d'exécution:
Turku
II.2.4) Description des prestations:
Hankkeen tavoitteena on ulkoistaa lämmöntuotanto kokonaisuudessaan lämpöyrittäjälle ja ostaa sovitun tasoista ja laatuista lämpöenergiaa sovitusti liityntäpisteestä alueen lämmönjakoverkostoon. Lämpöyrittäjä vastaa hakelaitoksen investoinnista ja sovittamisesta nykyisen järjestelmän osaksi siten, että se vastaa Turun yliopiston kestävän kehityksen mukaisia arvoja, sekä nykyistä, että tulevaa strategiaa ollessaan siten energiatehokas ja ekologinen hankittaessa ja käytettäessä tulevaisuudessa. Kokonaisvastuun osalta varalle käyttöön jäävät öljykattilajärjestelmät luovutetaan lämpöyrittäjän hallintaan sopimusajaksi, yrittäjän vastuulle siirtyen niiden ylläpito- ja käyttötoiminnasta syntyvät kustannukset. Sopimusaika ja siihen liittyvät reunaehdot päättymisestä, lunastus ja haltuun otto pykälineen tarkoitus tarkentaa hankintaneuvottelujen kautta. Aikataulutavoitteena on, että lämpöyrittäjän energian myynti kohteessa alkaa lämmityskaudelle 2021-2022. Tarkempi hankekuvaus on liitteessä
   1.  Tavoitteena on pitkäaikainen, monivuotinen (esim. 10 v) lämpöenergian tuotantoa koskeva sopimus. Menettely toteutetaan neuvottelumenettelynä seuraavasti. Hankintayksikkö valitsee enintään kolme (3) vähimmäissoveltuvuusvaatimukset täyttävää ehdokasta varsinaiseen tarjouspyyntövaiheeseen. Ehdokkaalla tarkoitetaan osallistumishakemuksen jättävää tahoa. Tarjoajalla tarkoitetaan tarjouspyyntövaiheeseen valittua ehdokasta. Lyhyt kuvaus vaiheista:
   1.  Ehdokas jättää osallistumishakemuksen
   2.  Hankintayksikkö arvioi ehdokkaat osallistumishakemusten perusteella noudattaen tarjouspyynnön mukaisia arviointiperusteita ja valitsee neuvotteluvaiheeseen etenevät tarjoajat etukäteen ilmoitetuin arviointiperustein. Valinnasta tiedotetaan osallistujille.
   3.  Hankintayksikkö neuvottelee valittujen tarjoajien kanssa. Neuvottelukierroksia voi olla useita.
   4.  Neuvottelujen päätyttyä hankintayksikkö laatii yksityiskohtaisen tarjouspyynnön täsmennettyine vertailuperusteineen ja lähettää tarjouspyynnön kaikille tarjoajille pyytäen lopulliset tarjoukset tarjoajilta.
   5.  Hankintayksikkö arvioi tarjoukset ja valitsee sopimuskumppanin.
   6.  Hankintayksikkö julkaisee hankintapäätöksen.
   7.  Hankintayksikkö allekirjoittaa sopimuksen valitun toimittajan kanssa.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Erikseen sovitaan määräaikaisen kauden jälkeen mahdollinen jatko toistaiseksi voimassa olevana
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hankinta toteutaan neuvottelumenettelynä, jossa neuvotteluvaiheeseen valitaan etukäteen määriteltyjen vähimmäisvaatimukset täyttävien ehdokkaiden kesken, arviointiperusteiden Mukaisesti kolme (3) toimittajaa, joiden kanssa yksityiskohtaiset tarkemmat neuvottelut käydään. Neuvotteluilla varmistetaan kustannustehokas tapa toteuttaa palvelu paremman kilpailutuksen mahdollistavine rajapintamäärittelyineen. Samalla varmistetaan neuvottelumenettelyn kulun tehokkuus ja aikataulutavoitteiden saavutettavuus, samoin kuin saadaan kartoitettua tarkemmat ja lopulliset vastuurajapinnat ja kilpailutuksen kannalta relevantit ehdot ja lopulliset toteutusvaihtoehdot kestävän kehityksen tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti tukien. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), valitaan menettelyyn mukaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta ehdokasta, arviointiperustetta käyttäen vertailemalla ehdokkaiden kokemusta referenssien avulla. Ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen referenssien pisteytyksen perusteella. Tasapisteissä valinta tehdään arvalla. Pisteytys on seuraava:
   1.  Lämpöyrittäjä-sopimuksella ehdokkaan käyttövastuulla olevien hakekattiloiden määrä. (max 3 pistettä). Sopimuksilla tarkoitetaan >300 kW nimellistehollisia hakekattiloita: - 2 kpl hakekattiloita = 1 piste - 3-4 kpl hakekattiloita = 2 pistettä - vähintään 5 kpl hakekattiloita = 3 pistettä.
   2.  Ehdokkaan toimiminen nimenomaan lämpöyrittäjänä vuosissa: - 1-3 vuotta = 1 piste - >3-8 vuotta = 2 pistettä - >8 vuotta = 3 pistettä.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Lueteltu hankinta-asiakirjoissa.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Sopimuksen alkuvaiheen urakointiosuutta koskeva tavoiteaikataulu ilmenee liitteestä
   2.  Tavoiteaikataulu on vain suuntaa-antava (ei sitova), jota täsmennetään sitä mukaa kun hanke etenee. Osuuden valmistuttua toteuttaa toimittaja lämmöntuotannon pitkäaikaisella palvelusopimuksella.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.5) Informations sur la négociation
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 10/11/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/12/2020
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09100000 - Combustibles 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09323000 - Chauffage urbain 
39715000 - Chauffe-eau et chauffage de bâtiment; équipement de plomberie 
42512300 - Unités de climatisation 
44600000 - Citernes, réservoirs, conteneurs; radiateurs et chaudières de chauffage central 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45232000 - Ouvrages annexes de pipelines et de câbles 
45251000 - Travaux de construction de centrales électriques et de centrales thermiques 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
65400000 - Autres sources d'approvisionnement en énergie et leur distribution 
71311000 - Services de conseil en génie civil 
71314000 - Énergie et services connexes 
71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage