01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2018/S 228-522322 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/11/2018 S228  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Finlande-Turku: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2018/S 228-522322 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Turun kaupunki 0204819-8 Turku Finlande Courriel: kari.linnakoski@turku.fi Code NUTS: FI Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/88698906.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.turku.fi/ https://permalink.mercell.com/88698906.aspx http://www.turku.fi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kauppatorin ja sen ympäristön katujen rakennussuunnittelu
II.1.2) Code CPV principal 71000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Turun Kauppatori on keskustan toiminnallinen keskipiste. Torilla käydään vilkkaasti perinteistä torikauppaa ja sen tunnearvo on kaupunkilaisille merkittävä. Toria ympäröivät kadut ovat tärkeitä erityisesti joukkoliikenteen keskeisinä reitteinä ja torin reunojen pysäkit toimivat tärkeinä paikallis- ja seutuliikenteen vaihtopysäkkeinä. Kauppatorin ja lähiympäristön katujen suunnitteluratkaisujen tulee olla kaikilta osin korkeatasoisia: kauniita, kestäviä, ekologisia ja älykkäitä. Suunnittelualue on kaupungin vilkkaimmin liikennöityä jalankulun aluetta, ja alueen korkeatasoinen suunnittelu, materiaalivalinnat ja toteutus tulee merkitsemään ratkaisevaa parannusta Turun ydinkeskustan ilmeeseen, ympäristön laatutasoon ja koko Turun vetovoimaisuuteen. Kauppatorille ja sitä ympäröiville kaduille on aikaisemmin laadittu katusuunnitelmat, joiden pohjalta laaditaan rakennussuunnitelmat. Poikkeuksena on Yliopistonkatu välillä Aurakatu - Kauppiaskatu, jolle on jo laadittu rakennussuunnitelma.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 350 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta käsittää seuraavien yleisten alueiden: - Aurakatu (väli Linnankatu - Puutarhakatu), - Eerikinkatu (väli Kristiinankatu - Aninkaistenkatu), - Kauppatori, - Kauppiaskatu (väli Maariankatu - Läntinen Rantakatu), - Yliopistonkatu (väli Kauppiaskatu - Brahenkatu) kadunrakennussuunnitelmien laatimisen hankkeen aikaisemmassa vaiheessa hyväksyttyjen liikenne- ja katusuunnitelmien pohjalta. Suunnittelualue on rajattu tarkemmin liitteessä
   2.  Suunnittelutehtävään kuuluu laadittavan suunnitelman liittäminen olemassa oleviin rakenteisiin suunnittelualueen rajalla tai muussa sopivassa paikassa. Suunnittelutehtävään kuuluu kaikkien suunnittelualueen rakentamisessa tarvittavien suunnitelmien laadinta.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 134-305851
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Kauppatorin ja sen ympäristön katujen rakennussuunnittelu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Sitowise Oy 2335445-0 Espoo Finlande Code NUTS: FI1B1
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 350 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection