Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Services divers aux entreprises et services connexes

2021/S 178-464697  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Finlande-Turku: Services divers aux entreprises et services connexes 2021/S 178-464697 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Varsinais-Suomen ELY-keskus Numéro national d'identification: 2296962-1 Adresse postale: PL 236 Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 20101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Markus Kivelä Courriel: markus.kivela@ely-keskus.fi Téléphone: +358 295022007 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=363572&tpk=b2fa1d19-6696-4e55-a138-03d05e2c361d Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=363572&tpk=b2fa1d19-6696-4e55-a138-03d05e2c361d
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Joukkoliikenteen lippujärjestelmä- ja clearing-palveluiden hankinta
II.1.2) Code CPV principal 79900000 Services divers aux entreprises et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on Seutu+ -lippujärjestelmään liittyvä lippujärjestelmä sekä clearing-palvelu. Molempien palveluiden on oltava tuotantokäytössä
   1. 1.2022 alkaen. Tuotantokäyttöä edeltää käyttöönottovaihe. Sopimuskausi alkaa arviolta marraskuun 2021 puolivälissä kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Seutu+ -lipputuote on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen omistama kevyt kausilipputuote, jonka avulla eri liikennöintisopimusten liikenteet saadaan yhteentoimiviksi. Lipputuote on tunnistepohjainen ja matkustaja voi käyttää lipputuotetta joko etäluettavalla tunnistekortilla tai mobiilisovelluksella. Lippujärjestelmän on tarkoitus olla laajennettavissa koko Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen bussiliikenteeseen ja sen on tarkoitus olla laajennettavissa uusilla palvelupisteillä ja integraatioilla toisiin lippujärjestelmiin. Lisäksi lippujärjestelmään kuuluvia lipputuotteita on tarkoitus pystyä käyttämään vaihtomatkoilla kunnallisten tai seudullisten toimivaltaisten viranomaisten liikenteessä. Palvelun sisältö on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevissa palvelukuvauksissa (liitteet A1 ja B1). Hankinta tehdään kahdessa osassa siten, että lippujärjestelmä ja clearing-palvelu kumpikin muodostavat oman osansa. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen kummastakin osasta erikseen tai yhdessä. Sopimus on voimassa 31.12.2026 asti. Sopimukseen liittyy kahden vuoden lisähankintamahdollisuus.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 200 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Joukkoliikenteen Seutu+ -lippujärjestelmä
Lot nº: A
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 48000000 Logiciels et systèmes d'information 72263000 Services d'implémentation de logiciels 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Lippujärjestelmän palvelu sisältää: - lippujärjestelmän palvelualustan - asiakkaiden selainpohjaisen käyttöliittymän ja mobiilisovelluksen lipputuotteiden ostamiseen - maksunvälityksen kortti- ja mobiilimaksuja varten - palvelupisteiden selainpohjaisen käyttöliittymän lipputuotteiden myyntiin ja myynnin raportointiin sekä myyntipisteen tietojen hallintaan - pääkäyttäjien selainpohjaisen käyttöliittymän lippujärjestelmän hallinnointiin ja raportointiin - rajapinnat ja integraatiot ajoneuvolaitteisiin korttipohjaisten ja mobiilisovellukseen toteutettujen lippujen tunnisteiden lukuun ja lipputuotteiden tarkistukseen - rajapinnat ja integraatiot lipputuotteiden myynnin raportoimiseksi clearing-järjestelmään - rajapinnan ja integraation Turun kaupungin kassajärjestelmään - liikennepalvelulain vaatimusten täyttymiseksi tarvittavat rajapinnat - korttipohjaisten lippujen lukuun soveltuvat lukulaitteet palvelupisteisiin - lippujärjestelmän käyttöönottoprojektin - lippujärjestelmän käyttöön liittyvän koulutuksen ja ohjeistuksen - lippujärjestelmän ylläpidon, versiopäivitykset ja käyttäjätuen. Palvelun sisältö ja sitä koskevat vaatimukset on esitetty liitteissä A1 (Palvelukuvaus), A2 (Hankintasopimus, luonnos). Palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä on esitetty tarjouspyynnön liitteessä A3 (Henkilötietojen käsittelyn vaatimukset). Sopimuskausi alkaa arviolta marraskuussa 2021 kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Järjestelmän tulee olla tuotantokäytössä
   1. 1.2022. Sopimuskausi päättyy 31.12.2026 ja tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta 24 kuukautta ajalle
   1. 1.2027 - 31.12.2028.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Ei käytetä, ratkaisuperuste halvin hinta / Pondération: 0 Prix - Pondération: 100
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 900 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 15/11/2021 Fin: 30/12/2026 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta 24 kuukautta ajalle
   1. 1.2027 - 31.12.2028. Tilaaja vahvistaa sopimuskauden jatkamisen viimeistään 12 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Lippujärjestelmää voidaan sopimuskaudella laajentaa käytettäväksi koko Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Järjestelmään voidaan toteuttaa uusia integraatioita kaupunkiseutujen lippujärjestelmiin, ajoneuvolaitteisiin tai kuntien kassajärjestelmiin. Järjestelmää käyttävien kuntien palvelupisteiden määrää voidaan lisätä. Lippujärjestelmällä myytävien lipputuotteiden määrää voidaan lisätä. Lisähankinnoissa on kyse saman palvelun laajentamisesta eivätkä muutokset muuta hankinnan juridista luonnetta. Laajennuksen myötä järjestelmän piiriin tulee lisää matkustajia ja matkustustapahtumia, mikä voi kasvattaa järjestelmän tuottavuutta. Järjestelmän laajentuessa noudatetaan samaa hinnoittelumallia kuin alkuperäisessä hankinnassa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa on sovellettu erityisalojen hankintalain (1398/2016) 17 § 3 momenttia, jonka mukaan yli 48 kk tai toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa hankinnan ennakoitu arvo on sen kuukausiarvo kerrottuna luvulla 48.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Clearing-palvelu Seutu+ -lipuille
Lot nº: B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79900000 Services divers aux entreprises et services connexes 79500000 Services d'appui bureautiques 66133000 Services de traitement d'opérations et services de compensation 48100000 Logiciels pour l'industrie 48442000 Logiciels pour systèmes financiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Clearing-palvelu sisältää: - Lipunmyyntitilitysten vastaanottamisen lippujärjestelmäpalvelun maksunvälittäjältä - Lipunmyyntitilitysten vastaanottamisen palvelupisteiltä - Lipunmyyntitilitysten vastaanottamisen liikennöitsijöiltä - Tilityksiin liittyvien myyntitietojen vastaanottamisen ja tietojenkäsittelyn - Matkustustietojen vastaanottamisen ja tietojen käsittelyn - Nousukorvausten ja lipunmyyntitilitysten laskentasääntöjen muodostamisen tilaajan määrittelyiden perusteella - Nousukorvausten ja lipunmyyntitilitysten laskennan - Nousukorvausten ja lipunmyyntitilitysten maksaminen - Maksusitoumusten käsittelyn, laskutuksen ja arkistoinnin - Integraatio lippujärjestelmään - Liikennepalvelulain vaatimusten täyttymiseksi tarvittavat rajapinnat - Palvelun käyttöönottoprojektin tilaajan kanssa Palveluntuottaja vastaa lipputilitysten säilytyksestä asiakasvaratilillä. Palveluntuottaja vastaa toiminnan mahdollisesti edellyttämistä Finanssivalvonnan myöntämistä toimiluvista. Palvelun sisältö ja sitä koskevat vaatimukset on esitetty liitteissä B1 (Palvelukuvaus), B2 (Hankintasopimus, luonnos). Palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä on esitetty tarjouspyynnön liitteessä B3 (Henkilötietojen käsittelyn vaatimukset). Sopimuskausi alkaa arviolta marraskuussa 2021 kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Järjestelmän tulee olla tuotantokäytössä
   1. 1.2022. Sopimuskausi päättyy 31.12.2026 ja tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta 24 kuukautta ajalle
   1. 1.2027 - 31.12.2028.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Ei käytetä, ratkaisuperuste halvin hinta / Pondération: 0 Prix - Pondération: 100
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2026 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta 24 kuukautta ajalle
   1. 1.2027 - 31.12.2028. Tilaaja vahvistaa sopimuskauden jatkamisen viimeistään 12 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Clearing-palvelua voidaan sopimuskaudella laajentaa, jos lippujärjestelmään liitetään uusia linjoja ja liikennöintisopimuksia, uusia kuntien palvelupisteitä ja niihin liittyviä kassajärjestelmiä, uusia nousukorvausten maksatuskohteita ja maksusitoumuksien laskutuskohteita sekä määrittää clearingiin uusia laskentasääntöjä. Lisähankinnoissa on kyse saman palvelun laajentamisesta eivätkä muutokset muuta hankinnan juridista luonnetta. Laajennuksen myötä järjestelmän piiriin tulee lisää matkustajia ja matkustustapahtumia, mikä voi kasvattaa järjestelmän tuottavuutta. Järjestelmän laajentuessa noudatetaan samaa hinnoittelumallia kuin alkuperäisessä hankinnassa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa on sovellettu erityisalojen hankintalain (1398/2016) 17 § 3 momenttia, jonka mukaan yli 48 kk tai toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa hankinnan ennakoitu arvo on sen kuukausiarvo kerrottuna luvulla 48.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 13:00 Lieu:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Tarjousten avaamis- ja käsittelytilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48100000 - Logiciels pour l'industrie 
48442000 - Logiciels pour systèmes financiers 
66133000 - Services de traitement d'opérations et services de compensation 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
79500000 - Services d'appui bureautiques 
79900000 - Services divers aux entreprises et services connexes