Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 31/08/2020
Type de procédure : Procédure d'attribution de concession
Type de document : Concession de services
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Services photographiques

2020/S 124-305050  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Concession de services - Procédure d'attribution de concession Finlande-Turku: Services photographiques 2020/S 124-305050 Avis de concession Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Turun kaupunki Numéro national d'identification: 0204819-8 Adresse postale: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31,
   2.  krs) Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: FI-20101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Taru Marjamäki Courriel: taru.marjamaki@turku.fi Téléphone: +358 401854011 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.turku.fi/hankinnat http://www.turku.fi/hankinnat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=299977&tpk=8e3ee8cd-37a9-4374-9a40-660c4e580033 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=299977&tpk=8e3ee8cd-37a9-4374-9a40-660c4e580033
I.6) Activité principale Autre activité: yleinen julkishallinto
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Päiväkoti- ja kouluvalokuvaukset
   1. 1.2021 (tavoite) - 31.12.2022 + kahden (2) vuoden optio Numéro de référence
:
11109-2019
II.1.2) Code CPV principal 79961000 Services photographiques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Sivistysitoimialan toimeksiannosta tarjouksia päiväkoti- ja kouluvalokuvausten järjestämisestä ajalle
   1. 1.2021 (tavoite) -31.12.2022 tarjouspyynnössä esitetyin vaatimuksin. Tilaaja voi erillisellä päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kahden (2) vuoden pituisella optiojaksolla
   1. 1.2023-31.12.2024. Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen: - Osa-alue 1: Päiväkodit - Osa-alue 2: Luokka-asteet 1-9 - Osa-alue 3: Lukiot ja ammatti-instituutti. Jokaiseen osa-alueeseen haetaan yksi (1) varsinainen toimittaja ja kaksi (2) varatoimittajaa. Tarjousten tulee sisältää tarjottujen maksullisten kuvatuotteiden lisäksi myös perinteiset maksuttomat edut: sähköiset oppilas- ja henkilökuntakuvat, oppilaiden arkistokuvat, henkilökunnan ryhmäkuvat sekä henkilökunnan galleriakuvan koulun seinälle. Hankinnassa on kyse käyttöoikeussopimuksen kilpailuttamisesta. Kunnan järjestämät koulukuvaukset ovat korkeimman oikeuden linjauksen mukaan käyttöoikeussopimuksia (KHO:2019:63). Ero normaaleihin hankintasopimuksiin on siinä, että käyttöoikeus sekä toiminnallisen ja taloudellisen riski on siirretty palveluntuottajalle (käyttöoikeussopimus 4 §:n 1 mom. 7 kohta) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 Käyttöoikeussopimuksessa Sivistystoimiala antaa toimittajalle oikeuden hyödyntää kilpailutettua palvelua kaupungin koulujen ja päiväkotien tiloissa sekä periä kuvauspalveluista maksu kuvien ostajalta (huoltajat, aikuiset opiskelijat, henkilökunta). Tarjouksista valitaan osakokonaisuuksittain kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Edullisuuden peruste on halvin hinta. Laadun vähimmäisvaatimukset on määritelty hankinnan kohteiden kriteereissä ja palvelukuvauksessa (liite 2). Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 650 000 EUR, kaikkien yksiköiden ollessa kilpailutetun sopimuksen piirissä. Tilaaja ei käyttöoikeussopimuksessa sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon. Tarjouspyynnön julkaisuajankohtaan mennessä saadut tiedot päiväkotien ja koulujen aiemmin solmimien ja sopimusaikana voimassa olevien kuvaussopimusten kestot on mainittu liitteessä
   1.  Liitteessä ilmoitetut lasten ja oppilaiden määrät ovat arvioita ja voivat muuttua sopimuskauden aikana. Myös yksiköiden lukumäärät voivat muuttua sopimuskauden aikana. Arvioita ja toimipaikkatietoja tullaan täsmentämään viimeistään sopimuksen haltuunoton yhtyedessä. Lue lisää kouluvalokuvausten kilpailuttamisesta hankinnat.fi- ja Kuntaliiton sivuilta: https://www.hankinnat.fi/sisallon-maarittely/toimialakohtaisia-ohjeita/koulukuvaus https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/kunnan-organisoimat-koulu-ja-paivakotikuvaukset-kilpailutettava https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 https://www.hankinnat.fi/sisallon-maarittely/toimialakohtaisia-ohjeita/koulukuvaus https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/kunnan-organisoimat-koulu-ja-paivakotikuvaukset-kilpailutettava
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 650 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Cette concession est divisée en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Päiväkodit
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79960000 Services photographiques et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Lieu principal d'exécution:
Turku
II.2.4) Description des prestations:
Päiväkotien kuvaukset on toteutettava lukuvuosittain pääsääntöisesti keväällä tammi- ja maaliskuussa tai sovittaessa muuna ajankohtana. Päiväkoti- ja peruskoulu -monitoimitalojen (Syvälahti, Yli-Maaria, Brahe skolan) osalta kuvaukset voidaan järjestää samanaikaisesti sekä päiväkodissa että peruskoulussa yksikön niin halutessa. Kevätlukukaudella voidaan järjestää myös täydennys- tai uusintakuvaus.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Optio: Tilaaja voi erillisellä päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kahden (2) vuoden pituisella optiojaksolla
   1. 1.2023-31.12.2024.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka-asteet 1-9
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79960000 Services photographiques et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Lieu principal d'exécution:
Turku
II.2.4) Description des prestations:
Koulujen kuvaukset on toteutettava lukuvuosittain elo-syyskuun aikana. Kevätlukukaudella voidaan järjestää täydennys- tai uusintakuvaus. Päiväkoti- ja peruskoulu -monitoimitalojen (Syvälahti, Yli-Maaria, Brahe skolan) osalta kuvaukset voidaan järjestää samanaikaisesti sekä päiväkodissa että peruskoulussa yksikön niin halutessa.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Optio: Tilaaja voi erillisellä päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kahden (2) vuoden pituisella optiojaksolla
   1. 1.2023-31.12.2024.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lukiot ja ammatti-instituutti
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79960000 Services photographiques et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Lieu principal d'exécution:
Turku
II.2.4) Description des prestations:
Lukio ja ammatti-instituutin kuvaukset on toteutettava lukuvuosittain elo-lokakuun aikana. Lisäksi helmikuussa on vanhojentanssipäivien kuvaukset. Kevätlukukaudella voidaan järjestää myös täydennys- tai uusintavalokuvaus.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Optio: Tilaaja voi erillisellä päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kahden (2) vuoden pituisella optiojaksolla
   1. 1.2023-31.12.2024.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession:
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres Date: 31/08/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79960000 - Services photographiques et services connexes 
79961000 - Services photographiques