Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Services de transport routier

2020/S 68-162401  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Finlande-Turku: Services de transport routier

2020/S 068-162401

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 055-130593)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala
Numéro national d'identification: 0204819-8
Adresse postale: Linnankatu 31 (2. krs) / PL 630
Ville: Turku
Code NUTS: FI1C1
Code postal: FI-20101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Marja Poskiparta
Courriel: marja.poskiparta@turku.fi
Téléphone: +358 22627248 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.turku.fi/hankinnat

http://www.turku.fi/hankinnat
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala
Numéro national d'identification: 0204819-8
Adresse postale: Linnankatu 31 (2. krs) / PL 630
Ville: Turku
Code NUTS: FI1C1
Code postal: FI-20101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Marja Poskiparta
Courriel: marja.poskiparta@turku.fi
Téléphone: +358 22627248 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.turku.fi/hankinnat

http://www.turku.fi/hankinnat
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan sekä opiskelumatkojen kuljetukset ajalle
   1. 8.2020-31.7.2022 (1 + 1 vuoden optioilla)

Numéro de référence: 8402-2019

II.1.2)
Code CPV principal
60100000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää hyvinvointitoimialan toimeksiannosta tarjouksia kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan sekä opiskelumatkojen kuljetuksista ajalle
   1. 8.2020-31.7.2022, jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) erillisellä yhden (1) vuoden optiokaudella ajalle
   1. 8.2022-31.7.2023 ja
   1. 8.2023-31.7.2024. Hankinta on jaettu osiin, ja kuljetuspalveluja hankitaan kahden (2) eri osakokonaisuuden mukaan: 1) Kaupungin toimintakeskusten ryhmäkuljetukset Turun kaupungin sisällä 2) Opiskelumatkojen ja muiden toimintakeskusten ryhmäkuljetukset. Molempien osakokonaisuuden osalta sopimus kuljetuspalveluiden tuottamisesta tehdään vain yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 380 000 EUR/vuosi. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn kuljetusmäärään tai -arvoon sopimuskauden aikana.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 055-130593

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Muut ehdot kohtaa muokataan seuraavasti: Tarjoaja käyttää alihankintaa. Kyllä-valintaan liittyvää kriteeriä on muutettu seuraavanlaiseksi: "Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, alihankkijoiden käyttö tulee pyydettäessä kuvata. Todistukset ja selvitykset tulee toimittaa pyydettäessä myös mahdollisen alihankkijan osalta. Alihankkijat tulee hyväksyttää tilaajalla. Hankintayksikkö voi perustellusta syystä kieltää tarjoajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa." Kalustoluettelovatimusta on täydennetty seuraavaanlaiseksi: "Jos sopimuskaudella käytettävän kaluston tiedot eivät ole tiedossa tarjouksen jättöhetkellä, palveluntuottaja ilmoittaa tarjoukseen liitettävässä kalustoluettelossa, että tarjoaja on vasta hankkimassa uutta kalustoa. Kalusto tulee olla hankittuna sopimuskauden alkuun mennessä, ja tiedot kalustosta tulee tässä tapauksessa ilmoittaa sopimuskauden alkuun mennessä."

 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier