Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Travaux de construction

2021/S 8-012980  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Finlande-Turku: Travaux de construction 2021/S 008-012980 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Numéro national d'identification: 2296962-1 Adresse postale: PL 236 Ville: Turku Code NUTS: FI1 MANNER-SUOMI Code postal: FI-20101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Ari Perttu Courriel: ari.perttu@ely-keskus.fi Téléphone: +358 405387594 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Maantieverkon tienpidon tehtävien hoitaminen.
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Markkinavuoropuhelu: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston ja Infra ry:n yhteistyötilaisuus Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen urakoitsijoille 2021 Numéro de référence: VARELY/6472/2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Infra ry ja Väylävirasto järjestävät yhteistyössä ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden kanssa markkinavuoropuheluna alueellisia yhteistyötilaisuuksia yhdeksän (9) eri ELY-keskuksen alueella. Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella työskenteleville urakoitsijoille järjestetään tilaisuus videoyhteydellä 11.2.2021 klo 15.00-17.00. Alustava ohjelma: 15.00 Avaus, johtaja Tuovi Päiviö 15.10 INFRA ry:n tervehdys, johtaja Kari Muhonen 15.15 Väyläviraston ajankohtaista, johtaja Lars Westermark Keskeisten hankkeiden esittely Katsaus tuleviin vuosiin Yhteinen kehittäminen, mm. hankintamenettelyt 15.35 ELY-keskuksen ajankohtaista, toiminnaohjauspäällikkö Pekka Puurunen Lyhyt katsaus tuleviin vuosiin ml. päällystysrahoitus 15.55 Urakoitsijan puheenvuoro, Infraroad Oy, toimitusjohtaja Markus Lahti 16.10 Vuoden 2021 hankkeet Ajankohtaista silta- ja rakennusurakoissa, yksikön päällikkö Ari Perttu 16.30 Ajankohtaista hoitourakoissa, yksikön päällikkö Katja Levola 16.40 Yhteistä keskustelua 17.00 Tilaisuus päättyy. Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Tilaisuuteen pystyy osallistumaan internet-selaimen kautta, vaikka osallistujalla ei olisi Teamsia käytössä. Kokouslinkki toimitetaan sähköpostilla. Pyynnöt osoitteeseen: ari.perttu@ely-keskus.fi Tilaisuudessa esiteltävät aineistot ovat yleisiä ja informatiivisia. Ne eivät ole hankintayksikköä sitovia myöhemmissä hankinnoissa. ari.perttu@ely-keskus.fi
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code NUTS: FI196 Satakunta Lieu principal d'exécution:
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueet
II.2.4) Description des prestations:
Tämä hankintailmoitus koskee yleistä markkinavuoropuhelutilaisuutta, joka järjestetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteistyössä ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen, Väyläviraston ja Infra ry:n kanssa. Vuoropuhelu koskee tie- ja väyläurakoita. Tilaisuus koskee mm. seuraavia palveluntuottajia: - Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella toimivat urakoitsijat - Tienrakentamisen pääurakoitsijat - Tienrakentamisen aliurakoitsijat ja alihankkijat - Sillanrakennusurakoitsijat ja sillankorjausurakoitsijat sekä aliurakoitsijat - Päällystysurakoitsijat - Hoitourakoitsijat.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä tarkoittaa tilaisuuden järjestämispäivämäärää.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
11/02/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction