Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2020
Date de péremption : 31/12/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Tuusula: Services de conseil en matière d'infrastructure

2020/S 8-014782  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

13/01/2020
S8
Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Finlande-Tuusula: Services de conseil en matière d'infrastructure

2020/S 008-014782

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 243-597806)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tuusulan kunta
Numéro national d'identification: 0131661-3
Adresse postale: Hyryläntie 16, PL 60
Ville: Tuusula
Code NUTS: FI1B1
Code postal: 04301
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Kiira Koponen / Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Courriel: kiira.koponen@hankintajuristit.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tuusula.fi

http://www.tuusula.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tuusulan kunta
Numéro national d'identification: 0131661-3
Adresse postale: Hyryläntie 16, PL 60
Ville: Tuusula
Code NUTS: FI1B1
Code postal: 04301
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Kiira Koponen/Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Courriel: kiira.koponen@hankintajuristit.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tuusula.fi

http://www.tuusula.fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2022

II.1.2)
Code CPV principal
71311300

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan suunnittelupalvelut. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:
   1.  Geotekniikka
   2.  Geotekniset maastotutkimukset
   3.  Liikennetekniikka
   4.  Tie-, katu- ja aluetekniikka
   5.  Melu- ja tärinäselvitykset, suojausten suunnittelu
   6.  Maisema- ja viheraluesuunnittelu
   7.  Pilaantuneiden maa- ja vesialueiden kunnostuksen suunnittelu ja valvonta
   8.  Vesihuolto- ja tutkimus
   9.  Infrarakennuttaminen 10. Siltatekniikka. Hankintayksikkö voi käyttää sähköistä huutokauppaa tämän dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien toimeksiantojen kilpailuttamisen yhteydessä, jos hankintayksikkö katsoo sen yksittäisen toimeksiannon kohdalla tarkoituksenmukaiseksi. Tiedot sähköisen huutokaupan käyttämisestä ilmoitetaan toimeksiantokohtaisessa tarjouspyynnössä.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/01/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 243-597806

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankintayksikkö on korjannut osallistumispyyntöä. - Osallistumispyynnön "Muut ehdot" -kohdan alakohdassa "Muut alihankkijat" esitetty vaatimus alihankkijoiden ilmoittamisesta osallistumispyynnön jättämisen yhteydessä on poistettu. - Osallistumispyynnön "Muut ehdot" kohdan "Ehdokkaan käyttämät alihankkijat" alakohtaa "Vaadittu selvitys" on muutettu ja uusi vaatimus on muotoiltu seuraavasti: "Ehdokas lataa tähän selvityksen nimetyistä ehdokkaan tehtäviin tarvitsemista, soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi välttämättömistä alihankkijoista (voimavara-alihankkijat). Lisäksi ehdokkaan tulee toimittaa jokaisen alihankkijan vapaamuotoinen sitoumus siitä, että alihankkija on ehdokkaan käytettävissä." - Hankinnan kunkin osa-alueen referenssitietojen ilmoittamista koskevia vaatimuksia on muutettu poistamalla jokaisesta osa-alueesta seuraava tieto: "Referenssin katsotaan olevan viimeisen kolmen vuoden ajalta, jos valmis toimeksianto on tilaajan toimesta hyväksytty ja vastaanotettu aikaisintaan 12/2016."

 
 
C L A S S E    C P V
71311000 - Services de conseil en génie civil 
71311200 - Services de conseil en matière de systèmes de transport 
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure 
71313100 - Services de conseil en matière de lutte contre le bruit 
71322300 - Services de conception de ponts 
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
71410000 - Services d'urbanisme 
71530000 - Services de conseil en construction