Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2022
Date de péremption : 20/05/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa: Équipements médicaux

2022/S 17-040771  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2022
S17
Finlande-Vantaa: Équipements médicaux

2022/S 017-040771

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 099-260619)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: Uutistie 5 (PL 441, 00029 HUS)
Ville: Vantaa
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 01770
Pays: Finlande
Courriel: logistiikka.kilpailutus@hus.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Porasahajärjestelmät ja kulutustarvikkeet (DPS)

Numéro de référence: HUS 133-2021

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä (jäljempänä DPS). Hankinnan kohteena DPS:n sisällä ovat porasahajärjestelmät ja kulutustarvikkeet, sekä niihin liittyvät lisäpalvelut kuten tuotekoulutus ja huoltopalvelut. Lisäksi tullaan solmimaan kaupintavarastosopimus osana hankintasopimusta. Tämän DPS:n kohteena ovat HUSin ja muiden mukana olevien hankintayksiköiden Kymsoten ja Eksoten porasahajärjestelmät ja kulutustarvikkeet. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita kirurgisia porasahajärjestelmiä ja tarvikkeita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Tämä DPS on luokiteltu kahteen luokkaan:
   1.  Kulutustarvikkeet olemassa oleviin porasahajärjestelmiin
   2.  Porasahajärjestelmät ja niiden laitesidonnaiset tarvikkeet DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan ja hakemuksia voi jättää yhteen tai useampaan luokkaan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. DPS:ään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit". Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kk, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hankinnan kohteeseen kuuluu eri erikoisalojen porasahajärjestelmät, kuten esim. tekonivelkirurgian, traumakirurgian, pienortopedisen kirurgian, korva-, nenä-, kurkkutautienkirurgian, neurokirurgian, suu- ja leukakirurgian sekä plastiikkakirurgian ja mahdollisesti muiden erikoisalojen tarvitsemat porasahajärjestelmät. Hankintayksikkö toteuttaa edellä lueteltuja hankintoja DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. Hankinnan kohde sekä vähimmäisvaatimukset kuvataan DPS:n sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä. DPS:n hankintavaihe alkaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 099-260619

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankintayksikkö on muuttanut kohdan "Muut tiedot" alaotsikon "Kokonaismäärä ja laajuus" arvioidun kokonaisarvon määrää dynaamisessa hankintajärjestelmässä. Alkuperäinen teksti dynaamisen hankintajärjestelmän kokonaismäärästä ja laajuudesta oli seuraava: HUS arvioi osallistumispyynnön julkaisuhetkellä dynaamisen hankintajärjestelmän koko keston (noin 48 kk) kokonaisarvoksi noin 4 miljoonaa euroa huomioiden kaikki järjestelmässä mahdollisesti tehdyt hankinnat. Arvio on alustava. -kulutustarvikkeiden osuus arviolta 2 400 000 e / 48 kk -porasahajärjestelmät arviolta 1 600 000 e / 48 kk. Korjattu teksti dynaamisen hankintajärjestelmän kokonaismäärästä ja laajuudesta muutetaan seuraavaan muotoon: HUS arvioi osallistumispyynnön julkaisuhetkellä dynaamisen hankintajärjestelmän koko keston (noin 48 kk) kokonaisarvoksi noin 10 miljoonaa euroa huomioiden kaikki järjestelmässä mahdollisesti tehdyt hankinnat. Arvio on alustava. -kulutustarvikkeiden osuus arviolta 5 600 000 e / 48 kk -porasahajärjestelmät arviolta 4 400 000 e / 48 kk.
Finlande-Vantaa: Équipements médicauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 20/05/2025 25/01/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opératoire