01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa: Logiciels et systèmes d'information

2018/S 189-426348 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/10/2018 S189  - - Fournitures - Avis de préinformation sans mise en concurrence - Sans objet Finlande-Vantaa: Logiciels et systèmes d'information 2018/S 189-426348 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Veikkaus Oy 2765220-1 PL 1, Veikkaus Vantaa 01009 Finlande Téléphone: +358 943701 Courriel: hankinnat@veikkaus.fi Code NUTS: FI Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5) Activité principale Autre activité: rahapelit
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sähköisen arkistoinnin ratkaisu SaaS-palveluna
II.1.2) Code CPV principal 48000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on sähköinen arkistointi SaaS-palveluna. Hankinnan kohteeseen kuuluu myös käyttöönottoprojekti sisältäen migraatiot (sisältäen tarvittavat formaattimuunnokset/tuoreutukset) nykyisestä järjestelmästä uuteen kilpailutuksessa valittavaan järjestelmään sekä myöhemmin täsmentyvien integraatioiden toteuttaminen. Samalla kilpailutetaan ylläpito- ja tukisopimus. Nykyisessä sähköisen arkistoinnin järjestelmässä on noin 160 000 tiedostoa metatietoineen =
   1. 1 TB. Valittavan järjestelmän tulee olla laajennettavissa esim. asianhallintaan, tiedonohjaukseen sekä tietokantatyyppisen tiedon arkistointiin. Näitä ei kuitenkaan toteuteta käyttöönottoprojektissa. Valittavan järjestelmän tulee olla integroitavissa mm. tietoa tuottaviin järjestelmiin. Valittavan järjestelmän tulee täyttää sähköisen säilyttämisen vaatimukset.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Lieu principal d'exécution:
Palvelun tuottamiseen käytettävien palvelimien on oltava EU/ETA-alueella.
II.2.4) Description des prestations:
Kyseessä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia palveluita, niiden kustannuksia ja palveluntarjoajia. Tarjoajan ei tule jättää tarjousta tämän pyynnön perusteella. Tämän tietopyynnön vastauksia voidaan käyttää selvitystyössä, jossa selvitetään hankittavan palvelun teknisiä vaatimuksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta mahdollisuuteen osallistua tulevaan kilpailutukseen. Tietopyyntöprosessiin osallistumisesta ei makseta korvausta.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/12/2018
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pyydämme kiinnostuneita ottamaan yhteyttä 12.10.2018 mennessä osoitteeseen hankinnat@veikkaus.fi otsikolla "Sähköinen arkistointi, tietopyyntö". Pyydämme toimittajia kuvaamaan tietopyyntovastauksessa: - tuotteen vakio-ominaisuudet ja -toiminnallisuudet, - kKuvaus räätälöinti- ja konfigurointimahdollisuuksista , - laajennettavuus, esimerkiksi tiedonohjaus, asianhallinta, sähköinen allekirjoitus, paperiarkiston hallinta, - integroitavuus, esimerkiksi Sharepoint Online, SAP, - hinnoittelumalli ja kustannustaso, - aiempiin toteutuksiin perustuen karkea arvio käyttöönottoprojektin laajuudesta sekä vaadittavista, tarjoajan ja asiakkaan, resursseista, - tarjoamansa tuotteen ylläpito- ja tukipalvelut sekä sen, onko em. palveluja mahdollista hankkia kolmannelta osapuolelta. Veikkaus varaa oikeuden jatkaa vuoropuhelua kiinnostuneiden kesken. Mahdollisesta vuoropuhelun jatkamisesta ei toimiteta uutta ennakkoilmoitusta. hankinnat@veikkaus.fi
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information