Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 31/01/2022
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa: Services de développement de logiciels d'enregistrement des horaires ou de logiciels de gestion des ressources humaines

2022/S 10-022193  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Finlande-Vantaa: Services de développement de logiciels d'enregistrement des horaires ou de logiciels de gestion des ressources humaines 2022/S 010-022193 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Finavia Oyj Numéro national d'identification: 2302570-2 Adresse postale: Lentäjäntie 3 Ville: Vantaa Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 01530 Pays: Finlande Courriel: hankintapaallikot@finavia.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.finavia.fi
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=377739&tpk=2967b704-4771-49f9-b60b-3a1cb9bd976c Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=377739&tpk=2967b704-4771-49f9-b60b-3a1cb9bd976c
I.6) Activité principale Activités aéroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Finavia Oyj: HR-järjestelmä Numéro de référence: 2021-079902
II.1.2) Code CPV principal 72212450 Services de développement de logiciels d'enregistrement des horaires ou de logiciels de gestion des ressources humaines
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Finavia konserni mukaan lukien tytäryhtiö Airpro hankkii uuden HR-järjestelmän. HR-järjestelmä hankitaan SaaS-palveluna. Finavian tavoitteena on hankkia moderni järjestelmä, joka tukee HR prosesseja ja mahdollistaa toiminnallisuudet koko työntekijän elinkaaren työsuhteen aloituksesta työsuhteen päättymiseen. Hankinta sisältää SaaS-palvelun lisäksi järjestelmän käyttöönottoprojektin mukaan lukien datamigraatiot nykyisestä HR-järjestelmästä, Integraatioiden toteutuksen muhin HR-järjestelmään liittyviin järjestelmiin sekä pääkäyttäjäkoulutukset.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Finavia konserni mukaan lukien tytäryhtiö Airpro hankkii uuden HR-järjestelmän. HR-järjestelmä hankitaan SaaS-palveluna. Finavian tavoitteena on hankkia moderni järjestelmä, joka tukee HR prosesseja ja mahdollistaa toiminnallisuudet koko työntekijän elinkaaren työsuhteen aloituksesta työsuhteen päättymiseen. HR-järjestelmä on niin henkilöstön,?HR:n?kuin johdonkin yhteinen työkalu.?Se on ennen kaikkea kuitenkin yksi HR:n tärkeimpiä työkaluja.?HR-järjestelmän avulla HR pystyy hallinnoimaan kaikkia HR-prosesseihin ja työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvät asioita, sekä kehityskeskusteluita.?HR- järjestelmään kootaan?kaikki henkilöstöön liittyvät?perustiedot, joka on asianosaisille saatavilla heidän käyttöoikeuksien mukaan ja GDPR-rajoitteet huomioiden.?Toimiva ja laadukas HR-järjestelmä ei ainoastaan hyödytä HR:ää, mutta on myös oleellinen työkalu henkilöstölle ja siten suorassa vaikutuksessa henkilöstön tyytyväisyyteen.? Finavia ja Airpro tulevat hankkimaan erillisen rekrytointijärjestelmän, joka integroidaan hankittavaan HR-järjestelmään. Rekrytointijärjestelmä ei sisälly HR-järjestelmän hankinnan laajuuteen. Hankittavalla HR-järjestelmällä tullaan hoitamaan mm. seuraavat toiminnallisuudet: - Työsuhteen aloitus - Työsuhteen päättyminen - Työsuhteen aikana tapahtuvat muutokset - Henkilötietojen hallinnointi - Kehityskeskustelut - Suorituksen johtaminen/arviointi - Raportointi - Kyvykkyyksien ja osaamisen johtamista - Koulutusten hallintaa Hankinta sisältää SaaS-palvelun lisäksi järjestelmän käyttöönottoprojektin mukaan lukien datamigraatiot nykyisestä HR-järjestelmästä, Integraatioiden toteutuksen muhin HR-järjestelmään liittyviin järjestelmiin sekä pääkäyttäjäkoulutukset. Finavian tarkoituksena on solmia sopimus HR-järjestelmästä yhden palveluntuottajan kanssa. Hankinnan tuloksena on Finavian?sekä?Airpron?vaatimukset täyttävä,?ja jopa ylittävä HR-järjestelmä, joka helpottaa?HR:n?työskentelyä, mutta myös tukee henkilöstön ja johdon kehittymistä.?Kaikki sopimuksella tuotettu palvelu suoritetaan Finavian IT:n ja liiketoimintayksiköiden ohjauksessa. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, eikä hankintasopimus tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta hankinnan toteuttamiseen. Sopimuksen mukaiset palvelut tuotetaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun sisällön mukaisina. Palvelut hankitaan kokonaispalveluna yhdeltä palveluntuottajalta. Palveluntuottajan on varauduttava toimittamaan kaikkia yllä mainittuja palveluita koko sopimuskauden ajan Hankintayksikön tarpeiden mukaisesti. Kyseessä on kynnysarvon ylittävä julkinen kilpailutus. Hankintayksikkö asettaa tarjoajia koskevia soveltuvuusvaatimuksia. Neuvottelumenettelyyn valitaan neljä potentiaalista kumppania osallistumishakemusten perusteella. Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu tietoturvasyistä. Hankintayksikkö luovuttaa asiakirjaluonnokset allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan. Asiakirjapyyntö ja allekirjoitettu salassapitositoumus toimitetaan sähköpostin liitteenä hankintapaallikot@finavia.fi otsikolla Finavia: HR järjestelmä - hankinta. Hankintayksikkö toimittaa sähköpostitse linkin, jonka kautta toimija voi ladata tarjousasiakirjat. Salassapitositoumus on saatavilla Tarjouspalvelu -portaalissa. Hankintayksikköä sitoo salassapitovelvollisuus. Keskeytettyyn hankintaan salassapitositoumuksen jättäneiden tulee tehdä salassapitositoumus uudelleen. Hankintamenettelyn lopputuloksena Hankintayksikkö valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. hankintapaallikot@finavia.fi
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Määräaikainen sopimuskausi on 48 kk (4 vuotta). Sopimukseen sisältyy lisäksi optiona kolme (3) kahdentoista (12) kk (1 vuosi) kautta. Optiokaudet otetaan käyttöön 12 kk (1 vuosi) kerrallaan. Sopimuskausi on suunniteltu aloitettavaksi
   1. 1.2023.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 4 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi on neljä kutsuttavaa toimijaa.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
HR-järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät laajennukset esim. integraatiomuutokset sekä asiantuntijan tuntityöt ja konsultointi sopimuskauden aikana.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Osallistumishakemuksen/tarjouksen tekemistä ja jättämistä Tarjouspalvelu.fi -portaalissa (ml. ehdokkaan käyttäjä- ja yhteyshenkilötiedot järjestelmässä) koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia-tukeen. Sekaannuksien välttämiseksi on syytä rekisteröidä Tarjouspalveluun se yritystunnus (esim. y-tunnus), jonka nimissä allekirjoitetaan sopimus.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/01/2022 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Tämä hankintamenettely käydään seuraavan alustavan aikataulun mukaan: Aikavyöhyke: Helsinki. 2022 20.01. - Osallistumishalukkaiden kysymykset klo 13:00 mennessä 31.01. - Osallistumishakemuksen jättäminen klo 13:00 mennessä 01.02. - Tarjoajien valinta ja tiedoksianto aikaisintaan 03.02. - Neuvottelukutsu aikaisintaan 22.02. - Tarjoajien sopimuskommentit ja täydennetty vaatimusliite klo 13:00 mennessä 01.03. -
   1.  neuvottelupäivä 02.03. -
   2.  neuvottelupäivä 04.03. -
   3.  neuvottelupäivä 07.03. -
   4.  neuvottelupäivä 08.03. -
   5.  neuvottelupäivä 09.03. -
   6.  neuvottelupäivä 11.03. -
   7.  neuvottelupäivä 18.03. - Neuvottelukierros päättyy 28.03. - Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu aikaisintaan 07.04. - Tarjoajien kysymykset klo 13:00 mennessä 19.04. - Tarjouksen jättäminen klo 13:00 mennessä 22.04. - Hankintapäätös aikaisintaan 09.05. - Sopimuksen allekirjoitus aikaisintaan Rikosrekisteriotteet tarkastetaan voittajalta voittajan kanssa sovittavana ajankohtana. Hankintayksikkö pidättää oikeuden muuttaa aikataulua myöhäisemmäksi. Aikataulun muuttumiseen voi vaikuttaa mm. odotettua suurempi osallistujamäärä tai lisäselvitystarpeet. Tarjoaja on vastuussa osallistumisilmoittautumisen, asiakirjojensa, kysymyksiensä ja tarjoustensa toimittamisesta ajoissa. Hankinnan ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia potentiaalisilta tarjoajilta. Osallistumishakemusten perusteella vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista neljä (4) parhaat vertailupisteet saanutta kutsutaan tarjoajiksi ja neuvottelemaan. Hankintayksikkö lähettää tarjoajien valinnan jälkeen kutsun neuvottelukierrokselle valituille tarjoajille. Neuvotteluohjelma julkaistaan neuvottelukutsussa. Tarjoajakohtaiset neuvottelut käydään ensisijaisesti Microsoft Teamsilla. Finavia pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa neuvottelujen aikaa, paikkaa, osallistumistapaa jne. Neuvottelemaan valittuja tarjoajia pyydetään antamaan palautetta, kommentteja ja ehdotuksia tarjousasiakirjoja sekä sopimusta koskien määräaikoihin mennessä. Tarvittaessa Finavia voi pyytää täsmennyksiä sähköpostitse. Finavia voi tarvittaessa kutsua tarjoajat usealle neuvottelukierrokselle. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä jokaisessa vaiheessa. Finavia pyrkii tarjoamaan vastauksia kysymyksiin mahdollisimman pian määräajan jälkeen ja mikäli mahdollista, myös ennen kysymyksille varatun ajan umpeutumista. Kysymykset tulee esittää suomen kielellä ja niihin vastataan suomen kielellä Hanki Tarjouspalvelussa. Muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin / kommentteihin ei vastata. Kysymykset tulee syöttää järjestelmään yksi kysymys kerrallaan. Kysymyksiin vastataan ainoastaan Tarjouspalvelussa. Kysymykset ja niihin tulleet vastaukset ovat julkisia. Soveltuvuusvaatimuksia ja hankinnan kohteen kriteereitä koskevia lisätietoja on saatavilla Hanki Tarjouspalvelussa, jossa vaatimuskohtaiset lisätiedot ja -selvitykset avautuvat kysymysmerkki -painikkeesta ("[?]"). Tulosteessa lisätiedot ja -selvitykset ovat kursiivilla. Lukekaa ohjeet ja lisätiedot tarkasti ennen kysymysten esittämistä. Osallistujilla on velvollisuus tutustua mahdollisiin lisäkysymyksiin sekä niihin annettuihin vastauksiin ennen osallistumisilmoittautumisen/tarjouksen jättämistä, vaikka osallistuja itse ei olisi esittänyt lainkaan kysymyksiä. Esitettyjen kysymysten vastaukset ovat osa osallistumispyyntöä/tarjouspyyntöä. Osallistumishakemuksen/tarjouksen tekemistä ja jättämistä Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalissa (ml. ehdokkaan käyttäjä- ja yhteyshenkilötiedot järjestelmässä) koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia-tukeen arkipäivisin klo 08-16:00. Tarjoajien tukinumero on 020 766 1075 ja sähköpostiosoite tuki@cloudia.fi. Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63375/notice/90008 tuki@cloudia.fi https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63375/notice/90008
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Finlande-Vantaa: Services de développement de logiciels d'enregistrement des horaires ou de logiciels de gestion des ressources humainesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Services 31/01/2022 14/01/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
72212450 - Services de développement de logiciels d'enregistrement des horaires ou de logiciels de gestion des ressources humaines