Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/02/2022
Date de péremption : 15/02/2026
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa: Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité

2022/S 35-090995  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
18/02/2022 S35 Finlande-Vantaa: Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité 2022/S 035-090995 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: Uutistie 3 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Code postal: 01770 Pays: Finlande Point(s) de contact: Ulla Mäkinen Courriel: ulla.m.makinen@hus.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=385318&tpk=d2ab2ca0-5f07-4294-bced-c3df0ee22e34 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=385318&tpk=d2ab2ca0-5f07-4294-bced-c3df0ee22e34
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Työnohjauspalveluiden hankinta
II.1.2) Code CPV principal 80570000 Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat työnohjauspalvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS). Työnohjaus on osa HUSin henkilökunnan työn tukemisen ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisen kokonaisuutta, jolla varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden saaman hoidon ja palvelun laatua. Työnohjausta voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, kuten yksilö-, ryhmä-, työyhteisö-, johtamisen tuen- ja tilannetyönohjauksena. Työnohjaus tapahtuu Tilaajan tiloissa, Palveluntuottajan järjestämissä tiloissa tai etänä sovitusti. Jos työnohjaus järjestetään Palveluntuottajan järjestämissä tiloissa, ei siitä makseta lisäkorvausta Palveluntuottajalle. Palveluntuottajilta edellytetään mahdollisuutta etätyönohjaukseen tietoturvallisella etäyhteydellä. Työnohjaus voidaan toteuttaa Palveluntuottajan halutessa täysin etänä. Hankinta on jaettu viiteen (5) osa-alueeseen: Osa-alue 1 Yksilötyönohjaus Osa-alue 2 Ryhmätyönohjaus Osa-alue 3 Työyhteisön työnohjaus Osa-alue 4 Esihenkilöiden ja johdon työnohjaus Osa-alue 5 Tilannetyönohjaus Osallistumispyyntö (vaihe 1) sisältää useita osa-alueita ja kriteerit ovat osa-aluekohtaisia. Osallistumishakemuksella valitaan tarjottavat osa-alueet. Jokainen tarjoaja jättää yhden osallistumishakemuksen. Vaiheessa 2 (tarjouksen jättö) tarjoaja voi jättää yhden tai useamman tarjouksen. Tarjoaja voi yhdellä tarjouksella tarjota useampaa työnohjaajaa, mikäli hinnat ovat osa-aluettain samat. Mikäli tarjoaja tarjoaa osa-alueen sisällä eri hintaisia työnohjaajia, sen tulee jättää yhtä monta tarjousta kuin on eri hintoja. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu liitteessä 2 (Hankintamenettelyn kuvaus). Osa-alueet on kuvattu tarkemmin jäljempänä ja palvelun sisällön tarkempi kuvaus on liitteessä 3 (Palvelukuvaus). Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki tarjoajat, jotka täyttävät osallistumispyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hyväksytty tarjoaja voi jättää tarjouksen (vaihe 2) vain sellaisiin osa-alueisiin, jotka se on valinnut osallistumishakemuksessa. Sopimukset (liite 7) solmitaan hyväksyttyjen tarjoajien kanssa vaiheen 2 (tarjouksen jättö) jälkeen, kun hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen. DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN HAKEMINEN: Ensimmäinen hakuaika dynaamiseen hankintajärjestelmään on 15.2.-17.3.2022. Hankintayksikkö käsittelee hakemukset ja ilmoittaa tarjoajille hyväksymisestä/hylkäämisestä viimeistään 15.4.2022 mennessä, ennen tarjouspyynnön julkaisua. Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnön hyväksytyille palveluntuottajille 30.4.2022 mennessä.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 1: Yksilötyönohjaus
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000 Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 3 (Palvelukuvaus).
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 2: Ryhmätyönohjaus
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000 Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 3 (Palvelukuvaus).
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 3: Työyhteisön työnohjaus
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000 Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 3 (Palvelukuvaus).
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 4: Esihenkilöiden ja johdon työnohjaus
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000 Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 3 (Palvelukuvaus).
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 5: Tilannetyönohjaus
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80570000 Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 3 (Palvelukuvaus).
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Tavoitteena on aloittaa sopimuskausi
   1. 8.2022, nykyisen sopimuskauden päättyessä.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Dynaaminen hankintajärjestelmä avataan vuosittain ja hankintajärjestelmä on tällöin auki jälleen noin kuukauden. Uudet tarjoajat voivat tällöin hakeutua järjestelmään ja nykyiset palveluntuottajat voivat päivittää tarjoustaan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 (Hankintamenettelyn kuvaus).
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 15/02/2026 Heure locale: 15:33
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
suédois, finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. OSATARJOUKSET Osatarjoukset ovat sallittuja. Osallistumishakemus voi koskea yhtä tai useampaa osa-aluetta. VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja vaiheessa
   2.  Rinnakkainen tarjous on aina erillinen oma tarjouksensa. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. ALIHANKKIJAN VOIMAVAROIHIN VETOAMINEN Tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden tahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta, mutta tarjoajan on osoitettava näyttö näiden voimavarojen käytettävyydestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan voimavaroihin (ns. voimavara-alihankkija), kyseisen alihankkijan on tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen. Tarjoajalla ei ole oikeutta ilman pätevää syytä vaihtaa alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja on vedonnut. Tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan soveltuvuusvaatimukset koskevat myös voimavara-alihankkijaa. Näyttövelvollisuus tilaajan esittämien vaatimusten täyttämisestä on tarjoajalla. Tilaaja arvioi näytön riittävyyden vaatimusten täyttymisestä ja voi tarkistaa takeet siitä, että voimavara-alihankkijan resurssit ovat käytettävissä koko sen ajan, jonka sopimus kattaa. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa antaa osallistumishakemuksella (vaihe 1).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/02/2022 Finlande-Vantaa: Services de formation pour l'épanouissement de la personnalitéType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 15/02/2026 18/02/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
80570000 - Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité