Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 19/11/2021
Date de péremption : 31/12/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa: Services juridiques

2021/S 225-593094  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
19/11/2021 S225 Finlande-Vantaa: Services juridiques 2021/S 225-593094 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: Uutistie 3 (PL 441 00029 HUS) Ville: Vantaa Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 01770 Pays: Finlande Courriel: logistiikka.kilpailutus@hus.fi Téléphone: +358 94711 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=371236&tpk=f6157500-8a10-46ce-97ff-167360e5e04a Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=371236&tpk=f6157500-8a10-46ce-97ff-167360e5e04a
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Osallistumispyyntö: Julkisten hankintojen konsultointi- ja kilpailutuspalvelut Numéro de référence: HUS 441-2021
II.1.2) Code CPV principal 79100000 Services juridiques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) perustaa dynaamisen toimittajarekisterin julkisten hankintojen kilpailutus- ja konsultointipalvelujen hankkimiseksi. Hankinnan kohteena on julkisten tarjouskilpailujen suunnittelu ja läpivienti hankintalain (1397/2016) mukaisesti valmisteluvaiheesta sopimusten allekirjoitukseen. Lisäksi hankintayksikkö voi hankkia hankintalakiin ja julkiseen hankintatoimeen liittyviä koulutuspalveluja sekä selvitys-, kehittämis- ja neuvontapalveluja tarpeen mukaan. Hankinnat järjestetään ns. dynaamisena toimittajarekisterinä. Dynaaminen toimittajarekisteri on jaettu 10 luokkaan:
   1.  Perusterveydenhuollon hankintakategoria
   2.  Kirurgian, sisätautien ja kardiologian hankintakategoria
   3.  Anestesian ja tehohoidon hankintakategoria
   4.  Säteilyteknisten ja kuvantavien laitteiden hankintakategoria
   5.  Laboratoriolaitteiden ja tarvikkeiden hankintakategoria
   6.  Sekalaiset palveluhankinnat
   7.  Sote-palveluhankinnat
   8.  Strategiset hankinnat (pois lukien ICT:n strategiset hankinnat)
   9.  Hankintatoimen kehittäminen ja koulutus 10. ICT-hankinnat sekä ICT-hankintojen kehittäminen ja koulutus Luokat on kuvattu tarkemmin jäljempänä ja hankintakategorioiden kuvaukset ovat liitteessä
   1.  Alalla toimivat tarjoajat voivat jättää hakemuksen yhteen tai useampaan luokkaan. Hakemuksen yhteydessä on annettava palvelun tuntihinta. Dynaamiseen toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki tarjoajat, jotka täyttävät soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset siinä/niissä luokissa, johon tarjoaja on hakenut. Kaikkien hyväksyttyjen hakijoiden kanssa solmitaan myös sopimukset (ks. osallistumispyynnön liite 7). Hakuajat dynaamiseen toimittajarekisteriin:
   1.  Ensimmäinen hakuaika ja dynaamisen toimittajarekisterin perustaminen on 15.11.2021-31.12.2021.
   2.  Tämän jälkeen hakemuksia otetaan vastaan kerran vuodessa marraskuun 15. päivästä joulukuun 15. päivään saakka. Dynaaminen toimittajarekisteri toimii seuraavasti: hankintayksikkö ottaa vastaan uusia hakemuksia tuntihintoineen kerran vuodessa edellä kuvatusti. Vuosittaisen hakuajan sulkeuduttua hankintayksikkö käsittelee hakemukset ja asettaa hintatarjoukset järjestykseen kussakin luokassa alimmasta hinnasta kalleimpaan. Tästä muodostuu kussakin luokassa tarjoajien etusijajärjestys. Ensimmäisen hakukierroksen yhteydessä hinnat annetaan osallistumishakemuksella. Seuraavilla osallistumiskierroksilla järjestelmään jo hyväksyttyjen tarjoajien on mahdollista halutessaan päivittää antamiaan hintoja. Hankintayksikkö tekee hakemusten ja tarjoajien hyväksymisestä ja etusijajärjestykseen asettamisesta hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen jälkeen solmitaan sopimus jokaisen hyväksytyn tarjoajan kanssa. Hankintayksikkö voi tämän jälkeen tehdä enintään 60 000 euron (alv 0 %) arvoiset yksittäiset toimeksiannot suoraan hyväksytyiltä tarjoajilta etusijajärjestyksen mukaan. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa perustellusta syystä. Poikkeaminen on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä 7 Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus. Yli 60 000 euron yksittäisistä toimeksiannoista tai palvelukokonaisuuksista hankintayksikkö voi tarpeensa mukaisesti milloin tahansa järjestää kilpailutuksen dynaamisen toimittajarekisterin luokkien sisällä. Hankintayksikkö voi julkaista sisäisen kilpailutuksen yhdessä tai useammassa luokassa. Kussakin sisäisessä kilpailutuksessa määritellään tarkemmin hankinnan kohde, vähimmäisvaatimukset, vertailukriteerit sekä sopimuksen kesto. Toimittajarekisterin sisäisiin kilpailutuksiin voivat osallistua vain järjestelmään hyväksytyt tarjoajat. Dynaaminen toimittajarekisteri on käynnissä 31.12.2025 saakka. Hankintayksikkö voi keskeyttää järjestelyn halutessaan jo aiemmin tai jatkaa järjestelyn kestoa uudella hankintailmoituksella. Tarkempi kuvaus dynaamisen toimittajarekisterin kulusta ja säännöistä on tämän ilmoituksen liitteessä
   7. 
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
HUS voi järjestää dynaamisen toimintajarekisterin sisällä kilpailutuksia, joiden tarjouspyyntö avataan useampaan kuin yhteen luokkaan tai kaikkiin luokkiin.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 1 Perusterveydenhuollon hankintakategoria
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen perusterveydenhuollon hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 2 Kirurgian, sisätautien ja kardiologian hankintakategoria
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Kirurgian, sisätautien ja kardiologian hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 3 Anestesian ja tehohoidon hankintakategoria
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Anestesian ja tehohoidon hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 4 Säteilyteknisten ja kuvantavien laitteiden hankintakategoria
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Säteilyteknisten ja kuvantavien laitteiden hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 5 Laboratoriolaitteiden ja tarvikkeiden hankintakategoria
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Laboratoriolaitteiden ja tarvikkeiden hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 6 Sekalaiset palveluhankinnat
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen erilaisissa palveluhankinnoissa tarvitsemat palvelut. Tähän luokkaan sisältyvät kaikki muut paitsi eivät ICT- eivätkä sote-palveluhankinnat. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 10 ICT-hankinnat sekä ICT-hankintojen kehittäminen ja koulutus
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUSin Tietohallinnon erilaisissa hankinnoissa tarvitsemat palvelut. Tämä luokka sisältää myös strategiset ICT-hankinnat sekä Tietohallinnon hankinnoissaan tarvitsemat kehittämis- ja koulutuspalvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 7 Sote-palveluhankinnat
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Sote-palvelut -hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 8 Strategiset hankinnat
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUSin muiden yksiköiden kuin HUS Tietohallinnon tarvitsemat palvelut erityisen laajoihin ja/tai monimutkaisiin ja/tai juridisesti erityisen haastaviin strategisiin hankintoihin liittyen. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 9 Hankintatoimen kehittäminen ja koulutus
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä luokka kattaa HUSin muiden yksiköiden kuin HUS Tietohallinnon tarvitsemat julkisia hankintoja koskevat kehittämis- ja koulutuspalvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite
   1.  Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 15/11/2021 Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
ks. liite 7 Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 105-276490
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 31/12/2025 Heure locale: 00:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/11/2021 Finlande-Vantaa: Services juridiquesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 31/12/2025 19/11/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
79100000 - Services juridiques 
79418000 - Services de conseil en matière d'acquisitions