Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 04/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa: Services de mise à disposition de personnel médical

2020/S 124-304832  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Vantaa: Services de mise à disposition de personnel médical 2020/S 124-304832 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Vantaan Työterveys Oy Numéro national d'identification: 0943497-2 Adresse postale: Väritehtaankatu 8 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: FI-01300 Pays: Finlande Point(s) de contact: Elina Impola Courriel: elina.impola@vantaa.fi Téléphone: +358 983911 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vantaa.fi http://www.vantaa.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=302367&tpk=9a0f9a50-4149-4e26-b642-8c1bb4042338 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=302367&tpk=9a0f9a50-4149-4e26-b642-8c1bb4042338
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Vantaan kaupungin tytäryhtiö
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vuokralääkäripalveluiden hankinta Vantaa Työterveys Oy:lle
II.1.2) Code CPV principal 79625000 Services de mise à disposition de personnel médical - LA52
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Vantaan Työterveys Oy kilpailuttaa vuokralääkäripalvelut, johon kuuluvat erillisinä osa-alueina työterveys- ja yleislääkärit. Molempiin osa-alueisiin valitaan neljä (4) toimittajaa. Osa-alueille voidaan valita sama tai eri toimittaja. Sopimus tehdään puitejärjestelyinä. Toimittajien vertailuperusteena on prosenttiosuus vuokralääkärin kuukausittaisesta asiakaslaskutuksesta (ei laboratorio ja radiologisten tutkimusten määräyksistä). Esimerkkinä jos vuokralääkärin asiakaslaskutus on 10 000 EUR kuukauden aikana ja toimittajan tarjoama prosenttiosuus 5 %, laskuttaa toimittaja tilaajaa 10 000 EUR - 5 % = 9 500 EUR. Mikäli kahdella (2) tarjoajalla on sama pistemäärä, ratkaisee järjestyksen annettu vuokralääkäriveloituksen tuntihinta, mitä alhaisemman hinnan antanut on ensisijainen tarjouskilpailun voittaja. Vuokralääkärit työskentelevät Vantaan Työterveys Oy:n toimipisteissä vakituisen henkilöstön lisäksi. Vantaan Työterveys Oy vastaa siitä, että vuokralääkärin työpisteessä on asianmukainen varustus, muu henkilökunta, tarvittavat välineet, lääkkeet, suojavarusteet toimenpiteitä ja työskentelyä varten. Vantaan Työterveys Oy:ssä on käytössä SoftMedic-potilastietojärjestelmä, johon kirjataan kaikki potilastapahtumat. Tarkempi kuvaus hankittavista palveluista on liitteessä
   3.  3354 Vuokralääkäripalveluiden palvelukuvaus. Vantaan Työterveys Oy on Vantaan kaupungin omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa lakisääteistä, ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluja pääkaupunkiseudun yrityksille, Vantaan kaupungin henkilöstölle sekä merimiesterveydenhuollon palvelut Helsingin kaupungille. Vantaan Työterveys Oy:n palvelutaso määräytyy työterveyshuoltolain sisällön ja valtioneuvoston antamien tarkempien asetusten mukaisen sisällön sekä asiakohtaisten palvelusopimusten perusteella. Vantaan Työterveys Oy:n palveluksessa työskentelee n. 70 työterveyshuollon ammattilaista ja asiantuntijaa. Vantaan Työterveys Oy tuottaa työterveyshuollon palveluita tällä hetkellä n. 4 600 organisaatiolle, joissa työntekijöitä on yhteensä yli 34 000 henkilöä. Vantaan Työterveys Oy:n toimipisteet sijaitsevat tällä hetkellä Vantaan Tikkurilassa, Helsingin Pasilassa sekä Espoon Tapiolassa. Vantaan Työterveys Oy ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 800 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Työterveyslääkäripalveluiden hankinta
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121000 Services de pratique médicale 85121200 Services prestés par les médecins spécialistes 85120000 Services de pratique médicale et services connexes 79625000 Services de mise à disposition de personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Vantaan Työterveys Oy kilpailuttaa vuokralääkärien palveluntuottajan työterveyslääkärien osalta kilpailutuksen osa-alueella
   1.  Palvelun toimittamisesta vastaavien työterveyslääkärien tulee olla Valviran rekisteriin merkittyjä laillistettuja lääkäreitä, sekä heillä tulee olla suoritettuna työterveyslaitoksen järjestämä 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus kahden (2) vuoden sisällä siitä, kun lääkäri aloittaa potilasvastaanottotyön Vantaan Työterveys Oy:ssä. Lääkärin tulee olla joko työterveyshuollon erikoislääkäri tai työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen suorittava lääkäri. Todistukset valitun työterveyslääkärin koulutuksesta, kokemuksesta ja laillistamisesta tulee toimittaa tarvittaessa tilauksen hyväksymisen yhteydessä. Tarkempi kuvaus hankinnasta liitteessä
   3.  3354 Vuokralääkäripalveluiden palvelukuvaus.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 900 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tätä sopimusta voidaan jatkaa määräaikaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (2) optiovuodella yksi (1) vuosi kerrallaan (1 + 1).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Yleislääkäripalveluiden hankinta
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121000 Services de pratique médicale 85121100 Services prestés par les médecins généralistes 85120000 Services de pratique médicale et services connexes 79625000 Services de mise à disposition de personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Vantaan Työterveys Oy kilpailuttaa vuokralääkärien palveluntuottajan yleislääkärien osalta kilpailutuksen osa-alueella
   2.  Palvelun toimittamisesta vastaavien yleislääkärien tulee olla Valviran rekisteriin merkittyjä laillistettuja lääkäreitä, sekä heillä tulee olla vähintään yhden (1) vuoden kokemus työskentelystä yleislääkärin työstä terveyskeskuksessa, ennen kun lääkäri aloittaa potilasvastaanottotyön Vantaan Työterveys Oy
:
ssä. Todistukset valitun yleislääkärin koulutuksesta, kokemuksesta ja laillistamisesta tulee toimittaa tarvittaessa tilauksen hyväksymisen yhteydessä. Tarkempi kuvaus hankinnasta liitteessä
   3.  3354 Vuokralääkäripalveluiden palvelukuvaus.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 900 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tätä sopimusta voidaan jatkaa määräaikaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (2) optiovuodella yksi (1) vuosi kerrallaan (1 + 1).
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 04/09/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Sähköinen laskutus vaaditaan, liite
   7.  3354 Laskutusohje Vantaan Työterveys Oy. Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/38395/notice/50024 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/38395/notice/50024
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79625000 - Services de mise à disposition de personnel médical 
85120000 - Services de pratique médicale et services connexes 
85121000 - Services de pratique médicale 
85121100 - Services prestés par les médecins généralistes 
85121200 - Services prestés par les médecins spécialistes