Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa: Services relatifs aux logiciels

2022/S 10-022237  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Finlande-Vantaa: Services relatifs aux logiciels 2022/S 010-022237 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fintraffic Lennonvarmistus Oy Numéro national d'identification: 2767840-1 Adresse postale: PL 157 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Code postal: 01531 Pays: Finlande Courriel: hankinnat@fintraffic.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fintraffic.fi
I.6) Activité principale Activités aéroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ilmaliikenteen hallintajärjestelmän elinkaaripäivitys
II.1.2) Code CPV principal 72260000 Services relatifs aux logiciels - MA10
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kysymyksessä on ilmaliikenteen hallintajärjestelmän elinkaaripäivitystä koskeva sopimus. Sopimus sisältää järjestelmätoimittajan tekemät ilmaliikenteen hallintajärjestelmän elinkaaren mukaiset järjestelmäpäivitykset. Sopimus takaa ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käytettävyyden ja siten lennonvarmistustoiminnan ja ilmaliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Kysymyksessä on ilmaliikenteen hallintajärjestelmän elinkaaripäivitystä koskeva sopimus. Sopimus sisältää järjestelmätoimittajan tekemät ilmaliikenteen hallintajärjestelmän elinkaaren mukaiset järjestelmäpäivitykset. Sopimus takaa ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käytettävyyden ja siten lennonvarmistustoiminnan ja ilmaliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Thales omistaa oikeudet ohjelmistoon (Intellectual property rights) eikä muilla toimittajilla ole oikeuksia korjata tai muuttaa ohjelmistoa. EU-regulaation perusteella ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käyttö lennonvarmistuspalvelun tuottamiseen edellyttää vaatimuksenmukaisuuden tarkastusvakuutusta lennonvarmistuspalvelun tuottajan toimesta. Lennonvarmistuspalvelun tuottaja voi antaa em. vakuutuksen vain perustuen järjestelmätoimittajan vaatimuksenmukaisuusvakuutukseen. Thales on antanut järjestelmälle vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen lennonvarmistuskäyttöön EC Declaration of Suitability for Use of an EATMN Constituent FRESH Upgrade - EUROCAT E, eikä voi ylläpitää tätä vaatimusta, mikäli joku muu toimija muuttaa ohjelmistoa. Suomessa Traficom valvoo tältä osin, että lennonvarmistuspalvelun tuottaja täyttää EU-regulaation vaatimukset. Lisäksi ilmaliikenteen hallintajärjestelmän ohjelmisto on käyttöjärjestelmä- ja tietokonealustasidonnainen, minkä vuoksi vain Thales voi toimittaa järjestelmäpäivityksen. Kokonaistaloudellisesta näkökulmasta järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, sillä lennonvarmistusjärjestelmät ovat arvokkaita ja vastaavan eri tuotteen hankinta tulee kalliimmaksi kuin olemassa olevan elinkaaripäivitys. Eri valmistajan järjestelmän hankinnassa hankintakulun lisäksi kustannuksia nostaa toimintaympäristömme suunnittelu ja rakentaminen uuteen tuotteeseen. Ilmatilarakenteen, koordinaation ja turvaverkkojen rakentaminen sekä niihin liittyvien uusien lennonjohdon työmenetelmien luominen, simulointi ja koulutusympäristön rakentaminen sekä lennonjohtajien ja tekniikan koulutus. Olemassa olevan järjestelmän elinkaaripäivitys on siten kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto, sillä uuden lennonjohtojärjestelmän hankinnan hinta-arvio on 20-30MEUR, minkä lisäksi tulisi ylimääräisiä kuluja mm. järjestelmän sovittamisesta Suomen ilmatilarakenteeseen ja lennonjohtotyömenetelmien uudelleenrakentamisesta, Suomen kaikkien lennojohtajien uudelleenkouluttamisesta, liitännäisten järjestelmien muutoksista, joiden kustannusarvio olisi noin 3,5 MEUR. Edellä kuvatuista syistä, teknisestä syystä vain valittu toimittaja voi toteuttaa hankinnan siten, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Ilmaliikenteen hallintajärjestelmän elinkaaripäivitys
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Thales LAS France SAS Numéro national d'identification: FR15319159877 Adresse postale: 2, avenue Gay Lussac Ville: Elancourt Code NUTS: FR103 Yvelines Code postal: 78990 Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Finlande-Vantaa: Services relatifs aux logicielsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 14/01/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
72260000 - Services relatifs aux logiciels