Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Békéscsaba: Machines ŕ imprimer

2020/S 69-164187  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Békéscsaba: Machines ŕ imprimer 2020/S 069-164187 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Numéro national d'identification: EKRSZ_91669245 Adresse postale: Szent István tér
   7. 
Ville: Békéscsaba Code NUTS: HU332 Code postal: 5600 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Sódar Anita ügyvezet?, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Courriel: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu Téléphone: +36 66241781 Fax: +36 66241780 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bekescsaba.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.bekescsaba.hu http://www.bekescsaba.hu http://www.bekescsaba.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
MVP - Nyomdaipar eszközbeszerzés Numéro de référence: EKR001137242019
II.1.2) Code CPV principal 42991200
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Szimulációs szoftverek beszerzése.

Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42991200
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU332 Lieu principal d'exécution:
5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57., hrsz. 1493/13
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képz?központ kialakítása elnevezés projekt megvalósításához a Tanm?helyben elhelyezend szimulációs szoftverek beszerzése az alábbiak szerint: Szimulációs szoftverek (nyomtatási technológiák), 1 db Nyomtatási technológiák oktatási szimulációjára alkalmas szoftver csomag, amely nyomathordozó, festék, segédanyagok és gépi m?veletek nélkül alkalmas az egyes nyomtatási technológiák nyomógépeinek m?ködését számítógépes felületen oktatni.
   1.  Nyomtatási technológia: íves ofszetnyomtatás
   2.  Nyomtatási technológia: tekercses ofszetnyomtatás
   3.  Nyomtatási technológia: flexonyomtatás Felhasználól száma: 1 oktató+12 tanuló Felhasználási lehet?ség Ipad, Android, PC, Mac rendszereken Felh alapú elérés Web alapú oktatás és szoftvertelepítés Els?dleges support: e-mail, telefon, internet konferencia Ajánlattev feladata a leszállított eszközöknek a teljesítés helyszínén történ üzembe helyezése és m?ködésének betanítása. A betanítást maximum 10 f részére kell biztosítani a m?ködtetés funkcióinak tisztázásához és elsajátításához szükséges id?ben - összesen 24 óra id?tartamban a helyszínen és 16 óra webes betanítás. Össz. óraszám: 40 óra az oktatási intézménnyel egyeztetett beosztásban. A szimulációs szoftverekre 60 hónap licenc és szoftvertámogatás vállalása szükséges. A tova?bbi re?szletes elo?i?ra?sokat e?s elva?ra?sokat a mu?szaki lei?ra?s tartalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 1
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 051-120624
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 8
Lot nş: 8 Intitulé:
Szimulációs szoftverek beszerzése.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
24/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_93383093 Adresse postale: Megyeri út 53.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Code postal: 1044 Pays: Hongrie Courriel: szalontai@partners.hu Téléphone: +36 12215123 Adresse internet: http://www.partners.hu http://www.partners.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 21 180 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményér?l ezen szerz?dés vonatkozásában: 2020/S051-120624 A szerz?dés módosításának dátuma: 2020.3.24.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 42991200
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42991200
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU332 Lieu principal d'exécution:
5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57., hrsz. 1493/13
VII.1.4) Description des prestations:
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képz?központ kialakítása elnevezés projekt megvalósításához a Tanm?helyben elhelyezend szimulációs szoftverek beszerzése az alábbiak szerint: Szimulációs szoftverek (nyomtatási technológiák), 1 db Nyomtatási technológiák oktatási szimulációjára alkalmas szoftver csomag, amely nyomathordozó, festék, segédanyagok és gépi m?veletek nélkül alkalmas az egyes nyomtatási technológiák nyomógépeinek m?ködését számítógépes felületen oktatni.
   1.  Nyomtatási technológia: íves ofszetnyomtatás
   2.  Nyomtatási technológia: tekercses ofszetnyomtatás
   3.  Nyomtatási technológia: flexonyomtatás Felhasználól száma: 1 oktató+12 tanuló Felhasználási lehet?ség Ipad, Android, PC, Mac rendszereken Felh alapú elérés Web alapú oktatás és szoftvertelepítés Els?dleges support: e-mail, telefon, internet konferencia Ajánlattev feladata a leszállított eszközöknek a teljesítés helyszínén történ üzembe helyezése és m?ködésének betanítása. A betanítást maximum 10 f részére kell biztosítani a m?ködtetés funkcióinak tisztázásához és elsajátításához szükséges id?ben - összesen 24 óra id?tartamban a helyszínen és 16 óra webes betanítás. Össz. óraszám: 40 óra az oktatási intézménnyel egyeztetett beosztásban. A szimulációs szoftverekre 60 hónap licensz és szoftvertámogatás vállalása szükséges. A tova?bbi re?szletes elo?i?ra?sokat e?s elva?ra?sokat a mu?szaki lei?ra?s tartalmazza.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 5
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 21 180 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_93383093 Adresse postale: Megyeri út 53.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Code postal: 1044 Pays: Hongrie Courriel: szalontai@partners.hu Téléphone: +36 12215123 Adresse internet: http://www.partners.hu http://www.partners.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Eredeti szerz?désben: Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket az alábbi határid?ig a Vev részére átadja, üzembe helyezi és a 15. pont szerinti próbaüzemet megtartja:
   8.  rész: A szerz?dés aláírásától számított 1 hónap. Módosított szerz?désben: "Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket az alábbi határid?ig a Vev részére átadja, üzembe helyezi és a 15. pont szerinti próbaüzemet megtartja:
   8.  rész: A szerz?dés aláírásától számított 5 hónap."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képz?központ kialakítása vonatkozásában a Tanm?hely épületrész kivitelezésének elhúzódása miatt szükségessé vált az eszközbeszerzés tárgyú adásvételi szerz?dés módosítása. Az eszközbeszerzésen nyertes eladókkal megkötött szerz?dés teljesítése ellehetetlenült a szerz?désben el?írt határid?ben, mivel: - a kivitelezés elhúzódása okán azon helyiségek nem készültek még el. A szerz?dés részét képezi nem csak az eszközök leszállítása, hanem azok telepítése és az eszköz próbaüzemeltetése is; - fentieknek megfelel?en a tárgybeli beruházás kivitelez?i tájékoztatása alapján a gépek, berendezések telepítésére 2020. június hónapban kerülhet sor.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 21 180 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 21 180 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
42991200 - Machines ŕ imprimer