Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Antiseptiques et désinfectants

2022/S 18-043281  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Hongrie-Budapest: Antiseptiques et désinfectants 2022/S 018-043281 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Közbeszerzési és Ellátási F?igazgatóság Numéro national d'identification: EKRSZ_15714893 Adresse postale: Szabolcs Utca 37-43.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1135 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Gáspár Em?ke Courriel: kozbeszerzes@kef.gov.hu Téléphone: +36 17955427 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kbt.
   5.  § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerz? szerv
I.5) Activité principale Autre activité: Központosított közbeszerzés
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Eszköz- és felületfert?tlenít? szerek - 2021 Numéro de référence: EKR001065842020
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A Közbeszerzési és Ellátási F?igazgatóság (továbbiakban: ajánlatkér?, KEF) "Eszköz- és felületfert?tlenít? szerek - 2021" tárgyban, a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része alapján, uniós eljárásrendben dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) létrehozására irányuló közbeszerzési eljárást (az eljárás elektronikus közbeszerzési rendszer azonosítója: EKR001065842020) folytatott le, majd az I. ajánlattételi szakasz (Eszköz- és felületfert?tlenít? szerek egészségügyi intézményi rendszeren kívüli intézmények részére) élve a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglalt lehet?séggel - az EKR-en kívüli saját informatikai rendszerben (KEF portál) került lefolytatásra. A részvételi szakaszban még nem kerültek meghatározásra részek, azonban az "Eszköz- és felületfert?tlenít? szerek egészségügyi intézményi rendszeren kívüli intézmények részére" tárgyú ajánlattételi szakaszban 4 részajánlati kör került kialakításra, élve a Kbt. 107. § (2) bekezdésben ("a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre - részekre történ? ajánlattétel biztosítása esetén az egyes részekre - vonatkozó pontos m?szaki leírást és szerz?déses feltételeket az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidej?leg kell elérhet?vé tenni") foglalt lehet?séggel.
   1. rész: Fert?tlenít? szerek mosható felületek egyfázisú fert?tlenítésére
   2. rész: Kész munkaoldatú gyors felületfert?tlenít?szerek
   3. rész: Felületfert?tlenít?szerrel impregnált virucid / szelektív virucid hatású egyszerhasználatos törl?kend?k
   4. rész: Kézi, m?szer-eszköztisztító és fert?tlenít? szerek
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 500 000 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fert. szerek mosható felületek egyfázisú fert.-re
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Magyarország egész területe.
II.2.4) Description des prestations:
Fert?tlenít? szerek mosható felületek egyfázisú fert?tlenítésére. Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerr?l, valamint a központi beszerz? szervezet feladat- és hatáskörér?l szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére. Fert?tlenít? szerek beszerzése mosható felületek egyfázisú fert?tlenítésére a Közbeszerzési Dokumentum részét képez? M?szaki leírásban és a Keretmegállapodásban részletesen meghatározottak szerint nettó 1 500 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kész munkaoldatú gyors felületfert?tlenít? szerek
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Magyarország egész területe.
II.2.4) Description des prestations:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerr?l, valamint a központi beszerz? szervezet feladat- és hatáskörér?l szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére. Kész munkaoldatú gyors felületfert?tlenít? szerek beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum részét képez? M?szaki leírásban és a Keretmegállapodásban részletesen meghatározottak szerint nettó 1 500 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Felületfert. imp. virucid/szelektív virucid törl.k
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Magyarország egész területe.
II.2.4) Description des prestations:
Felületfert?tlenít?szerrel impregnált virucid/szelektív virucid hatású egyszerhasználatos törl?kend?k beszerzése. Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerr?l, valamint a központi beszerz? szervezet feladat- és hatáskörér?l szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére. Felületfert?tlenít?szerrel impregnált virucid/szelektív virucid hatású egyszerhasználatos törl?kend?k beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum részét képez? M?szaki leírásban és a Keretmegállapodásban részletesen meghatározottak szerint nettó 250 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kézi, m?szer-eszköztisztító és fert?tlenít? szerek
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Magyarország egész területe.
II.2.4) Description des prestations:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerr?l, valamint a központi beszerz? szervezet feladat- és hatáskörér?l szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére. Kézi, m?szer-eszköztisztító és fert?tlenít? szerek beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum részét képez? M?szaki leírásban és a Keretmegállapodásban részletesen meghatározottak szerint nettó 250 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Un systčme d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 229-563728
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Fert. szerek mosható felületek egyfázisú fert.-re
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CPP-Budapest Kft Adresse postale: Amerikai út 33 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1145 Pays: Hongrie Courriel: cppbudapest@cppbudapest.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ecolab Global Business Services Kft. - Ecolab Gmbh közös ajánlattev?k Adresse postale: Váci Út 81-83 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Courriel: peter.kalocsai@ecolab.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BRADOCHEM KFT.
Adresse postale: KISFALUDY UTCA 5 2/3 Ville: KECSKEMÉT Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 6000 Pays: Hongrie Courriel: czimer.krisztina@bradochem.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 500 000 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 1 500 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
Kész munkaoldatú gyors felületfert?tlenít? szerek
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BRADOCHEM KFT.
Adresse postale: KISFALUDY UTCA 5 2/3 Ville: KECSKEMÉT Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 6000 Pays: Hongrie Courriel: czimer.krisztina@bradochem.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 500 000 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 1 500 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 3 Intitulé:
Felületfert. imp. virucid/szelektív virucid törl.k
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelez? és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Adresse postale: Berlini Utca 47-49.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1045 Pays: Hongrie Courriel: info@allegro.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 250 000 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 250 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 4 Intitulé:
Kézi, m?szer-eszköztisztító és fert?tlenít? szerek
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ecolab Global Business Services Kft. - Ecolab Gmbh közös ajánlattev?k Adresse postale: Váci Út 81-83 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Courriel: peter.kalocsai@ecolab.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Adresse postale: Szénás Utca 15.
Ville: Kiskunhalas Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 6400 Pays: Hongrie Courriel: info@drschumacher.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelez? és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Adresse postale: Berlini Utca 47-49.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1045 Pays: Hongrie Courriel: info@allegro.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 250 000 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 250 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Jelen hirdetmény a Kbt. 37. § (4) bekezdés alapján kerül feladásra (2021. IV. negyedéves tájékoztató). Ajánlatkér? a Dinamikus Beszerzési Rendszer jelen ajánlattételi szakaszában részenként 1-1 keretmegállapodást kötött. A hirdetmény V.2.3) pontjaiban a keretszám szerinti nyertes ajánlattev?k kerültek feltüntetésre az alábbiak szerint. Ajánlatkér? által az eljárás
   1.  részében meghatározott keretszám: 3
   1.  A nyertes ajánlattev? neve: CPP-Budapest Kft. A nyertes ajánlattev? neve címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. A nyertes ajánlattev? neve adószáma: 10240616-2-42
   2.  Közös ajánlattev?k: A nyertes ajánlattev? neve: Ecolab Global Business Services Kft. A nyertes ajánlattev? neve címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83. A nyertes ajánlattev? neve adószáma: 10722316-2-41 A nyertes ajánlattev? neve: ECOLAB GMBH A nyertes ajánlattev? neve címe: 1200 Wien, Rivergate, Handelskai 92 A nyertes ajánlattev? neve adószáma: ATU14260100
   3.  A nyertes ajánlattev? neve: BRADOCHEM Kft. A nyertes ajánlattev? neve címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.
   5.  2/3. A nyertes ajánlattev? neve adószáma: 14971419-2-03 Ajánlatkér? által az eljárás
   2.  részében meghatározott keretszám: 1 A nyertes ajánlattev? neve: BRADOCHEM Kft. A nyertes ajánlattev? neve címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.
   5.  2/3. A nyertes ajánlattev? neve adószáma: 14971419-2-03 Ajánlatkér? által az eljárás
   3.  részében meghatározott keretszám: 1 Nyertes ajánlattev? neve: ALLEGRO Kft. Nyertes ajánlattev? címe: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49. Nyertes ajánlattev? adószáma: 10361863-2-41 Ajánlatkér? által az eljárás
   4.  részében meghatározott keretszám: 3
   1.  Közös ajánlattev?k: A nyertes ajánlattev? neve: Ecolab Global Business Services Kft. A nyertes ajánlattev? neve címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83. A nyertes ajánlattev? neve adószáma: 10722316-2-41 A nyertes ajánlattev? neve: ECOLAB GMBH A nyertes ajánlattev? címe: 1200 Wien, Rivergate, Handelskai 92 A nyertes ajánlattev? neve adószáma: ATU14260100
   2.  A nyertes ajánlattev? neve: Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Kft. A nyertes ajánlattev? neve címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. A nyertes ajánlattev? neve adószáma: 11978534-2-03
   3.  A nyertes ajánlattev? neve: ALLEGRO Kft. A nyertes ajánlattev? neve címe: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49. A nyertes ajánlattev? neve adószáma: 10361863-2-41 Az eljárásban további ajánlattev?k:
   1.  rész: ALLEGRO Kft. 1045 Budapest, Berlini utca 47-49. 10361863-2-41 B. Braun Trading Kft. 1023 Budapest Felhévízi Utca
   5.  25061978-2-41 CAOLA Zrt. 2049 Diósd, Homokbánya út 77. 10741038213 Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. 11978534-2-03 ManOPen Irodatechnikai Kft. 2100 Gödöll? Pattantyús Ábrahám krt 3 12672293-2-13 Molar Chemicals Kft. 2314 Halásztelek, Árpád utca
   1.  10886713-2-13 Steriflow Kft. 1114 Budapest Bartók Béla Út 43-47. I.em. 22947750-2-43
   2.  rész: ALLEGRO Kft. 1045 Budapest, Berlini utca 47-49. 10361863-2-41 B. Braun Trading Kft. 1023 Budapest Felhévízi Utca
   5.  25061978-2-41 CAOLA Zrt. 2049 Diósd, Homokbánya út 77. 10741038213 ChemCore Impex Kft. 1022 Budapest, Szeml?hegy utca
   6.  23512863-2-41 Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. 11978534-2-03 Molar Chemicals Kft. 2314 Halásztelek, Árpád utca
   1.  10886713-2-13
   3.  rész: B. Braun Trading Kft. 1023 Budapest Felhévízi Utca
   5.  25061978-2-41 BRADOCHEM Kft. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.
   5.  2/3. 14971419-2-03 Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15. 11978534-2-03 HARTMANN-RICO Hungaria Kft. 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann u.
   8.  12278923-2-13
   4.  rész: Pannon Diagnosztika Kft. 1193 Budapest, Komjáti utca 31/a. 12996708-2-43
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizotsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Hongrie-Budapest: Antiseptiques et désinfectantsType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 26/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants