Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Breaks et berlines

2020/S 69-163808  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Hongrie-Budapest: Breaks et berlines 2020/S 069-163808 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_28960632 Adresse postale: Honvéd utca 20.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1055 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Sós Marianna Courriel: kbeszerzes@hipa.hu Téléphone: +36 304606273 Fax: +36 18726699 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hipa.hu http://www.hipa.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: állami tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Activité principale Affaires économiques et financičres
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Személygépjárm?vek tartós bérlete Numéro de référence: EKR001346132019
II.1.2) Code CPV principal 34111000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
4 db személygépjárm tartós bérlete
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 48 942 240.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34111100 34111200 34113000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Lieu principal d'exécution:
Budapest
II.2.4) Description des prestations:
A Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott összesen 4 darab személygépjárm tartós bérlete a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkör?en M?köd Részvénytársaság részére a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások biztosításával. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - használati díjat, - a cégautó és gépjárm adót, - a CASCO (10 % vagy 50 000 Ft), a GAP biztosítás (lopás és totálkár esetén fizet) valamint a kötelez gépjárm?-felel?sségbiztosítási díj összegét, - teljes kör szervizszolgáltatás költségét (futamid alatti tervezhet?, normál használatból ered fogyó és kopóalkatrészek cseréjével), - gépjárm segélyszolgálat költségét (MAGYARORSZÁGon és Európában), - gumiabroncsok szezonális cseréjét és tárolását, valamint a természetes kopásból ered gumiabroncs cseréjét, - hozom-viszem szolgáltatást kötelez szerviz, karbantartás és gumiabroncs szezonális cseréje esetén (Budapest területén belül). A Keretszerz?dés id?tartama: gépjárm?vek szállítási határideje maximum 150 naptári nap. Ajánlatkér el?teljesítést elfogad. Az eljárás eredményeként megkötend Keretszerz?dés hatálybalépését?l számított 15. munkanapig rendelhetnek meg gépjárm?veket, oly módon, hogy - a Keretszerz?dés
   2.  pontja szerint - Egyedi Bérleti Szerz?désben (továbbiakban: EBSZ) megkötését kezdeményezik. Az EBSZ - függetlenül attól, hogy a Keretszerz?dés hatályának fennállta alatt mikor jön létre - a gépjárm Bérl részére történ átadásától számított 60 hónapig, vagy - ha ez korábbi - az adott gépjárm?re vonatkozó maximális futásteljesítmény - a továbbiakban: Meghatározott Maximális Futásteljesítmény) eléréséig vagy a gépjárm visszaadásáig hatályos.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  Szállítási határid (naptári nap) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  Ajánlatkér által a futamid?n belüli meghiúsulásért fizetend kötbér mértéke (%-ban) alapja: a gépjárm?re fizetend havi nettó szolgáltatási díj / Pondération: 15 Critčre de qualité - Nom:
   3. 1. alszempont: 25-36. hónapon belüli meghiúsulásért fizetend kötbér mértéke %-ban kifejezve / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   3. 2. alszempont: 37-48. hónapon belüli meghiúsulásért fizetend kötbér mértéke %-ban kifejezve / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   3. 3. alszempont: 49-60. hónapon belüli meghiúsulásért fizetend kötbér mértéke %-ban kifejezve / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   4. Túlfutás díja (nettó Ft/km) / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   5.  Alulfutás díja (nettó Ft/km) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 224-549082
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Személygépjárm?vek tartós bérlete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mercarius Flottakezel Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_27411292 Adresse postale: Komáromi út 36-38.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Code postal: 1142 Pays: Hongrie Courriel: info@mercarius.hu Téléphone: +36 14719230
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 317 078.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 48 942 240.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Biztosítás ügyintézése, karbantartás, javításszolgáltatás, téli-nyári gumicserék szervezése, gumiabroncsok karbantartása, Javítása
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.A Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. az ajánlattételi szakaszban nem nyújtott be ajánlatot.
   2.  A nyertes Mercarius Flottakezel Kft. ajánlattev adószáma: 12238673-2-42
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34111000 - Breaks et berlines 
34111100 - Breaks 
34111200 - Berlines 
34113000 - Véhicules ŕ quatre roues motrices