Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Cailloux pour l'empierrement des routes

2023/S 195-611496  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Hongrie-Budapest: Cailloux pour l'empierrement des routes 2023/S 195-611496 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MÁV Magyar Államvasutak Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_35803375 Adresse postale: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1087 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Lakatos Orsolya Courriel: lakatos.orsolya@mav.hu Téléphone: +36 306407491 Fax: +36 15114253 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mavcsoport.hu
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zúzottk? beszerzése - IVJ program Numéro de référence: EKR001295162020
II.1.2) Code CPV principal 44113140 Cailloux pour l'empierrement des routes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A keretmegállapodás els?sorban az Infrastruktúra Versenyképesség Javító (továbbiakban: IVJ) program els? ütemének Vecsés - Albertirsa vonalszakaszt érint? 2021. évre tervezett felújításával kapcsolatosmunkáihoz szükségesek, így a közvetlen megrendelések teljesítése két ütemben várható a dokumentációban részletezettek szerint. MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas vasúti zúzottk? beszerzése, összesen nettó 1 950 000 000,- Ft keretértékben. A keretösszegb?l tervezetten az IVJ program által érintett vonalszakasz részére cca. 150 000 tonna mennyiség lehívását tervezzük. Ajánlatkér? a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiséget. A szerz?déskötést követ?en ténylegesen lehívott zúzottk? mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet, a szerz?dés értékalapú keretmegállapodás.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 27 982 845.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.11. Zk?(IVJ)
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113140 Cailloux pour l'empierrement des routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Nyertes ajánlattev? által megajánlott átadási hely
II.2.4) Description des prestations:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas vasúti zúzottk? beszerzése, összesen nettó 265 815 Ft értékben.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.12. Zk?(IVJ)
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113140 Cailloux pour l'empierrement des routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Nyertes ajánlattev? által megajánlott átadási hely
II.2.4) Description des prestations:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas vasúti zúzottk? beszerzése, összesen nettó 2 772 000 Ft értékben.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.13. Zk?(IVJ)
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113140 Cailloux pour l'empierrement des routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Nyertes ajánlattev? által megajánlott átadási hely
II.2.4) Description des prestations:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas vasúti zúzottk? beszerzése, összesen nettó 314 919 Ft értékben.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.14. Zk?(IVJ)
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113140 Cailloux pour l'empierrement des routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Nyertes ajánlattev? által megajánlott átadási hely
II.2.4) Description des prestations:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas vasúti zúzottk? beszerzése, összesen nettó 24 750 000 Ft értékben.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.15. Zk?(IVJ)
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113140 Cailloux pour l'empierrement des routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Nyertes ajánlattev? által megajánlott átadási hely
II.2.4) Description des prestations:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas vasúti zúzottk? beszerzése, összesen nettó 145 926 Ft értékben.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 247-614873
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.11. Zk?(IVJ)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GTR Magyarország Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_60528582 Adresse postale: Szabadság Út 77.
Ville: Budaörs Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 2040 Pays: Hongrie Courriel: info@gtrzrt.hu Téléphone: +36 23414434 Fax: +36 23414434
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 265 815.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 265 815.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.12. Zk?(IVJ)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GTR Magyarország Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_60528582 Adresse postale: Szabadság Út 77.
Ville: Budaörs Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 2040 Pays: Hongrie Courriel: info@gtrzrt.hu Téléphone: +36 23414434 Fax: +36 23414434
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 772 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 2 772 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 3 Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.13. Zk?(IVJ)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GTR Magyarország Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_60528582 Adresse postale: Szabadság Út 77.
Ville: Budaörs Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 2040 Pays: Hongrie Courriel: info@gtrzrt.hu Téléphone: +36 23414434 Fax: +36 23414434
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 314 919.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 314 919.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 4 Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.14. Zk?(IVJ)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GTR Magyarország Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_60528582 Adresse postale: Szabadság Út 77.
Ville: Budaörs Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 2040 Pays: Hongrie Courriel: info@gtrzrt.hu Téléphone: +36 23414434 Fax: +36 23414434
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 750 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 24 750 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 5 Intitulé:
Közvetlen megrendelés 2023.III.né.15. Zk?(IVJ)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GTR Magyarország Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_60528582 Adresse postale: Szabadság Út 77.
Ville: Budaörs Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code postal: 2040 Pays: Hongrie Courriel: info@gtrzrt.hu Téléphone: +36 23414434 Fax: +36 23414434
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 145 926.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 145 926.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Ajánlattev? neve, címe, adószáma: GTR Magyarország Zrt., 2040 Budaörs, Szabadság út 77.; 26203612-2-13. 2) Nyertes ajánlattev? adószáma: 26203612-2-13.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148.§-ban foglaltak alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Zúzottk? beszerzése - IVJ program 10/10/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
44113140 - Cailloux pour l'empierrement des routes