Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Conduites de pétrole ŕ grande distance

2023/S 200-627022  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Hongrie-Budapest: Conduites de pétrole ŕ grande distance 2023/S 200-627022 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Földgáztároló Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_55522591 Adresse postale: Váci Út 144-150 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Nagy László Gábor Courriel: kozbeszerzes@mfgt.hu Téléphone: +36 307794151 Fax: +36 13547045 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.6) Activité principale Autre activité: Földgáz tárolása
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Termel?-, toldó és vastagfalú cs? beszerzése- 2020 Numéro de référence: EKR000597982020
II.1.2) Code CPV principal 44166000 Conduites de pétrole ŕ grande distance
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges termel?cs?, toldó cs? és vastagfalú cs? beszerzésére a szerz?déskötést?l számított 3 éves id?szakban 2023. évi III. negyedév - rendszeres tájékoztató az eljárás eredményér?l
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 11 970.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44166000 Conduites de pétrole ŕ grande distance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU331 Bács-Kiskun Lieu principal d'exécution:
Magyarország_6411_Zsana_086/20 (raktár)
II.2.4) Description des prestations:
TPS 2023/1. konzultáció (ZSN): TPS TOPSEAL cs? szállítása A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges TPS TOPSEAL cs? beszerzése: A szállítandó TPS TOPSEAL (vagy azzal kompatibilis) cs? minimális m?szaki paraméterei: Csatlakozás: TPS Topseal Méret: 3,500" x 9,20 lb/ft (88,9 x 6,45 mm) Hossz: R3 Anyag: L80 Csatlakozók: Normál, nyomatékkal meghúzott Küls?: korrózió védelemmel Bels?: fekete (bevonat nélkül) Menetvéd? apa: standard, zárt vég?, szell?z?lyukkal Menetvéd? anya: standard, zárt vég?, szell?z?lyukkal Csomagolás: Kötegelve Szabad végek: standard korróziógátló Menetzsír: API RP 5A3 legújabb kiadása szerint Gyártás alapja: API 5CT legújabb kiadása, TPS Spec. QF-3 Termékspecifikációs szint: PSL 1 Vizsgálati tanúsítvány:
   3. 1 a EN 10204 legújabb kiadása szerint Cs?végek: Anya x Apa Referenciatermék: TPS TOPSEAL Mennyiség: 10 darab A csövek sem 2019.01.01.-nél régebben gyártottak, sem már használtak nem lehetnek. Kapcsolódó Szolgáltatás: a m?szaki specifikációban meghatározott dokumentumok elkészítése, az Árura vonatkozó valamennyi engedély beszerzése, az Áruval kapcsolatos EKÁER kötelezettségek teljeskör? teljesítése, tervek m?bizonylatok készítése. A pontos m?szaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentációban kiadott árazatlan költségbontás tartalmazza. TPS 2023/1 consultation (ZSN): Supplying TPS TOPSEAL tubing Purchasing TPS TOPSEAL tubing required for CH well operations for Hungarian Gas Storage Ltd: Minimum technical parameters of the TPS TOPSEAL (or equivalent) pipe tubing to be supplied: Connection: TPS Topseal Dimension: 3,500" x 9,20 lb/ft (88,9 x 6,45 mm) Length: Range 3 Material: L80 Couplings: Regular, powertight Outside: rust protected Inside condition: black (without any coating) Pin Thread protector: standard closed end with vent hole Box Thread protector: standard closed end with vent hole Packing: Bundled Free ends: standard anti-corrosion compound Make-up compound: acc. to API RP 5A3, latest edition Manufactured as per: API 5CT, latest edition, TPS Spec. QF-3 PSL Level: PSL 1 Test certificate:
   3. 1 acc. to EN 10204, latest edition Pipe ends: Box x Pin Reference product: TPS TOPSEAL Quantity 10 pieces The pipes may not be either produced before 01.01 2019 or be used previously. Related Service: preparing the documents set forth in the technical specifications, obtaining every permit relevant to the Goods, fully meeting the EKÁER (Electronic Public Road Trade Control System) obligations in relation to the Goods, preparing plans and declarations of conformity. The exact technical content shall be specified in the cost breakdown issued without prices in the Public Procurement Documentation.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Megrendelést?l számított szállítási határid? (naptári nap) (min. 21 - max. 30 naptári nap)/Delivery deadline (calendar days) from purchase order (min. 21 - max. 30 calendar days) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel ŕ la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 129-317583
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 40000648223
Lot nş: 1 Intitulé:
TPS 2023/1. IK(ZSN): TPS TOPSEAL cs?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TPS Technitube Röhrenwerke GmbH Numéro national d'identification: EKRSZ_98827680 Adresse postale: Julius-Saxler-Str. 7 Ville: Daun Code NUTS: DEB24 Vulkaneifel Code postal: 54550 Pays: Allemagne Courriel: d.schmiedkunz@tpsd.de Téléphone: +49 65927125117 Fax: +49 65927121305 Adresse internet: http://www.tpsd.de
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 11 970.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Az érvényes ajánlatot tev? neve, címe: valamennyi jelen tájékoztatóban feltüntetett szerz?dés tekintetében: TPS Technitube Röhrenwerke GmbH. (NÉMETORSZÁG 54550 Daun, Julius-Saxler Str.
   7. ; adószám: DE149933301). 2) A nyertes ajánlattev? kis- és középvállalkozásokról, fejl?désük támogatásáról szóló törvény szerinti min?sítése: TPS Technitube Röhrenwerke GmbH. (NÉMETORSZÁG 54550 Daun, Julius-Saxler-Str.
   7. ; adószám: DE149933301) - nem tartozik a törvény hatálya alá. 3) Ajánlatkér? a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. tv. és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként szállítási keretmegállapodás került megkötésre egy ajánlattev?vel. A szerz?dést ajánlatkér? a korábbi eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció útján kötötte meg a nyertes Ajánlattev?vel.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148 § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 Termel?-, toldó és vastagfalú cs? beszerzése- 2020 17/10/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
44166000 - Conduites de pétrole ŕ grande distance