Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Équipement de contrôle du trafic aérien

2022/S 89-245598  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Hongrie-Budapest: Équipement de contrôle du trafic aérien 2022/S 089-245598 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 13851325244 Adresse postale: Igló Utca 33-35.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1185 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Váradi Márk Courriel: varadi.mark@hungarocontrol.hu Téléphone: +36 12934225 Fax: +36 12934225 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hungarocontrol.hu/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.hungarocontrol.hu/
I.6) Activité principale Activités aéroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Az AFTN/AMHS üzenetkapcsoló központ megújítása Numéro de référence: EKR000525712021
II.1.2) Code CPV principal 34962000 Équipement de contrôle du trafic aérien
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Az ajánlattev? által korábban Megrendel? részére leszállított AFTN/AMHS üzenetkapcsoló központ tekintetében az
   1.  sz. mellékletben meghatározott upgrade feladatok ellátása gyári és helyszíni átvételi tesztekkel, telepítéssel és éles üzembeállítással együtt
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 898 388.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34962000 Équipement de contrôle du trafic aérien
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Code NUTS: HU12 Pest Lieu principal d'exécution:
1185 Budapest, Igló utca 33-35. HungaroControl Zrt.
II.2.4) Description des prestations:
Az ajánlattev? által korábban Megrendel? részére leszállított AFTN/AMHS üzenetkapcsoló központ tekintetében az
   1.  sz. mellékletben meghatározott upgrade feladatok ellátása gyári és helyszíni átvételi tesztekkel, telepítéssel és éles üzembeállítással együtt
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlatkér? opciós feladatot határozott meg, a m?szaki leírásban foglaltaknak megfelel?en. Az opció lehívását a szerz?déstervezet tartalmazza.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A 410 nap naptári napokban értend?.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel ŕ la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve A közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített feltételek fennállása alapján, jelen ajánlattételi felhívás megküldésével hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett, tekintettel arra, hogy a szerz?dés a kizárólagos jogok alapján kizárólag egy szervezettel köthet? meg.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 064-167419
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif L'entité adjudicatrice n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis périodique indicatif ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Az AFTN/AMHS üzenetkapcsoló központ megújítása
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Indra Avitech GmbH Numéro national d'identification: DE223719716 Adresse postale: Bahnhofplatz 3 Ville: Friedrichshafen Code NUTS: DE Deutschland Code postal: 88045 Pays: Allemagne Courriel: martin.eberle@indra-avitech.aero Téléphone: +49 7541282468 Fax: +49 7541282199 Adresse internet: https://indra-avitech.aero/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 027 947.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 898 388.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Indra Avitech GmbH Adószám: DE223719716 Bahnhofplatz 3, 88045, Friedrichshafen, Németország
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §. alapján
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022 Hongrie-Budapest: Équipement de contrôle du trafic aérienType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournitures 06/05/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
34962000 - Équipement de contrôle du trafic aérien