Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2023/S 194-608179  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Hongrie-Budapest: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2023/S 194-608179 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Semmelweis Egyetem Numéro national d'identification: 19308674242 Adresse postale: Üll?i Út 26.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1085 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kristály Bettina Courriel: kristaly.bettina@semmelweis.hu Téléphone: +36 12109610 Fax: +36 12109618 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.semmelweis.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vírus molekuláris vizsg.-hoz reagensek, bérléssel Numéro de référence: EKR000052492023
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A Semmelweis Egyetem vírus molekuláris diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagenseket és fogyóanyagokat kíván beszerezni, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges automata 36 hónapos id?tartamra történ? bérlésével. A megajánlandó, a m?szaki kiírásnak mindenben megfelel? automatát a szerz?dés megkötését?l számított 30 napon belül - vagy az Ajánlatkér? külön kérése esetén kés?bb, az Ajánlatkér?vel egyeztetett id?pontig -, kell telepíteni az Ajánlatkér? által megjelölt telephelyen úgy, hogy az online kötésre el?készítve, betanítva, próbaüzemet lefolytatva, rutin üzemelésre készen álljon, és ez id?pontot követ?en Ajánlatkér? a jelen eljárásban nyertes ajánlattev? által megajánlott készüléken végzi a megkötend? szállítási szerz?dés lejártáig a vizsgálatokat.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 223 678 644.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyarország_1082_Budapest_Baross_u._23-25
II.2.4) Description des prestations:
A Semmelweis Egyetem vírus molekuláris diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagenseket és fogyóanyagokat kíván beszerezni összesen 13 800 méréshez/36 hónap (+ 50 % opció) mennyiségben, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges automata 36 hónapos id?tartamra történ? bérlésével. A biztosítandó készülék részletezése: - 1 db készülék, melyen lehetséges a sorozatmérés: CMV PCR vizsgálat esetén egyszerre minimum 20 mérés kapacitású automata - Az automatának mind a 4 vizsgálati paramétert tudnia kell mérni: CMV, HBV, HCV, Genotípus - a megajánlott automata összterülete össznégyzetméterben nem haladhatja meg a 2,5 négyzetmétert - az automata m?ködéséhez szükséges fogyóanyagok biztosítása térítésmentesen A bérbeadandó laboratóriumi automatára vonatkozóan: a telepítés id?pontjában gyári új, vagy az ajánlattételi felhívás közzétételét?l számítva maximum 8 éves automata biztosítása kötelez?. A megajánlott mér?automatához 1 db munkaállomás és nyomtató biztosítása kötelez?. A mér?automatához biztosítandó munkaállomáson Ajánlatkér? a mér?automata m?ködtetéséhez szükséges alkalmazásokat kívánja használni, valamint a laboratóriumi információs rendszert, valamint a Medsol informatikai rendszert. A nyertes ajánlattev? vállalja, hogy a készüléket üzembe helyezi (a mérések végzésére alkalmas állapotba hozza úgy, hogy az online illesztésre el?készítve, betanítva, próbaüzemet lefolytatva, rutin üzemelésre készen álljon a szerz?déskötést követ? 30 napon belül, vagy az Ajánlatkér? külön kérése esetén kés?bb, az Ajánlatkér?vel egyeztetett id?pontig. Az üzembe helyezés során az ajánlattev? feladata az eszköz csatlakoztatása az elektromos hálózatra (ennek részeként az esetleg szükséges adapterek stb. telepítésével és alkalmazásával), valamint az egyetemi, a telepítés id?pontjában m?köd? laboratóriumi informatikai rendszer hálózatához történ? kétirányú online csatlakoztatáshoz való el?készítés. A bérlet ideje alatt nyertes ajánlattev?nek biztosítania kell a teljes kör? garanciális szervizszolgáltatást, karbantartást és applikációs támogatást. A megajánlott készülékre a megajánlott reagensek tekintetében követelmény, hogy a reagenseknek, kontrolloknak, kalibrátoroknak, mosó és egyéb folyadékoknak, valamint további anyagoknak azonos, a megajánlott, és telepítésre kerül? készülék gyártójával megegyez? gyártótól kell származnia és kompatibilisnek kell lenniük egymással, mivel a laboratóriumi technológia nem teszi lehet?vé az eltér? reagens, illetve kontroll/kalibrátor használatát.- Amennyiben a készülék- és a reagens gyártója különböz?, de köztük nemzetközi szerz?dés van érvényben az együttm?ködésre, abban az esetben azok az azonos gyártónak való megfelel?ség szempontjából teljesítik ezen elvárást. A beszerzés tárgyának részletes leírását a m?szaki leírás tartalmazza. Értékelés módszere: Ajánlatkér? az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdésére tekintettel. Ajánlatkér? nem teszi lehet?vé, hogy a szerz?dés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattev?(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
II.2.5) Crit 09/10/2023 S194 Hongrie-Budapest: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2023/S 194-608179 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Semmelweis Egyetem Numéro national d'identification: 19308674242 Adresse postale: Üll?i Út 26.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1085 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kristály Bettina Courriel: kristaly.bettina@semmelweis.hu Téléphone: +36 12109610 Fax: +36 12109618 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.semmelweis.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vírus molekuláris vizsg.-hoz reagensek, bérléssel Numéro de référence: EKR000052492023
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A Semmelweis Egyetem vírus molekuláris diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagenseket és fogyóanyagokat kíván beszerezni, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges automata 36 hónapos id?tartamra történ? bérlésével. A megajánlandó, a m?szaki kiírásnak mindenben megfelel? automatát a szerz?dés megkötését?l számított 30 napon belül - vagy az Ajánlatkér? külön kérése esetén kés?bb, az Ajánlatkér?vel egyeztetett id?pontig -, kell telepíteni az Ajánlatkér? által megjelölt telephelyen úgy, hogy az online kötésre el?készítve, betanítva, próbaüzemet lefolytatva, rutin üzemelésre készen álljon, és ez id?pontot követ?en Ajánlatkér? a jelen eljárásban nyertes ajánlattev? által megajánlott készüléken végzi a megkötend? szállítási szerz?dés lejártáig a vizsgálatokat.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 223 678 644.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyarország_1082_Budapest_Baross_u._23-25
II.2.4) Description des prestations:
A Semmelweis Egyetem vírus molekuláris diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagenseket és fogyóanyagokat kíván beszerezni összesen 13 800 méréshez/36 hónap (+ 50 % opció) mennyiségben, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges automata 36 hónapos id?tartamra történ? bérlésével. A biztosítandó készülék részletezése: - 1 db készülék, melyen lehetséges a sorozatmérés: CMV PCR vizsgálat esetén egyszerre minimum 20 mérés kapacitású automata - Az automatának mind a 4 vizsgálati paramétert tudnia kell mérni: CMV, HBV, HCV, Genotípus - a megajánlott automata összterülete össznégyzetméterben nem haladhatja meg a 2,5 négyzetmétert - az automata m?ködéséhez szükséges fogyóanyagok biztosítása térítésmentesen A bérbeadandó laboratóriumi automatára vonatkozóan: a telepítés id?pontjában gyári új, vagy az ajánlattételi felhívás közzétételét?l számítva maximum 8 éves automata biztosítása kötelez?. A megajánlott mér?automatához 1 db munkaállomás és nyomtató biztosítása kötelez?. A mér?automatához biztosítandó munkaállomáson Ajánlatkér? a mér?automata m?ködtetéséhez szükséges alkalmazásokat kívánja használni, valamint a laboratóriumi információs rendszert, valamint a Medsol informatikai rendszert. A nyertes ajánlattev? vállalja, hogy a készüléket üzembe helyezi (a mérések végzésére alkalmas állapotba hozza úgy, hogy az online illesztésre el?készítve, betanítva, próbaüzemet lefolytatva, rutin üzemelésre készen álljon a szerz?déskötést követ? 30 napon belül, vagy az Ajánlatkér? külön kérése esetén kés?bb, az Ajánlatkér?vel egyeztetett id?pontig. Az üzembe helyezés során az ajánlattev? feladata az eszköz csatlakoztatása az elektromos hálózatra (ennek részeként az esetleg szükséges adapterek stb. telepítésével és alkalmazásával), valamint az egyetemi, a telepítés id?pontjában m?köd? laboratóriumi informatikai rendszer hálózatához történ? kétirányú online csatlakoztatáshoz való el?készítés. A bérlet ideje alatt nyertes ajánlattev?nek biztosítania kell a teljes kör? garanciális szervizszolgáltatást, karbantartást és applikációs támogatást. A megajánlott készülékre a megajánlott reagensek tekintetében követelmény, hogy a reagenseknek, kontrolloknak, kalibrátoroknak, mosó és egyéb folyadékoknak, valamint további anyagoknak azonos, a megajánlott, és telepítésre kerül? készülék gyártójával megegyez? gyártótól kell származnia és kompatibilisnek kell lenniük egymással, mivel a laboratóriumi technológia nem teszi lehet?vé az eltér? reagens, illetve kontroll/kalibrátor használatát.- Amennyiben a készülék- és a reagens gyártója különböz?, de köztük nemzetközi szerz?dés van érvényben az együttm?ködésre, abban az esetben azok az azonos gyártónak való megfelel?ség szempontjából teljesítik ezen elvárást. A beszerzés tárgyának részletes leírását a m?szaki leírás tartalmazza. Értékelés módszere: Ajánlatkér? az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdésére tekintettel. Ajánlatkér? nem teszi lehet?vé, hogy a szerz?dés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattev?(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opciós mennyiség: 6 900 mérés Az opcióként megadott mennyiség lehívása az alapmennyiség szállításával megegyez? módon történik a szerz?dés hatálya alatt. Az alapmennyiség és opciós mennyiség egységárának azonosnak kell lennie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 070-206417
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Vírus molekuláris vizsg.-hoz reagensek, bérléssel
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UniCorp Biotech Kft.
Numéro national d'identification: 12582800243 Adresse postale: Tóth L?rinc Utca 41 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1126 Pays: Hongrie Courriel: tender@unicorp.hu Téléphone: +36 13935050 Fax: +36 13935055 Adresse internet: http://www.unicorp.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 223 678 644.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes ajánlattev?: UniCorp Biotech Kft., 1126 Budapest Tóth L?rinc Utca 41. Adószáma: 12582800-2-43. Más ajánlattev?: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., 1112 Budapest Balatoni Út 2/a. Adószáma: 12176780-2-44.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt el?írások tartalmazzák.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Vírus molekuláris vizsg.-hoz reagensek, bérléssel 09/10/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)