Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques

2020/S 180-435399  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Hongrie-Budapest: Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques 2020/S 180-435399 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: AK08994 Adresse postale: Váci út 35.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1134 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Dr. Posteiner Judit Courriel: beszerzes@erifa.hu Téléphone: +36 305791670 Fax: +36 14113078 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.futournet.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.ujnemzedek.hu http://www.futournet.hu http://www.ujnemzedek.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ifjúságkutatás/önkéntességkutatás az EFOP­-1.2.3-­VEKOP-­15­-2015-­00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretein belül
II.1.2) Code CPV principal 79300000 Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ifjúságkutatás/önkéntességkutatás az EFOP­-1.2.3-­VEKOP-­15­-2015-­00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretein belül
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79315000 Services de recherche sociale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1062 Budapest Bajza utca 32.; 1134 Budapest Váci út 49.; 1134 Budapest Váci út 35.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Magyar Ifjúság Kutatás 2016/2020, illet?leg önkéntességkutatás 2018 teljes kör lebonyolítása és szakmai összefoglalása, országos, átfogó, reprezentatív kutatás(ok) alapján vállalkozási szerz?dés keretében. A nyertes ajánlattev feladata a kutatások célcsoportját azonos szakmai elvek mentén megközelít?, kutatásonként azonos/egységes módszertan szerinti teljes kör lebonyolítása/szakmai összefoglalása:
   1.  Magyar Ifjúság Kutatás 2016
   2.  Kutatás a közösségi szolgálatról és az önkéntességr?l 2018
   3.  Magyar Ifjúság Kutatás 2020
   4.  Nagymintás ifjúságkutatást kiegészít ad hoc kutatások (egyedi megrendelés szerint) Részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 19/09/2016 Fin: 15/12/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
EFOP­-1.2.3-­VEKOP-­15­-2015-­00001
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1 Intitulé:
Vállalkozási szerz?dés "Ifjúságkutatás/önkéntességkutatás az EFOP­-1.2.3-­VEKOP-­15­-2015-­00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretein belül" tárgyában
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
19/09/2016
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Társadalomkutató Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Váci út 18.
   3.  em.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1132 Pays: Hongrie Courriel: info@tarsadalomkutato.hu Téléphone: +36 205299882 Fax: +36 13010823
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 153 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlatkér az V.2.3) és a VII.1.7) pontok kiegészítéseként közli, hogy a nyertes ajánlatev adószáma: 23912407-2-41
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79300000 Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79315000 Services de recherche sociale
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1062 Budapest Bajza utca 32.; 1134 Budapest Váci út 49.; 1134 Budapest Váci út 35.
VII.1.4) Description des prestations:
Magyar Ifjúság Kutatás 2016/2020, illet?leg önkéntességkutatás 2018 teljes kör lebonyolítása és szakmai összefoglalása, országos, átfogó, reprezentatív kutatás(ok) alapján vállalkozási szerz?dés keretében. A nyertes ajánlattev feladata a kutatások célcsoportját azonos szakmai elvek mentén megközelít?, kutatásonként azonos/egységes módszertan szerinti teljes kör lebonyolítása/szakmai összefoglalása:
   1.  Magyar Ifjúság Kutatás 2016
   2.  Kutatás a közösségi szolgálatról és az önkéntességr?l 2018
   3.  Magyar Ifjúság Kutatás 2020
   4.  Nagymintás ifjúságkutatást kiegészít ad hoc kutatások (egyedi megrendelés szerint) Részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 19/09/2016 Fin: 15/02/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 153 000 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Társadalomkutató Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Alkotmány utca 15.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Courriel: info@tarsadalomkutato.hu Téléphone: +36 205299882 Fax: +36 13010823
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Az eredeti - 2016. szeptember 19-én megkötött - szerz?dés
   3. 3. pontja szerinti feladat (Magyar Ifjúság Kutatás 2020) tekintetében a kutatást 2020. március
   1.  és 2021. január 31. napja között kell elvégezni (az eredeti határid 2020. november 30. volt), a kutatás alapján készített elemzések (gyorsjelentés és tanulmány, illet?leg prezentáció) benyújtásának határideje: 2021. február 15 (az eredeti határid 2020. december 15. volt). Az el?z ponttal összhangban a szerz?dés hatálya is meghosszabbításra került 2021. február 15-ig (az eredeti id?pont 2020. december 15. volt)
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A Szerz?dés
   3. 3. pontja szerinti feladat tekintetében el?írt metodika szerint az adatfelvételt személyesen kell végezni. A feladat kiterjed Magyarországon kívül a Kárpát-medence területére is. A koronavírus-járvány kapcsán hozott rendeletek (40/2020, 71/2020 Korm.rend) rögzítik azokat az alapos indokokat, amelyek alapján az emberek lakóhelyüket elhagyhatják a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, illetve a járványügyi ajánlások és el?írások a személyes kontaktusok kerülését hangsúlyozzák. Ezen okok alapján szükséges a Szerz?dés Kbt. 141. § (4) c) pontja szerinti módosítása. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerz?dés megkötésekor a Felek számára nem volt ismert a koronavírus következtében bekövetkezett akadályozó körülmény, mivel a szerz?dést a veszélyhelyzet kihirdetése el?tt kötötték, tehát nem volt ismert és el?relátható az új akadályozó tény. A szerz?désmódosítás nem változtatja meg a Szerz?dés általános jellegét és az ellenérték sem módosul.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 153 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 153 000 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
79300000 - Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques 
79315000 - Services de recherche sociale