Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Gaz naturel

2023/S 198-620247  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Hongrie-Budapest: Gaz naturel 2023/S 198-620247 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Nemzeti Bank Numéro national d'identification: 10011953244 Adresse postale: Krisztina Körút 55 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1013 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Littmann Éva Teodóra Courriel: kozbeszerzes@mnb.hu Téléphone: +36 14282600 Fax: +36 14298000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mnb.hu Adresse du profil d'acheteur: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: jegybanki tevékenység
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Földgáz beszerzés 2023-2024 (KBF/00318/2023) Numéro de référence: EKR001101782023
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Az Ajánlatkér? részére MSZ 1648:2016 számú szabvány 2H jel? gázcsoportra vonatkozó gázmin?ségi el?írásoknak megfelel? földgáz szállítása 2023. október 01. napján 06:00 órától (CET) 2024. október 01. napján 06:00 óráig (CET) a m?szaki követelményspecifikációjában megadottak alapján. Mennyiség: összesen 5 375 GJ (fix: 4 300 GJ + opció: 1 075 GJ (25%). Részletek a m?szaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 43 876 236.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyarország_1239_Budapest_Európa_utca_1.
II.2.4) Description des prestations:
Az Ajánlatkér?) részére MSZ 1648:2016 számú szabvány 2H jel? gázcsoportra vonatkozó gázmin?ségi el?írásoknak megfelel? földgáz szállítása 2023. október 01. napján 06:00 órától (CET) 2024. október 01. napján 06:00 óráig (CET) a m?szaki követelményspecifikációjában megadottak alapján. Mennyiség: összesen 5 375 GJ (fix: 4300 GJ fix + opció: 1075 GJ (25%). Részletek a m?szaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
opció mennyisége: 1075 GJ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2.5)ponthoz: Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár: Mindösszesen összehasonlító ajánlati ár (nettó HUF/év). A beszerzés tárgya jogszabályokban, szabványokban meghatározott m?szaki tartalommal rendelkezik. Ajánlatkér? beszerzési igényének csak a M?szaki leírásban, vonatkozó jogszabályban, szabványban meghatározott áru (földgáz) felel meg, a gazdaságilag legel?nyösebb ajánlat kiválasztását további min?ségi jellemz?k nem szolgálják. Erre tekintettel a jelen eljárásban a bírálati szempont a legalacsonyabb ár.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 129-412294
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Földgáz szállítási szerz?dés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Numéro national d'identification: 26713111244 Adresse postale: II. János Pál pápa Tér 20 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1081 Pays: Hongrie Courriel: adam.attila@mvm.hu Téléphone: +36 207780392 Fax: +36 14656465 Adresse internet: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 43 876 236.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'ętre sous-traitée Valeur hors TVA: 15 319.00 HUF Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek, folyószámlakezelés
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Az eljárásban egy gazdasági szerepl? nyújtott be ajánlatot: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., adószám: 26713111-2-44) , az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Minösszesen összehasonlító ajánlati ár: 43 876 236,48 HUF/év A II.1.7) pontban az EKR tizedesjegyet nem rögzít, emiatt az összeg tizedesjegyet nem tartalmaz, ezzel összhangban van az V.2.4) pontba beírt adat).)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt.148.§ szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2023 Földgáz beszerzés 2023-2024 (KBF/00318/2023) 13/10/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel