Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Gaz naturel

2022/S 56-146400  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Hongrie-Budapest: Gaz naturel 2022/S 056-146400 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: KFKI Üzemeltet? Kft Numéro national d'identification: 10670484243 Adresse postale: Konkoly Thege Miklós Út 29-33 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1121 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Bosnyák Edit Courriel: bosnyak.edit@kfkipark.hu Téléphone: +36 703620849 Fax: +36 18776275 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kfki.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Gazdasági társaság
I.5) Activité principale Autre activité: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzeme
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
KFKI - földgáz Numéro de référence: EKR000173812022
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkér? részére a 2022.10.01. 06:00 CET - 2024.10.01. 06:00 CET közötti id?szakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerz?dés keretében.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja: Budapest
II.2.4) Description des prestations:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkér? részére 2022.10.01. 06:00 CET - 2024.10.01. 06:00 CET közötti id?szakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerz?dés keretében összesen 2 760 800 m 21/03/2022 S56 Hongrie-Budapest: Gaz naturel 2022/S 056-146400 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: KFKI Üzemeltet? Kft Numéro national d'identification: 10670484243 Adresse postale: Konkoly Thege Miklós Út 29-33 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1121 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Bosnyák Edit Courriel: bosnyak.edit@kfkipark.hu Téléphone: +36 703620849 Fax: +36 18776275 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kfki.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Gazdasági társaság
I.5) Activité principale Autre activité: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzeme
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
KFKI - földgáz Numéro de référence: EKR000173812022
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkér? részére a 2022.10.01. 06:00 CET - 2024.10.01. 06:00 CET közötti id?szakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerz?dés keretében.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja: Budapest
II.2.4) Description des prestations:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkér? részére 2022.10.01. 06:00 CET - 2024.10.01. 06:00 CET közötti id?szakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerz?dés keretében összesen 2 760 800 mł mennyiség? földgáz energia beszerzése céljából. Az ajánlatkér? a megadott mennyiségt?l 30% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnmł). Az ajánlatkér? felhívja az ajánlattev?k figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkér? a Magyar Energetikai és Közm?-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellen?rzi. Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t. Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat. Értékelési szempont: Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, figyelemmel a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkér? igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott min?ségi és m?szaki követelményeknek megfelel? áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legel?nyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és min?ségi szempontok szerint nem differenciálható.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségt?l pozitív irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkér? a földgázpiac sajátosságaira és a küls? természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyez? ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 036-092296
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
KFKI - földgáz
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlatkér? módosítani kívánja a közbeszerzés mennyiségét és id?tartamát. A Kbt. 55. § (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint Ajánlatkér? a felhívást a Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdése szerint visszavonja.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Hongrie-Budapest: Gaz naturelType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel