Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Journaux, revues spécialisées, périodiques et magazines

2022/S 56-146261  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Hongrie-Budapest: Journaux, revues spécialisées, périodiques et magazines 2022/S 056-146261 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Közbeszerzési és Ellátási F?igazgatóság Numéro national d'identification: 15329396241 Adresse postale: Szabolcs Utca 37-43.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1135 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Enyedi Mária f?osztályvezet? Courriel: kozbeszerzes@kef.gov.hu Téléphone: +36 18966540 Fax: +36 17950783 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://kef.gov.hu/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kbt.
   5.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5) Activité principale Autre activité: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Külföldi sajtótermékek szállítása 2022-23.
Numéro de référence: EKR001460782021
II.1.2) Code CPV principal 22200000 Journaux, revues spécialisées, périodiques et magazines
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Külföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok szállítása 2022-23.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 124 112 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22200000 Journaux, revues spécialisées, périodiques et magazines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest közigazgatási határán belüli, az ajánlatkér? által ellátott egyes intézmények épületei.
II.2.4) Description des prestations:
Különböz? külföldi sajtótermékek szállítása 24 hónap id?tartamra, nettó 124 112 000,- Ft keretösszeg erejéig, a szerz?dés teljesítése során felmerül? igények alapján az írásbeli megrendelések szerint. A tervezett példányszám összesen 374 db, mely darabszámtól ajánlatkér? a keretszerz?dés teljesítése során eltérhet. A közbeszerzési dokumentumokban megadott mennyiségi adatok kalkulált adatok, tájékoztató jelleg? információnak min?sülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkér? nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszeg 80%-ára.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 230-603053
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Külföldi sajtótermékek szállítása 2022-23.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUWECO CZ, s.r.o.
Numéro national d'identification: 26960241251 Adresse postale: Sestupná 153/11 Ville: Praha 6 - Liboc Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 16200 Pays: Tchéquie Courriel: obchod@suweco.cz Téléphone: +420 739003444 Fax: +420 284821646 Adresse internet: http://www.suweco.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 124 112 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes ajánlattev? neve, címe és adószáma: Nyertes ajánlattev? neve: SUWECO CZ, s.r.o. Nyertes ajánlattev? székhelye: Csehország 16200 Praha 6 - Liboc, Sestupná 153/11 Nyertes ajánlattev? adószáma: 26960241-2-51 Ajánlattev?k neve, címe és adószáma:
   1.  Ajánlattev? neve: SUWECO CZ, s.r.o. Ajánlattev? székhelye: Csehország 16200 Praha 6 - Liboc, Sestupná 153/11 Ajánlattev? adószáma: 26960241-2-51
   2.  Ajánlattev? neve: Libro-Trade Kereskedelmi Kft. Ajánlattev? székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 237. Ajánlattev? adószáma: 10315642-2-42 A Tájékoztató az eljárás eredményér?l az I.2) szakaszra vonatkozóan ("A szerz?dést központi beszerz? szerv ítéli oda") tévesen tartalmazza "nem" helyett az "igen" megjelölést. A Tájékoztató az eljárás eredményér?l az V.2.2) szakaszra vonatkozóan "Más EU-tagállamok ajánlattev?it?l érkezett ajánlatok száma:" tévesen tartalmazza az "1" helyett a "0" megjelölést.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Hongrie-Budapest: Journaux, revues spécialisées, périodiques et magazinesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
22200000 - Journaux, revues spécialisées, périodiques et magazines