Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Livres, brochures et dépliants imprimés

2022/S 18-043317  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Hongrie-Budapest: Livres, brochures et dépliants imprimés 2022/S 018-043317 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: F?városi Szabó Ervin Könyvtár Numéro national d'identification: 15490768242 Adresse postale: Szabó Ervin Tér 1 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1088 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Eszer Károly Courriel: gazdtitk@fszek.hu Téléphone: +36 14115000 Fax: +36 12676877 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fszek.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Könyvek beszerzése 2022.
   1.  félévre Numéro de référence
:
EKR001513952021
II.1.2) Code CPV principal 22100000 Livres, brochures et dépliants imprimés
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A F?városi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) számára összesen várhatóan 11 500 db könyv beszerzése 2022 év
   1.  félévre 23 000 000 Ft keretösszegben.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 23 000 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22100000 Livres, brochures et dépliants imprimés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
F?városi Szabó Ervin Könyvtár Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály 1088 Budapest, Ötpacsirta u.
   4. 
II.2.4) Description des prestations:
Magyarországon és a világ bármely országában megjelent nyomtatott magyar nyelv?, legfeljebb 11 500 db könyv, kivéve magyar és idegen nyelv? (kétnyelv?) szótárak, nyelvkönyvek beszerzése 23 000 000 Ft keretösszegben. 8 100 db könyv beszerzésére 16 500 000 Ft összegben Ajánlatkér? kötelezettséget vállal. Az ajánlattev?nek a Közbeszerzési dokumentumokban szerepl? kötelez? kiadók listájában felsorolt, valamint az abban nem szerepl? egyéb kiadók 2022. január
   1.  és 2022. június 30. között megjelent, magyar nyelv? kiadványait kötelez?en fel kell kínálnia megvételre. A felkínálás bemutató példányok (legalább 2 500 db) biztosításán keresztül történik, a könyvek bibliográfiai adatainak - XML szabványban meghatározott, egyeztetett formában - továbbításával online adatcsere keretében.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Az el?írt bemutató példányokon felül többlet bemutató példányok biztosítása / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 232-610632
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: SSZEK-3057-13/2021 Intitulé:
Szállítási keretszerz?dés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Líra Könyv Zrt.
Numéro national d'identification: 10853665242 Adresse postale: Dankó Utca 4-8.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1086 Pays: Hongrie Courriel: kovacs.adrien@lira.hu Téléphone: +36 305353243 Fax: +36 12101488 Adresse internet: http://www.lira.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 23 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A Líra Könyv Zrt. nyertes ajánlattev? adószáma: 10853665-2-42 Ajánlattev? neve, címe, adószáma: Líra Könyv Zrt. 1086 Budapest Dankó Utca 4-8. adószáma: 10853665-2-42
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Hongrie-Budapest: Livres, brochures et dépliants imprimésType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
22100000 - Livres, brochures et dépliants imprimés