Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Machines et appareils ŕ usage spécifique

2020/S 67-159061  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Machines et appareils ŕ usage spécifique 2020/S 067-159061 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MTA Energiatudományi Kutatóközpont Numéro national d'identification: EKRSZ_52420502 Adresse postale: Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1121 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kovács Zsuzsanna Courriel: kozbeszerzes@energia.mta.hu Téléphone: +36 13959159 Fax: +36 13959293 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.energia.mta.hu http://www.energia.mta.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Kutatás-fejlesztés
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ionforrás + gyorsító beszerzése 2 részben - GINOP Numéro de référence: EKR001308462019
II.1.2) Code CPV principal 31640000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
1 (egy) darab új részecskegyorsító rendszer (ionforrás + gyorsító) beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energiatudományi Kutatóközpont részére. Ajánlattev feladatát képezi továbbá a berendezés használatának helyszíni betanítása ajánlatkér alkalmazottai részére, a szükséges próbaüzem lefolytatása, illetve a közrem?ködés az átadás-átvételi eljárásban.
   1.  rész: 1 (egy) darab új, 35-70 keV tartományban rögzített kimeneti energiájú proton ion forrás (Proton Ion Source, PIS) alacsony energiájú nyaláb vezet rendszerrel (Low Energy Beam Transport, LEBT) beszerzése és üzembe helyezése.
   2.  rész: 1 (egy) darab új,
   2. 5 MeV végs energiájú, radio frekvenciás (RF) proton nyaláb gyorsító beszerzése és üzembe helyezése, 35-70 keV tartományban rögzített kimeneti energiájú ion forráshoz.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 425 000 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Iionforrás
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31640000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Lieu principal d'exécution:
2462 Martonvásár, Hrsz. 1715/14
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés 1 (egy) darab új, 35-70 keV tartományban rögzített kimeneti energiájú proton ion forrás (Proton Ion Source, PIS) alacsony energiájú nyaláb vezet rendszerrel (Low Energy Beam Transport, LEBT) beszerzésére és üzembe helyezésére az MTA Energiatudományi Kutatóközpont részére, f?bb paraméterek: - 35-70 keV tartományban rögzített kimeneti energiájú proton ion forrás (PIS) - alacsony energiájú nyaláb vezet rendszer (LEBT), normalizált teljes nyaláb emittancia nem haladhatja meg az 1 mm.mrad-ot, a nem-normalizált nyaláb emittancia nem haladhatja meg a 200 mm.mrad értéket - max. 3x600A tápegység - 1 klt. elektronika vezérléssel - zárt rendszer h?t?rendszer (a megajánlott rsz-hez optimalizált teljesítménnyel) - vákuumrendszer ( ó/7 alk), a szükséges próbaüzem lefolytatása [7 (hét) nap], a közrem?ködés az átadás-átvételi eljárásban. A részletes m?szaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: A protonnyaláb áramer?ssége / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom: A jótállás vállalt id?tartama / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
GINOP-2.2.1-15-2017-00088 K+F versenyképességi és kiválósági együttm?ködések - Gyorsító bázisú kompakt neutronforrás prototípusának megépítése.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Gyorsító
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31643100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Lieu principal d'exécution:
2462 Martonvásár, Hrsz. 1715/14
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés 1 (egy) darab új,
   2. 5 MeV végs energiájú, radio frekvenciás (RF) proton nyaláb gyorsító beszerzésére és üzembe helyezésére az MTA Energiatudományi Kutatóközpont részére, f?bb paraméterek
:
-
   2. 5 MeV végs energiájú teljes proton nyaláb RF gyorsító - 1 klt. tápellátás és elektronika - 200±3 MHz alacsony szint rádiófrekvenciás rendszer (LLRF) - 1 klt. vezérl rendszer - zárt ciklusú h?tési-, h?mérséklet szabályzó rendszer (a megajánlott rsz-hez optimalizált teljesítménnyel) - vákuum rendszer ( ó/7 alk), a szükséges próbaüzem lefolytatása [7 (hét) nap], a közrem?ködés az átadás-átvételi eljárásban. A részletes m?szaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: A gyorsítószerkezet anyaga tömör réz / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom: A jótállás vállalt id?tartama / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
GINOP-2.2.1-15-2017-00088 K+F versenyképességi és kiválósági együttm?ködések - Gyorsító bázisú kompakt neutronforrás prototípusának megépítése.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 236-578181
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 1 Intitulé:
Iionforrás
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
Gyorsító
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Time Co., Ltd.
Numéro national d'identification: EKRSZ_99036692 Adresse postale: Nutanishi-cho Obara, Mihara-shi 73-48 Ville: Hiroshima Code NUTS: 00 Code postal: 729-0473 Pays: Japon Courriel: sebok@sudy.co.hu Téléphone: +36 202856575
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 425 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A közbeszerzési eljárás
   1.  rész vonatkozásában eredménytelennek min?sítették. Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Ajánlattev?k neve, címe és adószáma:
   1.  rész Ionforrás
   1.  Ion Linac Systems, Incorporated, 87113 Albuquerque Ion Linac Systems, Incorporated 8430 Washington Place NE. Adószám: 46-4673064
   2.  Pantechnik., 14400 Bayeux Rue De La Resistance 13 Zone Industrielle, Adószám: FR19 383556982
   2.  rész Gyorsító
   1.  Ion Linac Systems, Incorporated, 87113 Albuquerque Ion Linac Systems, Incorporated 8430 Washington Place NE. Adószám: 46-4673064
   2.  Time Co., Ltd., 729-0473 Hiroshima Nutanishi-cho Obara, Mihara-shi 73-48., Adószám: 2400-01-037296
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31640000 - Machines et appareils ŕ usage spécifique 
31643100 - Accélérateurs linéaires