Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Matériel et fournitures informatiques

2022/S 52-134997  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Hongrie-Budapest: Matériel et fournitures informatiques 2022/S 052-134997 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Legf?bb Ügyészség Numéro national d'identification: 15300148241 Adresse postale: Markó Utca 16 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1055 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kovács Péter Courriel: beszerzes.gazdasagi@mku.hu Téléphone: +36 15575551 Fax: +36 14725655 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ugyeszseg.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.ekr.gov.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kbt.
   5.  § (1) c)
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Szerver oldali hardver eszközök és szolgáltatások Numéro de référence: EKR001410592021
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Szerver oldali hardver eszközök és szolgáltatások
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 27 258 620.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30210000 Machines de traitement des données (matériel)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
1055 Budapest, Markó utca 16., 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 21.
II.2.4) Description des prestations:
8 db ethernet kapcsoló (kis switch) 1 db szalagos adattár 1 db storage 2 db rack szerver 1 db ethernet kapcsoló (nagy switch) 2 db adattároló NAS egység merevlemez b?vítéssel A részletes m?szaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott m?szaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkér? felhívja a figyelmet, hogy a m?szaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredet?, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illet?leg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgya egyértelm? jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m?szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenérték?" kifejezést minden esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, m?szaki engedély, el?írás, ajánlás megnevezése mellett a "vagy azzal egyenérték?" kifejezést szintén minden esetben érteni kell. Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a 2 hónap teljesítési határid? alatt 60 napot ért. Ajánlatkér? a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alkalmazását választotta tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban konkrét min?ségi és m?szaki követelményeket kell teljesíteni.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 230-602791
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
vállalkozási szerz?dés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: T-Systems Magyarország Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 12928099244 Adresse postale: Könyves Kálmán Körút 36.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1097 Pays: Hongrie Courriel: tenderiroda@t-systems.hu Téléphone: +36 303519110 Fax: +36 14521297 Adresse internet: http://www.t-systems.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 27 258 620.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes: T-Systems Magyarország Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36. 27 258 620 Ft Adószáma 12928099244 Ajánlattev? ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattev? az alkalmassági feltételeknek megfelel. Érvénytelen ajánlat: KVENTA Elektronikai Fejleszt?, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Vasút Utca Adószám: 1510329102213
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Hongrie-Budapest: Matériel et fournitures informatiquesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 15/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30210000 - Machines de traitement des données (matériel)