Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Matériel d'imagerie ŕ usages médical, dentaire et vétérinaire

2023/S 194-608006  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Hongrie-Budapest: Matériel d'imagerie ŕ usages médical, dentaire et vétérinaire 2023/S 194-608006 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Semmelweis Egyetem Numéro national d'identification: 19308674244 Adresse postale: Üll?i Út 26.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1085 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Mészáros Péter Courriel: meszaros.peter@semmelweis.hu Téléphone: +36 205843336 Fax: +36 12109618 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.semmelweis.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tumor szkenner beszerzés Numéro de référence: EKR000561352023
II.1.2) Code CPV principal 33110000 Matériel d'imagerie ŕ usages médical, dentaire et vétérinaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Adásvételi szerz?dés 1 db tumor szkenner rendszer beszerzés tárgyában.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 268 600.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33110000 Matériel d'imagerie ŕ usages médical, dentaire et vétérinaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyarország_1089_Budapest_Nagyvárad_tér_4.
II.2.4) Description des prestations:
Ajánlatkér? az eljárás során 1 db tumor szkenner rendszert kíván beszerezni, amely a tumor szkennerb?l, és az azzal kompatibilis érint?képerny?s PC-b?l áll. A beszerzend? eszköz f?bb m?szaki paraméterei: Mérési tartomány (X-Y): 25 mm -25 mm Maximális tumorméret: (H X Sz X Ma): 20 mm x 20 mm x 20 mm Sztereó rögzítési id?: ~ 0,1 s Kamera: legalább 166 x 1200 pixel (2 MP) Projektor: legalább 300 x 300 pixel Kamera/projektor munkatávolsága: 50 mm A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti m?szaki leírás tartalmazza. Ajánlatkér? a beszerezni kívánt eszközt alapkutatáshoz kívánja felhasználni, kizárólag állat modelleken végzett preklinikai vizsgálatok lefolytatásához tervezi alkalmazni azt. Ajánlattev?nek az eszköz betanítását 3 f? részére 1 alkalommal 2 órában kell elvégeznie, ezen kívül 20 napos orvosszakmai próbaüzemet kell biztosítania. Az értékelés szempontjai: Ajánlatkér? a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenít? értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és fels? határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következ?: Az értékelés során adható pontszám alsó és fels? határának megadása: 0-10 pont. Az
   1.  ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvez?bb (el?ny a kisebb) - így a "nettó ajánlati összár" részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvez?bb ajánlat 10 pontot kap. Min?ségi kritériumok: A
   2.  min?ségi részszempontok 0-10 közötti pontszámának kiszámítása a széls?értékkel korrigált arányosítás módszerével történik. A
   4.  részszempont esetében, ahol a nagyobb érték a kedvez?bb (el?ny a nagyobb) az értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvez?bb ajánlat 10 pontot kap. A
   3.  min?ségi részszempont 0-10 közötti pontszámának kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik, a minimum megajánlás 2 megapixel. Ajánlatkér? az értékelési szempont esetében megajánlott értéket az értékelést megel?z?en 2-vel csökkenti, az így kapott megajánlásokat ezek után az egyenes arányosítás módszerével értékeli. Az
   5.  min?ségi részszempont esetében 0 vagy 10 pont kapható a pontkiosztás módszerével. Az el?nyös tulajdonsággal rendelkez? ajánlat 10 pontot kap, a nem rendelkez? 0 pontot. A
   3.  értékelési részszempont teljes elnevezése: A kamera felbontása (legalább 2 megapixel, el?ny a nagyobb) A ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszereinek és az egyes részszempontokra vonatkozó értékhatárok részletes bemutatását a Közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  3D/Z-irányú feloldóképesség (0,01 - 0,3 mm, el?ny a kisebb) / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   3.  Kamera felbontása (legalább 2 megapixel, el?ny a nagyobb) / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   4.  A projektor felbontása legalább 300 x 300 pixel (el?ny a nagyobb) / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   5.  Internetkapcsolat nélkül is m?ködik a mér?szoftver (igen nem, el?ny az igen) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RRF-2.3.1-21-2022-00003
II.2.14) Informations complémentaires A részajánlattétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgya szerinti eszköz m?szaki és gazdasági egységet képez, ezért nem lehetséges a részajánlattétel.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 110-344497
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 17911/BSZI/2023.
Intitulé:
Tumor szkenner beszerzés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Animalab Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 25728576213 Adresse postale: Naszály Út 18 Ville: Vác Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2600 Pays: Hongrie Courriel: info@animalab.hu Téléphone: +36 704314441 Adresse internet: http://www.animalab.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 922 667.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 11 268 600.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Az eljárásban az alábbi ajánlattev?k nyújtottak be ajánlatot: Ajánlattev? neve: Animalab Hungary Kft. adószám: 25728576-2-13 Székhelye: 2600 Vác Naszály út 18.
   1.  Nettó ajánlati ár (HUF): 11 268 600
   2.  3D/Z-irányú feloldóképesség (legalább 0,3 mm, el?ny a kisebb): 0,3
   3.  Kamera felbontása (legalább 2 megapixel, el?ny a nagyobb): 2
   4.  A projektor felbontása legalább 300 x 300 pixel (el?ny a nagyobb): 300
   5.  Internetkapcsolat nélkül is m?ködik a mér?szoftver (igen nem, el?ny az igen): igen Ajánlattev? neve: MDE Orvosbiológiai Kutató Fejleszt? Gyártó Kft. adószám: 10841891-2-42 Székhelye: 1062 Budapest Podmaniczky utca 87.
   1.  Nettó ajánlati ár (HUF): 15 374 650
   2.  3D/Z-irányú feloldóképesség (legalább 0,3 mm, el?ny a kisebb): 0,3
   3.  Kamera felbontása (legalább 2 megapixel, el?ny a nagyobb): 1 600
   4.  A projektor felbontása legalább 300 x 300 pixel (el?ny a nagyobb): 300
   5.  Internetkapcsolat nélkül is m?ködik a mér?szoftver (igen nem, el?ny az igen): igen
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Tumor szkenner beszerzés 09/10/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33110000 - Matériel d'imagerie ŕ usages médical, dentaire et vétérinaire