Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Matériel de visioconférence

2020/S 69-164188  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Matériel de visioconférence 2020/S 069-164188 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Országos Bírósági Hivatal Numéro national d'identification: EKRSZ_94851331 Adresse postale: Szalay utca 16.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1055 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Csáky Zsófia Courriel: csakyZs@obh.birosag.hu Téléphone: +36 13730079 Fax: +36 13730079 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.birosag.hu http://www.birosag.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Videokommunikációs rendszer beszerzése Numéro de référence: EKR000240332019
II.1.2) Code CPV principal 32232000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Videokommunikációs rendszer beszerzése
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32232000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 Code NUTS: HU2 Code NUTS: HU3 Lieu principal d'exécution:
Budapest,és Pest,Borsod-A-Z,Bács-Kiskun,Szabolcs-Sz-B,Vas,Veszprém, Gy?r-M-S,Baranya,Fejér,Nógrád,Somogy,Heves,Komárom-Esztergom,Hajdú-Bihar,Tolna,Csongrád,Jász-N-Sz, Zala, Békés megye(helységlista)
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Távmeghallgatásra és kép-és hangrögzítésre alkalmas videokommunikációs rendszer beszerzése és implementálása az Országos Bírósági Hivatal részére. Védett személy meghallgatására is alkalmas, olyan komplex videokommunikációs végpontok kialakítása, melyek az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz kapcsolódva képesek lesznek a bírósági folyamatokat támogató videó kommunikációra. A Vállalkozó feladata az általános elvárásoknak és a m?szaki leírásban el?írtaknak megfelel?en az eszközök szállítása, szerelése, beüzemelése, közrem?ködés a videokommunikációs konfiguráció kompatibilitási tesztjeinek elvégzésében, a m?szaki leírásban meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, jótállás, terméktámogatás nyújtása és felhasználói oktatások megtartása Mennyiség: 112 db helyszínre végponti eszközök + 138 db tartalékberendezés, 24 hónap jótállás és terméktámogatás
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 6
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 162-398184
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1 Intitulé:
Videokommunikációs rendszer beszerzése
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
13/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_72775444 Adresse postale: Puskás Tivadar út 14.
Ville: Budaörs Code NUTS: HU12 Code postal: 2040 Pays: Hongrie Courriel: tenderiroda@snt.hu Téléphone: +36 13718000 Fax: +36 13718001
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 900 137 706.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?désmódosítás aláírásának id?pontja: 2020. március 13.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 32232000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32232000
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 Code NUTS: HU2 Code NUTS: HU3 Lieu principal d'exécution:
Budapest,és Pest,Borsod-A-Z,Bács-Kiskun,Szabolcs-Sz-B,Vas,Veszprém, Gy?r-M-S,Baranya,Fejér,Nógrád,Somogy,Heves,Komárom-Esztergom,Hajdú-Bihar,Tolna,Csongrád,Jász-N-Sz, Zala, Békés megye(helységlista)
VII.1.4) Description des prestations:
Távmeghallgatásra és kép-és hangrögzítésre alkalmas videokommunikációs rendszer beszerzése és implementálása az Országos Bírósági Hivatal részére. Védett személy meghallgatására is alkalmas, olyan komplex videokommunikációs végpontok kialakítása, melyek az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz kapcsolódva képesek lesznek a bírósági folyamatokat támogató videó kommunikációra. A Vállalkozó feladata az általános elvárásoknak és a m?szaki leírásban el?írtaknak megfelel?en az eszközök szállítása, szerelése, beüzemelése, közrem?ködés a videokommunikációs konfiguráció kompatibilitási tesztjeinek elvégzésében, a m?szaki leírásban meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, jótállás, terméktámogatás nyújtása és felhasználói oktatások megtartása Mennyiség: 112 db helyszínre végponti eszközök + 138 db tartalékberendezés, 24 hónap jótállás és terméktámogatás
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 6
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 900 137 706.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_72775444 Adresse postale: Puskás Tivadar út 14.
Ville: Budaörs Code NUTS: HU12 Code postal: 2040 Pays: Hongrie Courriel: tenderiroda@snt.hu Téléphone: +36 13718000 Fax: +36 13718001 Adresse internet: http://www.snt.hu http://www.snt.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A felek a szerz?dést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosították, mert a változtatások nem min?sülnek jelent?snek. A felek a szerz?dés egyes rendelkezéseit csak pontosították, így a jótállási és terméktámogatási id?szakot el?teljesítés esetére; a vállalkozói tevékenység ellen?rzésének a menetét; a teljesítési jelentés minimális tartalmát és a teljesítési igazolás kiállításának idejét. A szerz?désmódosítás az eredeti szerz?déses értéket nem érinti, valamint nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerz?dés jellegéhez.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Ajánlattev a teljesítés során felmerült, nem jelent?s szerz?déses pontokat érint módosításokat javasolt, amelyeket ajánlatkér elfogadott.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 900 137 706.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 1 900 137 706.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
32232000 - Matériel de visioconférence