Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Ouvrages ferroviaires

2022/S 10-021938  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Hongrie-Budapest: Ouvrages ferroviaires 2022/S 010-021938 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Chinese - Hungarian Railway Nonprofit Ltd. / Kínai - Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. Adresse postale: Máriássy utca
   7. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: H-1095 Pays: Hongrie Point(s) de contact: dr Erzsébet Vas Courriel: beszerzes@bbproject.hu Téléphone: +36 309787900 Fax: +36 15112474 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mavcsoport.hu/bbproject
I.6) Activité principale Autre activité: vasúti infrastruktúra fejlesztés / development of railway infrastructure
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.) vasútvonal fejlesztése (EPC - szerz?dés)-"Ferencváros railway station (excl.) - Soroksár (excl.) (EPC)"
II.1.2) Code CPV principal 45234100 Ouvrages ferroviaires
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
"Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.) vasútvonal fejlesztéshez kapcsolódó beszerzés (EPC - Engineering Procurement Construction szerz?dés)"- "Ferencváros railway station (excl.) - Soroksár (excl.) (EPC - Engineering Procurement Construction contract)"
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 173 630 379.00 USD
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34632200 Équipement électrique de signalisation de chemin de fer 34632300 Installations électriques de chemin de fer 34941000 Rails et accessoires 34946000 Matériaux de construction ferroviaire et fournitures 45213321 Travaux de construction de gares de chemin de fer 45221112 Travaux de construction de ponts de chemin de fer 45221213 Excavations ferroviaires couvertes ou partiellement couvertes 45234000 Travaux de construction de voies ferrées et de systčmes de transport par câble 45234113 Démolition de voies ferrées 45234114 Travaux de construction de remblais de chemin de fer 45234115 Travaux de signalisation ferroviaire 45234116 Travaux de construction de voies 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire 79930000 Conception de modčles 79311100 Services de conception d'études
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Magyarország / Hungary
II.2.4) Description des prestations:
Ferencváros állomás (kiz.) - 75+ 00 szelvény a 150-es számú MÁV vasútvonali szakasz fejlesztése a 6+00-75+00 szelvények között, v = 80 km/h sebességre, f szabály szerint al-és felépítményekkel, 1 db nagyállomás (Soroksári út) érintésével. A szerz?dés tárgya szerinti vasútvonal hossza kb. 6,9 vkm (cca 14 vágánykilométer) A beszerzés tárgya az alábbi elemeket tartalmazza:
   1.  A f paramétereket a hatályos EU TEN-T hálózatra (P4 osztály) vonatkozó specifikáció szerint kell fejleszteni, vegyes forgalom figyelembevételével.
   2.  Tervezési sebesség 80 km/h horizontális és vertikális elrendezésben
   3.  Engedélyezési sebesség: 80 km/h
   4.  Nyíltvonali vágányok száma: 2
   5.  Felépítmény típusa: 60-as rendszer
   6.  Min 28 db (állomási,vonali) kitér építése és/vagy cseréje
   7.  Tengelyterhelés: 225 KN
   8.  Villamosított vonal (25 kV, 50 Hz) FET vezérléssel, váltakozó áramú villamos fels?vezeték építése és/vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték cseréj, kiépítés, stb.).
   9.  Új állomási és vonali biztosítóberendezés, KÖFI + ETCS L2, GSM-R rendszer létesítése (jelfogó-függéses biztosítóberendezéssel rendelkez nagyállomáson üzemelés alatt) 10. Tehervonatok maximális hossza: 750 m 11. Tengelyátszerelt kocsik közlekedésének figyelembevétele 12. Ideiglenes megállóhelyi peron utasforgalmi és üzemeltetési célú létesítményeinek kialakítása. 13. Utasforgalmi terek PRM el?írásoknak való megfeleltetés. A f?bb tervezési és kivitelezési feladatok az alábbiakat foglalják magukba:
   1.  A teljes tervdokumentáció elkészítése engedélyezésre (Engedélyezési és Kiviteli tervek)
   2.  Jogszabályoknak megfelel tanúsítás (NoBo-DeBo)
   3.  Megrendel által készített Környezetvédelmi hatástanulmány alapján környezetvédelmi engedély beszerzése
   4.  A kisajátítási tervek elkészítése a változások földhivatali átvezettetésével együtt
   5.  Az összes építési engedély megszerzése
   6.  Az építéshez szükséges minden részletes terv elkészítése, a kezel?k jóváhagyásának beszerzése
   7.  Az építési ütemtervek elkészítése, a kezel?i hozzájárulások beszerzése
   8.  Összhangot kell teremteni az építési tervvel, közrem?ködés a kisajátítási eljárásban
   9.  Építés (A munkaterület átadásától a sikeres m?szaki átadás-átvétel megtörténtéig) 10. A használatba vételi engedély megszerzésében való részvétel 11. Megvalósítási dokumentáció elkészítése 12. Jótállási kötelezettségek
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Min?ségi kritérium/Quality criteria / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 151-402949
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
"Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.) vasútvonal fejlesztése (EPC - szerz?dés) / "Ferencváros railway station (excl.) - Soroksár (excl.) (EPC)"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: V-Híd Épít Zrt.
Adresse postale: Hermina út 17.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1146 Pays: Hongrie Courriel: titkarsag@vhid.hu Téléphone: +36 204789606
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: China Railway Magyarország Kft.
Adresse postale: Benczúr utca 32.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1068 Pays: Hongrie Courriel: zhihuagu@crecgeu.com Téléphone: +36 702162022
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 173 695 573.00 USD Valeur totale du marché/du lot: 173 630 379.00 USD
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.A szerz?dés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre/ Subcontractors to be involved in the execution of the contract. Kontúr Csoport Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca
   4. ), R-KORD Kft. (8086 Felcsút, F utca 65.), Híd-Tám Kft. (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.), V-Híd Vagyonkezel Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 162-168.), China Railway Design Corporation (No.109 Dongqi Road, (Airport Economic Zone), Tianjin Free Trade Zone, Tianjin, China), China Railway Design Corporation Magyarországi Fióktelepe (1146 Budapest, Thököly út 100. A. ép), China Railway No.9 Group Co., Ltd. (No.3-1, Shenhe District, Shenyang, Liaoning Province, China), China Railway Electrification Engineering Group Co., Ltd. (Room 202, No.139, Fengtailukou, Fengtai District, Beijing, China) A beszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni Általános tételek Biztosítóberendezés, ETCS Fels?vezeték, FET-HETA Távközlés Közm?vezetékek El?készít?-és földmunkák Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés Vízépítés Híd- és m?tárgyépítés Növénytelepítés, környezetvédelem Vasútépítés Work(s) or service(s) under the contract that the bidder intends to perform by relying on subcontractor(s): General items Interlocking equipment, ETCS Catenary, FET-HETA Telecommunications Public utilities Preparatory and earthworks Road and other track structure construction Hydraulic engineering Bridge and structural engineering construction Planting, environmental protection Railway construction
   2.  Ajánlattev?(k) neve, címe/ Name and address of the bidder(s): - FeSo Konzorcium: V-Híd Épít Zártkör?en M?köd Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hermina út 17; China Railway Magyarország Kft. 1068 Budapest, Benczúr utca 32. - STRABAG Vasútépít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca
   2.  (Infopark D épület)
   3.  Az Ajánlatkér feltételes Beszerzési Eljárást indított az Ajánlati Felhívás (TED 2021/S 151-402949) III.2.2. pontjában meghatározottak szerint, mivel a fedezet nem áll rendelkezésre. Az Ajánlatkér az eljárást lezáró döntést meghozta azzal, hogy a szerz?dés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása.
   3.  The Contracting Authority has launched a conditional procurement procedure based on Section III.2.2. of the Call for Bids (TED 2021/S 151-402949) because the financial coverage is not available to the Employer for the time being. The Contracting Authority made the decision on the closing of the procedure with regard to the condition precedent that will have to be met in order for the Contract to take effect is that the financial coverage is available to the Employer. 2021/S 151-402949 2021/S 151-402949
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: F?városi Törvényszék / Metropolitan Court of Budapest Adresse postale: Markó utca 27.
Ville: Budapest Code postal: H-1055 Pays: Hongrie
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Due to unavailability of sufficient space in Section II.2.4., the English version of the text in Section II.2.4. has been placed here as follows: The main subject matter of this contract is the development of the Ferencváros Railway Station (excl.) -section 75+ 00 of MÁV railway line No. 150 with speed v=80km/h between sections 6+00-75+00 . , according to the principal rule, with substructures and superstructures, touching 1 large station (Soroksári út) The length of the contracted railway line is approximately
   6. 9 tkm (cca. 14 track kilometres. The subject matter of the procurement includes:
   1.  The main parameters shall be developed according to the specifications in force for the EU TEN-T network (class P4), taking into account the mixed traffic.
   2.  Design speed 80 km/h in horizontal and vertical layout.
   3.  Speed of authorization: 80 km/h
   4.  Open-line tracks: 2
   5.  Superstructure: Type 60
   6.  Construction and / or replacement of at least 28 side-tracks (station, line)
   7.  Axle load: 225 kN
   8.  Electrified line (25 kV, 50 Hz) with FET control construction and / or conversion of alternating current power lines (poles, support cables, catenary wire replacement, installation, etc.).
   9.  Installation of new station and open line interlocking, KÖFI + ETCS L2, GSM-R system (during operation at a large station with relay interlocking) 10. Maximum length of freight trains: 750 m 11. Consideration of the transport of axle-exchanged wagons 12. Establishment of facilities of a temporary stop for passenger and operational purposes. 13. Passenger spaces with PRM compliance The main planning and construction tasks include:
   1.  Preparation of the full design documentation for authorization (Permit and Construction Plans)
   2.  Certificates in compliance with the legal regulations (NoBo-DeBo)
   3.  Obtaining an environmental permit on the basis of an environmental impact assessment prepared by the Employer
   4.  Preparation of expropriation plans together with land registry transfer of changes
   5.  Obtaining all permits to build
   6.  Preparation of all detailed plans for construction, obtaining approval of operators
   7.  Preparation of construction schedules, obtaining approval of operators
   8.  Establishing consistency with the construction plan, assistance in the expropriation process
   9.  Construction (From access to site to the successful technical handover) 10. Participation in obtaining a permit to put in use 11. Preparation of implementation documentation 12. Warranty obligations
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Hongrie-Budapest: Ouvrages ferroviairesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 14/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
34632200 - Équipement électrique de signalisation de chemin de fer 
34632300 - Installations électriques de chemin de fer 
34941000 - Rails et accessoires 
34946000 - Matériaux de construction ferroviaire et fournitures 
45213321 - Travaux de construction de gares de chemin de fer 
45221112 - Travaux de construction de ponts de chemin de fer 
45221213 - Excavations ferroviaires couvertes ou partiellement couvertes 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systčmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234113 - Démolition de voies ferrées 
45234114 - Travaux de construction de remblais de chemin de fer 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
45234116 - Travaux de construction de voies 
71311230 - Services d'ingénierie ferroviaire 
79311100 - Services de conception d'études 
79930000 - Conception de modčles