Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Ouvrages souterrains autres que tunnels, puits et passages souterrains

2021/S 8-013166  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Hongrie-Budapest: Ouvrages souterrains autres que tunnels, puits et passages souterrains 2021/S 008-013166 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapest F?város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Numéro national d'identification: EKRSZ_86128665 Adresse postale: Böszörményi út 23-25.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1126 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Rimóczi János Courriel: rimoczi.janos@hegyvidek.hu Téléphone: +36 12245900 Fax: +36 12245905 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hegyvidek.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.hegyvidek.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Mélyépítés keretmegállapodás Numéro de référence: EKR001563692019
II.1.2) Code CPV principal 45221250 Ouvrages souterrains autres que tunnels, puits et passages souterrains
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Keretmegállapodás keretében mélyépítési, tájépítési,- kertészeti,- környezetrendezési és parképítési munkák megrendelése Ennek keretében a megvalósítás során az alábbi létesítményekkel kapcsolatos építési,- felújítási,- fejlesztési kivitelezési munkák végzése várható: Utak, járdák, terek, térburkolatok, kerékpárutak, közvilágítás, térépítészeti berendezések, utcabútorok, parkolók, lépcs?k, támfalak, távközlési vezetékek, technológiai vezetékek, gépészeti berendezések, zárt rendszer csatornák, egyéb közm?vezetékek, parkok, zöldterületek, kertészet, tájépítészet, játszóterek, kutyafuttatók, vízelvezetés, vízgazdálkodás, szök?kutak, forgalomtechnikai eszközök.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 151 025 207.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Parkoló építés
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45223300 Travaux de construction de parkings 45247112 Travaux de construction de canaux de drainage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest XII. kerület, Eötvös út, hrsz: (9121/22), (9132/3)
II.2.4) Description des prestations:
A Hegyhát út és az Eötvös út csomópontjától az Eötvös úttal párhuzamosan a meglév parkoló felújítása 140 fm hosszan. Középre Tervezett 6 m széles szervízút mindkét oldalánál mer?leges parkolók kerülnek kialakításra. Parkolók 2,5 m szélesek és 5 m hosszúak, És kialakításra kerül két párhuzamos parkoló is melyek 2 m szélesek és 5,5 m hosszúak lesznek. A szerviz út széle süllyesztett Szegéllyel kapcsolódik a parkoló területhez, míg a parkoló széle kiemelt szegéllyel zárul. A szervízút és a parkolók is 8 cm vastag Térk?burkolattal kerülnek kialakításra. Parkoló vízelvezetését zárt, elválasztott rendszer csapadékcsatorna biztosítja. A feladatok részletes meghatározását a Közbeszerzési dokumentumok részét képez m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  Az ajánlatkér által el?írt 24 hónapos jótálláson felül vállalt jótállás id?tartama, a sikeres m?szaki átadás-átvételt?l számítva (0-12 hónap) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sorompó és kamera rendszer kialakítás
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111290 Travaux préparatoires de viabilité 45232000 Ouvrages annexes de pipelines et de câbles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest XII. kerület, Eötvös út, hrsz: (9121/21), (9123/1)
II.2.4) Description des prestations:
A parkoló be- és kijárati pontjainál létesül sorompó és kamera rendszert össze kell kötni 2 db 110-es véd?cs?vel, hogy a vezérlést be lehessen majd kábelezni. Az összes telepítési helyet az Elm által telepített trafóval is össze kell kötni további 110-es tokos m?anyag véd?cs?vel. Az Eötvös út 48-ban található Fogadóközpontból szükséges a Síház felé 2 db 110-es véd?cs fektetése megszakító (N1-es) aknákkal az Eötvös Konkoly - Thege sarkon, illetve még 2 db az új Eötvös út sarkáig, végig a Normafa szálló kerítése mentén, egészen az új nagy parkoló bejáratáig. A 0,4 kV-os villamos rendszer kiváltásának munkái: a Konkoly-Thege Miklós úti parkoló területén elbontásra kerülnek a kisfeszültség hálózat tartóoszlopai. Az új Eötvös út két tervezett keresztez?désénél elhelyezésre kerül egy-egy vasbeton oszlop, melyre a transzformátorállomásból egy új véd?cs?be helyezett földkábel kerül felvezetésre, ami a Konkoly-Thege Miklós út kisfeszültség hálózat betáplálását fogja biztosítani. A feladatok részletes meghatározását a Közbeszerzési dokumentumok részét képez m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  Az ajánlatkér által el?írt 24 hónapos jótálláson felül vállalt jótállás id?tartama, a sikeres m?szaki átadás-átvételt?l számítva (0-12 hónap) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 085-200173
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Parkoló építés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Penta Általános Épít?ipari Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_1422691 1 Adresse postale: Kenyérgyári Út 1/E.
Ville: Gödöll Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 2100 Pays: Hongrie Courriel: vallalkozas@pentakft.hu Téléphone: +36 28529050 Fax: +36 28529070 Adresse internet: http://www.pentakft.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 117 611 496.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 116 256 809.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Parkoló építési munkák
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Sorompó és kamera rendszer kialakítás
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Penta Általános Épít?ipari Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_1422691 1 Adresse postale: Kenyérgyári Út 1/E.
Ville: Gödöll Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 2100 Pays: Hongrie Courriel: vallalkozas@pentakft.hu Téléphone: +36 28529050 Fax: +36 28529070 Adresse internet: http://www.pentakft.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 34 935 010.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 34 768 398.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Sorompó és kamera alépítményi munkák elvégzése, elektromos munkák elvégzése
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I. Parkoló építési munkák: Ajánlattev?: Penta Általános Épít?ipari Korlátolt Felel?sség Társaság 2100 Gödöll?, Kenyérgyári Út 1/E. Nyertes ajánlattev?: Penta Általános Épít?ipari Korlátolt Felel?sség Társaság 2100 Gödöll?, Kenyérgyári Út 1/E. Allvállalkozó: Pannon Park Forest Kft. 1221 Budapest, Anna u. -11. 11630979-2-43 Parkoló építési munkák II. Sorompó és kamerarendszer kialakítása Ajánlattev?: Penta Általános Épít?ipari Korlátolt Felel?sség Társaság 2100 Gödöll?, Kenyérgyári Út 1/E. Nyertes ajánlattev?: Penta Általános Épít?ipari Korlátolt Felel?sség Társaság 2100 Gödöll?, Kenyérgyári Út 1/E. Alvállalkozó: 1) HSKS Kft. 1174 Budapest, Szilágyi Dezs u. 83. 14757293-2-42 Sorompó és kamera rendszer alépítményi munkák elvégzése 2) WATT Szervíz Kft. 2066 Újbarok, F u. 18. 26252960-2-07 Elektromos munkák végzése
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45111290 - Travaux préparatoires de viabilité 
45221250 - Ouvrages souterrains autres que tunnels, puits et passages souterrains 
45223300 - Travaux de construction de parkings 
45232000 - Ouvrages annexes de pipelines et de câbles 
45247112 - Travaux de construction de canaux de drainage