Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Pičces, accessoires et fournitures pour ordinateurs

2022/S 56-146430  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Hongrie-Budapest: Pi 21/03/2022 S56 Hongrie-Budapest: Pičces, accessoires et fournitures pour ordinateurs 2022/S 056-146430 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Numéro national d'identification: 15789934251 Adresse postale: Széchenyi Utca 2 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1054 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kopcsányi Tibor Courriel: ki.kozb@nav.gov.hu Téléphone: +36 14125763 Fax: +36 14125819 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nav.gov.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Affaires économiques et financičres
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Adatközponti rackrendszer és tartozékai Numéro de référence: EKR001339042021
II.1.2) Code CPV principal 30237000 Pičces, accessoires et fournitures pour ordinateurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Ajánlatkér? informatikai rendszereinek elhelyezéséhez szükséges adatközponti rackrendszer és tartozékainak beszerzése az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 296 999 016.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30212000 Matériel pour mini-ordinateurs 30237000 Pičces, accessoires et fournitures pour ordinateurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.; 1117 Budapest, Fehérvári út 70.; 1023 Budapest, Lajos utca 17-21.
II.2.4) Description des prestations:
Adatközponti rackrendszer és tartozékainak beszerzése az alábbi mennyiségben: I. 51 db (45+6 db) egységes gyártmányú rackszekrény szállítása oldalfallal 45 db 600 mm széles, 1200 mm mély, 47 U magas 6 db 800 mm széles, 1200 mm mély, 47 U magas AK adatközpontjában jelenleg alkalmazott Rittal TS IT Rackrendszer b?vítéseként szállítandó rackszekrények átalakítás nélkül, kizárólag a gyári szerel? KIT-ek használatával a meglév? rackrendszerhez kell csatlakoztathatónak, azokkal egybeépíthet?nek lennie. Kiegészít? alkatrészek: - 5000 db M6 rack anya és csavar PH2 fejjel - 10 db tálca alsó rögzítéssel, els?-hátsó oszlopon is rögzítve, 50 kg terhelhet?séggel - 16 db 19"-os rackszekrénybe építhet? 1U méret? Automatic Transfer Switch 16A terhelhet?séggel 2xC20 bemenettel, valamint 1xC19 és 8xC13 kimenettel - 6 db 800mm széles rackszekrényhez légterel? készlet - Blank panelek: 240 db 1U 240 db 2U 150 db 4U A leszállításra kerül? 19"-os rackszekrényekbe szerelhet?, SzámHEAD SiteMonitor felügyeleti rendszerébe integrálható villamos elosztóberendezések szállítása és telepítése. PDU-k mennyisége: összesen 102 db A kiépített Rackrendszerr?l érintésvédelmi, vezet?folytonossági mérés elvégzése. II. 61 db (47+1+13 db) egységes gyártmányú rackszekrény szállítása oldalfalakkal és zárt hidegfolyosós kialakítás 47 db 600 mm széles, 1200 mm mély, 47 U magas 1 db 600 mm széles, 1000 mm mély, 47 U magas 13 db 800 mm széles, 1200 mm mély, 47 U magas Az AK részére hoszting szolgáltatást nyújtó Kormányzati Adatközpontnál (továbbiakban KAK) jelenleg alkalmazott Rittal TS IT Rackrendszer b?vítéseként szállítandó rackszekrények átalakítás nélkül, kizárólag a gyári szerel? KIT-ek használatával a meglév? rackrendszerhez kell csatlakoztathatónak, azokkal egybe építhet?nek lennie. 2 db zárt, géptermi hidegfolyosó rendszer kiépítése egymáshoz sorolt rackszekrényekb?l felépítve, a csatolt rack elrendezési rajzon szerepl? kiosztásban, rackszekrények között elválasztó falakkal. Az egyes rackeket gyári soroló elemmel kell összekapcsolni. Az S01-S02 sorokban felépül? rendszer egyik végét a rackszekrényhez rendszeresített lezáró tolóajtóval lezárni szükséges, hátsó oldalát a falhoz szükséges lezárni. Az S03-S04 sorokban felépül? rendszer mindkét végét a rackszekrényhez rendszeresített lezáró tolóajtóval lezárni szükséges. Mindkét zárt hidegfolyosó rendszert fényátereszt? fels? elemekkel kell lezárni. A lezáráson keresztül kell vezetni a gépterem t?zvédelmi rendszerének csövezéseit. Kiegészít? alkatrészek: - 1 darab rackszekrényt helyettesít? 600 mmx47U vaklemez - 5000 db M6 rack anya és csavar PH2 fejjel - 10 db tálca alsó rögzítéssel, els?-hátsó oszlopon is rögzítve, 50 kg terhelhet?séggel - 10 db 19"-os rackszekrénybe építhet? 1U méret? Automatic Transfer Switch 16A terhelhet?séggel 2xC20 bemenettel, valamint 1xC19 és 8xC13 kimenettel - 10 db rack-hez függ?leges kábelvezet? gy?r? - 100 db 1 U magas gy?r?s panel, fém gy?r?kkel - 13 db 800mm széles rackszekrényhez légterel? készlet - Blank panelek: 120db 1U 120db 2U 200 db 4U A leszállításra kerül? 19"-os rackszekrényekbe szerelhet?, Rittal RiZone felügyeleti rendszerébe integrálható villamos elosztóberendezések szállítása és telepítése. PDU-k mennyisége: összesen 122 db A kiépített rackrendszerr?l érintésvédelmi, vezet?folytonossági mérés elvégzése. Az S04 és S05 racksorok között elhelyezett klímaszekrények közé (oszlopig), valamint a klímaszekrény és a fal közé a szekrényekkel azonos magasságú légtechnikai célú leválasztás telepítése nem éghet? anyagból. III. Géptermen belüli m?anyag optikai kábeltálcarendszer kialakítása 100x100-es m?anyag optikai kábeltálca 80 fm "T" idom 100x100-es m?anyag optikai kábeltálcához 2 db 90 fokos "L" idom 100x100-es m?anyag optikai kábeltálcához 2 db Kereszt idom 100x100-es m?anyag optikai kábeltálcához 6 db Kábelkivezet? idom 100x100-es m?anyag optikai kábeltálcához 65 db Végzáró elem 10*10-as m?anyag optikai kábeltálcához 7 db Vertikális könyök 45° "fel" 100x100-as m?anyag optikai kábeltálcához 14 db Vertikális könyök 45° "le" 100x100-as m?anyag optikai kábeltálcához 14 db Csatlakoztató elem 1 készlet Kábeltálcarendszer felfogatásához, rögzítéséhez szükséges tartószerkezetek, tartóelemek, távtartók 1 készlet Meglév? rackszekrények tetejére rögzíthet? tartószerkezetek kiépítése 1 db Meglév? fém kábellétrához rögzíthet? tartószerkezetek 1 készlet Optikai kábeltálcarendszer telepítése 1 db Megvalósulási dokumentáció 1 db Anyag: Az optikai kábeltálcarendszer minden egyes eleme halogén mentes, ROHS kompatibilis, PC/ABS, UV és fény ellenálló kivitelezés?. T?zállóság: Lánggátló anyagból készül? Szín: RAL 1021 es szín? IV. Különböz? méret? UTP és optikai patch kábelek beszerzése (összesen 7480 db) A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattev? feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészít? közbeszerzési dokumentumok M?szaki leírás fejezetében és a szerz?déstervezetben kerülnek meghatározásra.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Kötelez? 24 hónapon felül vállalt jótállás id?tartama (min. 0 max. 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires II.2.5. pont kiegészítése: Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja. A módszerek szempontonkénti ismertetése: Kötelez? 24 hónapon felül vállalt jótállás id?tartama (min. 0 max. 12 hónap) (egyenes arányosítás) Ár (fordított arányosítás) Az értékelés során adható pontszám alsó és fels? határa: 0-10 pont. Részletek a Közbeszerzési dokumentációban.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 243-639963
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Adatközponti rackrendszer és tartozékai
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 4iG Nyilvánosan M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 12011069244 Adresse postale: Montevideo Utca
   8. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1037 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@4ig.hu Téléphone: +36 12707600 Fax: +36 12707679 Adresse internet: http://www.4ig.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 296 999 016.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes ajánlattev? adószáma: 12011069-2-44
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Hongrie-Budapest: Pičces, accessoires et fournitures pour ordinateursType d'acheteur: Ministčre et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
30212000 - Matériel pour mini-ordinateurs 
30237000 - Pičces, accessoires et fournitures pour ordinateurs